Wczo­raj kie­dy spa­ce­ro­wa­łam po biblio­te­ce poszu­ku­jąc tema­tu na pra­cę licen­cjac­ką, w moje ręce wpadł kata­log z wysta­wy zaty­tu­ło­wa­nej Wachla­rze Zacho­du i Wscho­du. Jako, że jestem ostat­nio bar­dzo napa­lo­na na rze­mio­sło arty­stycz­ne, od razu się­gnę­łam po tę pokaź­ną książ­kę. W samym wstę­pie dowie­dzia­łam się, że Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie posia­da kolek­cję 167 wachla­rzy, z któ­rych więk­szość pocho­dzi z XIX i XX wie­ku, ale moż­na zna­leźć rów­nież kil­ka egzem­pla­rzy XVIII-wiecz­nych. Do kolek­cji tej nale­żą rów­nież, jak suge­ru­je nam nazwa wysta­wy, wachla­rze wschod­nie, któ­rych jest 45.

Poza przy­jem­nym, kil­ku­stro­ni­co­wym wstę­pem, umiesz­czo­ne są tu roz­dzia­ły trak­tu­ją­ce o histo­rii wachla­rzy na Zacho­dzie oraz Wscho­dzie. Powiem szcze­rze, że póki co nie wczy­ty­wa­łam się w to głę­biej. Za to z wiel­ką przy­jem­no­ścią oglą­da­łam foto­gra­fie wyko­na­ne przez pana Andrze­ja Chę­cia (nie mam poję­cia, czy tak nale­ży odmie­nić nazwi­sko Chęć, ale mądra stro­na do odmia­ny nazwisk tak zasu­ge­ro­wa­ła). Wysta­wa, do któ­rej stwo­rzo­ny został ten kata­log, była eks­po­no­wa­na w Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie w 2001 roku. Pozwo­li­łam sobie zro­bić zdję­cia zdjęć (jak­że pro­fe­sjo­nal­nie) naj­cie­kaw­szych wg mnie wachla­rzy i podzie­lić się z Wami. Jak wspo­mnia­łam dwa zda­nia wcze­śniej, auto­rem ich jest pan Chęć i wszyst­kie pocho­dzą z Kata­lo­gu Zbio­rów Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie — Wachla­rze Zacho­du i Wschodu. 

 

Posta­ram się umie­ścić je chro­no­lo­gicz­nie i w taki spo­sób w jaki zosta­ły one umiesz­czo­ne w katalogu.

EURO­PA

nr 17, str. 82: Ten okaz pocho­dzi z roku 1800. Jest wyko­na­ny ze zło­tej gazy hafto­wa­nej zło­tą nicią.
nr 60, str. 128: Wachlarz wyko­na­ny ok. 1880 r. we Fran­cji lub Bel­gii z koron­ki. Ste­laż z perłowca.
nr 64, str. 132: Wachlarz fran­cu­ski z 2 poł XIX w. Pokry­ty pió­ra­mi mara­bu­ta. Ste­laż z kości słoniowej.
nr 77, str. 145: Wachlarz z piór pawich (z tor­su pta­ka — jak­kol­wiek dziw­nie to brzmi), na kon­struk­cji z piór głusz­ca. Wyko­na­ny ok. 1880 r. Ste­laż z szyl­kre­tu brą­zo­we­go z mio­do­wy­mi przebarwieniami.
nr 82, str. 150: Koniec XIX w. Pokry­cie wyko­na­ne z maszy­no­wej imi­ta­cji czar­nej koron­ki. Ste­laż szyl­kre­to­wy, drew­nia­ny, hebanowy.
nr 86, str. 154: Wachlarz z czar­nych piór stru­sich z koń­ca XIX w. Ste­laż z szyl­kre­tu brunatno-brązowego.
nr 91, str. 159: Mój fawo­ryt :) Pol­ska, ok. 1900 r. Pokry­ty kre­mo­wą taftą, na któ­rą nakle­jo­no sie­dem moty­li z czar­nej koron­ki. Na brze­gach koron­ka maszy­no­wa. Ste­laż z masy per­ło­wej zapra­wio­nej tęczowo.
nr 100, str. 168: Wachlarz wyko­na­ny ok. 1900 r. Zro­bio­ny z bar­dzo cien­kich pły­tek rogo­wych, malo­wa­ny zło­tem oraz zie­lo­ną i czer­wo­ną temperą.
nr 101, str. 169: Hafto­wa­ny wachlarz z ok. 1900 r. Pokry­ty gazą baweł­nia­ną. Ste­laż kościa­ny, ryty i inkru­sto­wa­ny sre­brzy­sty­mi blaszkami.
nr 104, str. 172: Pol­ska, pocz. XX w. Pokry­ty czar­ną tka­ni­ną baweł­nia­ną, malo­wa­ny gwa­szem. Ste­laż drewniany.
nr 106, str. 174: Ten okaz pocho­dzi naj­praw­do­po­dob­niej z Fran­cji lub Pol­ski, z począt­ku XX w. Pokry­ty płót­nem malo­wa­nym gwaszem.
nr 114, str. 182: Począ­tek XX w. Pawie pió­ra przy­mo­co­wa­ne są do drew­nia­ne­go stelaża.
nr 118, str. 186: Wyko­na­ny z gazy jedwab­nej, ozdo­bio­nej haftem zło­tym i ceki­na­mi. Dodat­ko­wo malo­wa­ny gwa­szem. Ok. 1910 r.
nr 120, str. 188: Wyko­na­ny ok. 1910 roku. Pokry­cie z koron­ki kloc­ko­wej z gęstą deko­ra­cją. Ste­laż z szyl­kre­tu bursztynowego.

 

POŁU­DNIO­WA AMERYKA

nr 125, str. 195: Wachlarz komin­ko­wy z Bra­zy­lii, wyko­na­ny w ostat­niej ćw. XIX w. Pokry­cie wyko­na­ne z płót­na. Z obu stron jego powierzch­nię pokry­wa­ły pió­ra, któ­re zacho­wa­ły się dziś tyl­ko przy krawędzi.

AZJA

nr 126, str. 199: Chi­ny, ok. 1750 r. Jedwab­na tka­ni­na pod­kle­jo­na papie­rem. Malo­wa­ny far­ba­mi wodnymi.
nr 130, str. 204: Chiń­ski wachlarz z ok. 1860 roku. Wyko­na­ny z drew­na lako­wa­ne­go na czar­no, malo­wa­ne­go z obu stron.
nr 134, str. 208: Chi­ny, 2 poł. XIX w. