Wra­ca­my do tema­tu zam­ków, bowiem każ­dy wie, że są to pięk­ne i szla­chet­ne budow­le! Tym razem powę­dru­je­my ponow­nie na połu­dnie, ale już znacz­nie bli­żej niż w przy­pad­ku ostat­nie­go wpi­su. Wspo­mi­na­łam o Nie­dzi­cy, któ­ra ma węgier­ski rodo­wód i tak będzie tak­że w przy­pad­ku tej twier­dzy. Dłu­żej nie trzy­ma­jąc w nie­pew­no­ści — cho­dzi o zamek w Tren­czy­nie (czy też jak kto woli o Tre­nčian­sky hrad) na Sło­wa­cji. Wyglą­da on bar­dzo uro­kli­wie, choć to efekt XX wiecz­nej odbu­do­wy (jed­nak trud­no cze­piać się takiej prak­ty­ki, bo będziń­ski zamek tak­że jest pięk­ny — dobra odbu­do­wa nie jest zła!). Jest niczym lico pięk­ne­go Ale­xa Tur­ne­ra, lide­ra Arc­tic Mon­keys, i mogła­bym go foto­gra­fo­wać bez końca!

We come back to the topic of castles becau­se eve­ry­bo­dy knows that they’re beau­ti­ful and noble buil­dings! At this time we’ll go south, albe­it much clo­ser than in the last post. I pre­vio­usly men­tio­ned abo­ut Nie­dzica, a castle with Hun­ga­rian ori­gin and it’ll be the same with this stron­ghold. To lon­ger keep you in the dark — we’ll take a look at the castle of Tre­nčin (or just Tre­nčian­sky hrad) in Slo­va­kia. It looks real­ly char­ming, altho­ugh it’s an effect of a 20th cen­tury rebu­ild (but it’s hard to damn this prac­tice becau­se the castle in Będzin is beau­ti­ful too — a well-rebu­lit castle isn’t bad!) It’s as pret­ty as the face of Alex Tur­ner, Arc­tic Mon­keys’ leader, and I can pho­to­graph it over and over again.

Tren­czyń­ski zamek wzno­szą­cy się na domi­nu­ją­cym nad mia­stecz­kiem wzgó­rzu  swo­je począt­ki ma w X wie­ku. Jed­nak­że wcze­śniej miej­sce to nie pozo­sta­wa­ło opu­sto­sza­łe. Swój dom mia­ły tu ple­mio­na cel­tyc­kie, a następ­nie sło­wiań­skie. W kolej­nych latach tere­nem tym zain­te­re­so­wa­ło się nawet Impe­rium Rzym­skie, cze­go dowo­dem jest inskryp­cja znaj­du­ją­ca się na jed­nym z murów zam­ko­wych pocho­dzą­ca z 179 r. n.e. Naj­star­szym zacho­wa­nym budyn­kiem w tym­że kom­plek­sie jest romań­ska rotun­da o prze­cud­nej uro­dzie pocho­dzą­ca z cza­sów Pań­stwa Wie­lo­mo­raw­skie­go, czy­li IX‑X wie­ku. Już w wie­ku XI miej­sce to było zam­kiem warow­nym, czy­niąc z nie­go waż­ny punkt stra­te­gicz­ny pół­noc­nych gra­nic Węgier. W XIII stu­le­ciu wła­dał nim Jakab Csesz­ne­ky, jed­nak­że już pod koniec tego same­go wie­ku zamek stał się wła­sno­ścią Mate­usza Cza­ka, któ­ry doko­nał tu swe­go żywo­ta w 1321 roku, pod napo­rem armii wład­cy Węgier, Karo­la Rober­ta. W kolej­nym stu­le­ciu zamek zaczę­to roz­bu­do­wy­wać. Wzbo­ga­cił się on mię­dzy inny­mi o pała­ce Ľudo­víta, Bar­bo­rin i Zápolyi.

The castle of Tren­cin, rising on the hill domi­na­ting over the town, orgi­ned in the 10th cen­tu­ry. Howe­ver, ear­lier, this pla­ce wasn’t emp­ty. Here, the­re were the houses of cel­tic — and later Sla­vic — tri­bes. In the follo­wing years, the Roman Empi­re set its sights on this area. The pro­of of this is the inscrip­tion from 179 CE on one of castle walls . The oldest survi­ving buil­ding is from the times of Gre­at Mora­via (9th-10th cen­tu­ry). As ear­ly as 11th cen­tu­ry, a for­ti­fied castle sto­od here, making this pla­ce an impor­tant stra­te­gic point on the nor­thern boun­da­ries of Hun­ga­ry. In 13th cen­tu­ry, Jakab Csesz­ne­ky was the lord of the castle. In the end of the cen­tu­ry, Mat­thew III Csák was the new master of the stron­ghold. He died here in 1321 when the castle was besie­ged by the army of Char­les I (or also Char­les Robert). In the next cen­tu­ry the castle was expan­ded. It was enri­ched by, inter alia, Pala­ces of Ľudo­víta, Bar­bo­rin and Zápolya.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Trencin-Roman2.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Trencin-Roman2.JPG

