Ostat­nio duma­łam nad tym co mnie zachwy­ca w życiu i doszłam do wnio­sku, że zwie­rzę­ta w tym ran­kin­gu są bar­dzo wyso­ko. Do tej pory poja­wia­ło się ich na tym blo­gu nie­wie­le (poza koń­mi Micha­łow­skie­go), więc czas to zmie­nić. Wszyst­ko to za spra­wą Albrech­ta Düre­ra, któ­ry był nie­zwy­kle płod­nym arty­stą i ma w swo­im dorob­ku wie­le prac przed­sta­wia­ją­cych róż­no­ra­kie zwie­rzę­ta. Chwi­lę mi zaję­ło nim zna­la­złam odpo­wied­nie obraz­ki, ale to przy­po­mnia­ło mi o ist­nie­niu dru­gie­go genial­ne­go por­ta­lu doty­czą­ce­go sztu­ki — WikiArt.

Recen­tly I was thin­king abo­ut what impres­ses me in life and I noti­ced that the ani­mals in this ran­king are on very high on the list. So far on this blog they were very rare guests (except Micha­łow­ski­’s hor­ses) and it’s time to chan­ge that. This is thanks to Albrecht Dürer, a real­ly pro­li­fic artist who had cre­ated many works featu­ring vario­us ani­mals. It took a whi­le to find appro­pria­te ima­ges but it remin­ded me abo­ut the other gre­at websi­te abo­ut art — WikiArt.

Albrecht Dürer był nie­miec­kim arty­stą dzia­ła­ją­cym na prze­ło­mie XV i XVI wie­ku (znacz­nie więk­sza część jego twór­czo­ści przy­pa­da już na wiek XVI). Jego twór­czość szu­flad­ko­wa­na jest jako rene­sans pół­noc­ny. W dzia­ła­niach pla­stycz­nych był bar­dzo wszech­stron­ny, ale wniósł on ogrom­ny wkład zwłasz­cza w roz­wój mie­dzio­ry­tu i drze­wo­ry­tu. Pisał tak­że trak­ta­ty teo­re­tycz­ne jak np. Czte­ry księ­gi o pro­por­cjach ludz­kich. Uro­dził się i zmarł w Norym­ber­dze, gdzie do dzi­siaj moż­na odwie­dzić jego grób. Pozo­sta­wił po sobie ok. 80 obra­zów olej­nych, 100 mie­dzio­ry­tów i akwa­fort, 250 drze­wo­ry­tów oraz 1000 rysun­ków (w tym akwareli).

Albrecht Dürer was a Ger­man artist living at the turn of 15th and 16th cen­tu­ries (a signi­fi­cant part of his work was done in the 16th cen­tu­ry). His art repre­sen­ted the nor­thern rena­is­san­ce. His inte­re­sts were many, in gra­phic arts howe­ver, he is mostly known for making sub­stan­tial con­tri­bu­tions to the deve­lop­ment of the wood­cu­ting and the chal­co­gra­phy tech­ni­qu­es. He also has writ­ten the­ore­ti­cal works, for exam­ple the Four Books on Human Pro­por­tion. He was born and died in Nurem­berg, whe­re his gra­ve can be visi­ted today. He left behind abo­ut 80 oil pain­tings, 100 chal­co­gra­phies and etchings, 250 woodworks and 1000 dra­wings (inc­lu­ding watercolors).

the-little-owl-1506.jpg!Blog
http://uploads4.wikiart.org/images/albrecht-durer/the-little-owl-1506.jpg
zajons
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/hare/NgGmZAZW17zfhw?hl=pl&projectId=art-project
young-steer.jpg!Blog
http://uploads5.wikiart.org/images/albrecht-durer/young-steer.jpg
wing-of-a-blue-roller-1512.jpg!Blog
http://uploads2.wikiart.org/images/albrecht-durer/wing-of-a-blue-roller-1512.jpg
the-stork-1515.jpg!Blog
http://uploads8.wikiart.org/images/albrecht-durer/the-stork-1515.jpg
parrot.jpg!Blog
http://uploads0.wikiart.org/images/albrecht-durer/parrot.jpg
lwiątka
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/two-seated-lions/3QHRrtPetzdvsA?hl=pl&projectId=art-project
head-of-a-stag.jpg!Blog
http://uploads8.wikiart.org/images/albrecht-durer/head-of-a-stag.jpg
hare-1528-1.jpg!Blog
http://uploads5.wikiart.org/images/albrecht-durer/hare-1528–1.jpg
greyhound.jpg!Blog
http://uploads3.wikiart.org/images/albrecht-durer/greyhound.jpg
garza.jpg!Blog
http://uploads8.wikiart.org/images/albrecht-durer/garza.jpg
dead-bluebird-1512.jpg!Blog
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/dead-blue-roller-1500-or-1512/GgFsMaVYVuJwhg?hl=pl&projectId=art-project
cervus-lucanus.jpg!Blog (1)
http://uploads8.wikiart.org/images/albrecht-durer/cervus-lucanus.jpg
11614
http://www.pubhist.com/works/11/large/11614.jpg

Mam nadzie­ję, że zwie­rząt­ka przy­pa­dły Wam do gustu tak jak mi :) Jak widać są one bar­dzo róż­ne i nie­ko­niecz­nie wszyst­kie żywe.  Pole­cam wejść w lin­ki z Google Art Pro­ject, gdyż moż­li­wość powięk­sze­nia jest tam w przy­pad­ku tych dzieł baaaaaaar­dzo duża i moż­na obej­rzeć (w przy­pad­ku zają­ca) każ­dy wło­sek sier­ści. War­to też zwró­cić uwa­gę na sygna­tu­rę Düre­ra, widocz­ną na kil­ku obrazkach!

I hope you’ll enjoy the­se ani­mals like me :) As you can see, they­’re real­ly diver­se and not of all of them seem ali­ve. I recom­mend to click links from the Google Art Pro­ject, as the­se allow you to zoom in clo­se­ly and see (e.g. in case of the hare) eve­ry strand of fur. It is also worth it to pay atten­tion to Dürer’s signa­tu­re, visi­ble on some pictures.

malarstwo Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.