Zro­bi­łam nie­wiel­ki ran­king o czym pisze i wyszło, że przo­du­ją tutaj dwie kate­go­rie: archi­tek­tu­ra i malar­stwo. Rzeź­ba trosz­kę odsta­je, nie wspo­mi­na­jąc już o innych dzie­dzi­nach. Wypi­sa­łam też kra­je, o któ­rych wspo­mi­na­łam i zauwa­ży­łam, że Egipt poja­wił się tyl­ko jeden raz. Grze­biąc w szcząt­kach mojej wie­dzy o sta­ro­żyt­no­ści oraz zdję­ciach na dys­ku przy­po­mnia­ło mi się coś fascy­nu­ją­ce­go, co przy­pa­so­wa­ło do kate­go­rii sze­ro­ko poję­tej rzeź­by. Otóż, pol­skie sta­no­wi­sko arche­olo­gicz­ne (w) Tell el-Far­cha odkry­ło tam­że wie­le roz­ma­ito­ści. Ja chcia­ła­bym się sku­pić kon­kret­nie na jed­nej — zło­tym posą­gu tam­tej­sze­go wład­cy. Pocho­dzi on z ok. 3 tys. r. p.n.e., z okre­su przed­dy­na­stycz­ne­go. Trud­no mi coś wię­cej powie­dzieć, niż tyle, że wyróż­nia się odsta­ją­cy­mi usza­mi oraz potęż­ną męsko­ścią, tak­że liczę na wasz soko­li wzrok. Ta not­ka raczej powsta­ła w ramach cie­ka­wost­ki, niż fak­tycz­nie cze­goś, co zawie­ra cen­ną infor­ma­cję, któ­rą mogła­bym w jaki­kol­wiek spo­sób rozwinąć.

http://www.farkha.org/galeria/obrazki/1d%20(37).jpg
http://www.farkha.org/galeria/obrazki/1d%20(25).jpg

Z tego co wyczy­ta­łam na stro­nie Eks­pe­dy­cji, odby­ło się kil­ka wystaw pre­zen­tu­ją­cych tam­tej­sze odkrycia/fotografie tam­tej­szych odkryć. Figur­ka wyglą­da na nie­wiel­ką, co widocz­ne jest na foto­gra­fiach z wysta­wy w Kairze z 2007 roku.

http://www.farkha.org/wystawy/obrazki/w%20(22).jpg
http://www.farkha.org/wystawy/obrazki/w%20(25).jpg
http://www.farkha.org/wystawy/obrazki/w%20(23).jpg

Jako bonus zamiesz­czam zdję­cie z wysta­wy na AGH zor­ga­ni­zo­wa­nej w 2008 roku  pre­zen­tu­ją­ce dwie zło­te figury.

http://www.farkha.org/wystawy/obrazki/w%20(14).jpg

Pole­cam przej­rzeć stro­nę Eks­pe­dy­cji Arche­olo­gicz­nej, gdzie moż­na pooglą­dać gale­rię z tym i inny­mi odkry­cia­mi oraz zna­leźć kil­ka cen­nych informacji :)

rzeźba Tags:

1 thought on “Złoci ludzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.