Dzie­ło z tej not­ki pozna­łam prze­glą­da­jąc książ­ki w 4 kla­sie liceum, kie­dy szu­ka­łam inspi­ra­cji do pro­jek­tu na pra­cę dyplo­mo­wą. Obraz zachwy­cił mnie bar­dzo, jed­nak nie wpły­nął w żaden spo­sób na kształt dzie­ła koń­co­we­go ;)  Wio­sna, bo tak brzmi jego tytuł, powsta­ła w 1900 roku w tech­ni­ce suche­go paste­lu. Jej auto­rem jest Teo­dor Axen­to­wicz, a model­ką Ata Zakrzew­ska, kra­ko­wian­ka i ulu­bio­na model­ka artysty.

Teo­dor Axen­to­wicz był pol­skim mala­rzem pocho­dze­nia ormiań­skie­go, żyją­cym i two­rzą­cym na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Nauki pobie­rał naj­pierw Mona­chium, a póź­niej w Pary­żu. W 1894 roku uczest­ni­czył przy reali­za­cji Pano­ra­my Racła­wic­kiej, któ­rą może­my dziś podzi­wiać we Wro­cła­wiu. Trzy lata póź­niej zało­żył w Kra­ko­wie szko­łę malar­stwa dla kobiet. W latach 1910-11 oraz 1927–28 był rek­to­rem kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Był tak­że współ­za­ło­ży­cie­lem towa­rzy­stwa Sztu­ka, któ­re zaj­mo­wa­ło się orga­ni­zo­wa­niem wystaw oraz sku­pia­ło wybit­nych arty­stów pol­skich. Do Sztu­ki nale­że­li m.in. Julian Fałat, Józef Cheł­moń­ski, Jan Sta­ni­sław­ski, Józef Mehof­fer, Sta­ni­sław Wyspiań­ski oraz Leon Wyczół­kow­ski. Axen­to­wicz przede wszyst­kim zna­ny jest z dzia­łal­no­ści por­tre­to­wej oraz malo­wa­nia scen rodza­jo­wych o tema­ty­ce hucul­skiej. Ze wzglę­du na swe pocho­dze­nie, two­rzył tak­że dzie­ła o tema­ty­ce ormiań­skiej. Poza dzia­łal­no­ścią malar­ską, był uzna­nym gra­fi­kiem — zaj­mo­wał się two­rze­niem ilu­stra­cji oraz plakatów.

http://artyzm.com/obrazy/axentowicz411.jpg

Nie­ste­ty, kolo­ry­sty­ka repro­duk­cji w inter­ne­cie (a w zasa­dzie nie tyl­ko tam) jest róż­na. Naj­le­piej zoba­czyć same­mu na żywo i oce­nić. Każ­de zdję­cie pre­zen­tu­je inne kolo­ry, tak­że cięż­ko jest zna­leźć tę ‘naj­wła­ściw­szą’. Żału­ję bar­dzo, jed­nak i to dzie­ło zna­ne jest mi jedy­nie ze zdjęć. Dzie­ło w ory­gi­na­le moż­na podzi­wiać w Muzeum Mazo­wiec­kim w Płocku.

Jeśli macie ocho­tę pooglą­dać wię­cej prac tego arty­sty, zna­la­złam cie­ka­wą stro­nę, gdzie pre­zen­to­wa­nych jest kil­ka­na­ście dzieł Axen­to­wi­cza ‘roz­sia­nych’ po całej Polsce.