Jak widać na załą­czo­nych zdję­ciach, jest to warow­nia prze­cud­nej uro­dy i nie spo­sób jej nie foto­gra­fo­wać nie­ustan­nie. Mnie oczy­wi­ście zachwy­cił naj­bar­dziej jego wygląd zewnętrz­ny i pozo­sta­ło­ści rotun­dy, ale to już takie moje pry­wat­ne zbo­cze­nie. Wnę­trza pała­co­we są tak­że god­ne uwa­gi, zwłasz­cza skle­pie­nie Ľudo­víta, któ­re ma bar­dzo fan­ta­zyj­ną for­mę. Nie­ste­ty nie­wie­le mam w swo­jej kolek­cji zdjęć ze środ­ka zam­ku, ale znaj­du­je się tam rów­nież boga­ta kolek­cja obra­zów przed­sta­wia­ją­ca m.in. ród Habs­bur­gów (są też praw­do­po­dob­nie inne rody, jed­nak nie uda­ło mi się wyła­pać jakie. Kocha­ny pan prze­wod­nik mówił baaaar­dzo szyb­ko po sło­wac­ku, któ­ry nie jest języ­kiem szcze­gól­nie dobrze mi zna­nym :P). Znaj­dzie­my tak­że bro­nie i cera­mi­kę (bar­dzo ład­ne kafle), a z wie­ży Mate­usza zoba­czy­my ślicz­ne wido­ki (przy­naj­mniej te w obrę­bie zabyt­ko­we­go mia­stecz­ka, bo dal­sze nie są szcz­gól­nie cie­ka­we :P). Zde­cy­do­wa­nie pole­cam odwie­dzić to miej­sce jeśli będzie się już w pobli­żu.  Gdy­by ktoś był zain­te­re­so­wa­ny bar­dziej szcze­gó­ło­wą histo­rią zam­ku, może odna­leźć ją tutaj (po angiel­sku, nie­miec­ku i sło­wac­ku), a tak­że tutaj. Mam nadzie­ję, że się Wam spodo­bał tak jak i podo­ba się mnie!

As you can see in the pho­tos, the castle of Tre­nčin is a beau­ti­ful stron­ghold and it’s impos­si­ble to stop pho­to­gra­phing it all the time. For me of cour­se, the best are the exte­rior and the Roma­ne­sque rotun­da but it’s my pri­va­te taste. The inte­rior of pala­ces is nota­ble too — espe­cial­ly the dome of Pala­ce of Ľudo­víta with its fan­cy form. Unfor­tu­na­te­ly, I have a very small num­ber of inte­rior pho­tos, but the­re is a rich col­lec­tion of pic­tu­res shown among others in the house of Habs­burg (pro­ba­bly the­re are also other houses but our cute guide was spe­aking very fast and in Slo­vak which isn’t a lan­gu­age that I spe­ak par­ti­cu­la­ry well :P). We can also find the­re weapons, cera­mics (beau­ti­ful tiles) and the view from Matúš Tower is very pret­ty (at least aro­ud the old city. The others are­n’t par­ti­cu­la­ry inte­re­sting :P). I would defi­ni­te­ly recom­mend to visit this pla­ce if some­bo­dy hap­pens to be near Tre­nčin. If any­one is inte­re­sted, a more deta­iled histo­ry of the castle is ava­ila­ble here. I hope you like this pla­ce as much as I do!

PS. Jak wspo­mi­na­łam na face­bo­oku moż­li­we jest już śle­dze­nie blo­ga­ska za pomo­cą kana­łu RSS. Dla użyt­kow­ni­ków chro­me bez zain­sta­lo­wa­nej odpo­wied­niej wtycz­ki może poja­wiać się po klik­nię­ciu w ikon­kę RSS na stro­nie głów­nej jedy­nie ciąg skom­pli­ko­wa­nych i nie­zro­zu­mia­łych zna­ków, ale u użyt­kow­ni­ków Ope­ry czy Fire­fo­xa (nie wiem jak się spra­wa ma w innych prze­glą­dar­kach) powin­no być wszyst­ko w porządku.

PS. Like I men­tio­ned on Face­bo­ok, it’s possi­ble to track a blog by RSS Feed. For mem­bers using chro­me witho­ut a plug, after clic­king the RSS on main site, the­re may appe­ar only an incom­pre­hen­si­ble string of signs. But in Ope­ra or Fire­fox (I have no idea how it looks like on others brow­sers) it sho­uld be OK.

Architektura, Rezydencjonalna Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.