Dziś, ode­rwaw­szy się od mno­go­ści nie­wąt­pli­wie przy­dat­nych w życiu pojęć, jak przy­kła­do­wo KOM­PAK­TUR­KA, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami tym, co Gabo­ny lubią naj­bar­dziej. Zatem przed­sta­wiam z nie­kry­tą satys­fak­cją kolej­ną por­cję witra­ży, cho­ciaż tym razem sto­sun­ko­wo współ­cze­snych. Nasi zachod­ni sąsie­dzi mają w swo­im kra­ju pięk­ny kościół gotyc­ki pw. św. Ste­fa­na w Mogun­cji, któ­ry zawie­ra w sobie zespół tych­że okien­nych dzieł sztu­ki pocho­dzą­cych z lat 1978–1985. Zespół zawie­ra dzie­więć witra­ży o tema­ty­ce sta­ro­te­sta­men­to­wej, łączą­cej tra­dy­cję żydow­ską z chrze­ści­jań­ską. Ich auto­rem jest Marc Cha­gall, rosyj­sko-fran­cu­ski malarz żydow­skie­go pocho­dze­nia, zna­ny chy­ba naj­bar­dziej z deko­ra­cji wnę­trza cza­szy kopu­ły pary­skiej Ope­ry Gar­nie­ra.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /f/fa/Sankt_Stephan_Mainz.jpg
http://www.veytal.eu/antweiler/images/aktivkirche_2009_11‑2.png
http://images.fotocommunity.de/bilder/ inne­nan­sich­ten-kir­che­n/ kirchenfenster/chagall ‑in-mainz-f5e­995cb-9ff2- 41e7-bf2b-1491ce643219.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo‑s/02/ 2d/e9/08/chagall-fenster.jpg
http://images.fotocommunity.de/bilder/innenansichten ‑kir­che­n/kir­chen­fen­ste­r/marc-cha­gall- in-mainz-st-stephan‑1–2b328498-d270-42d7-bcab- dfef8ca71add.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3589/3598100993_89f541ce6d_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2435/3598022897_2849e4259e.jpg

Po resz­tę jak zwy­kle bar­dzo ład­nych zdjęć odsy­łam na Flickr i życzę miłe­go oglądania :)

rzemiosło artystyczne Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.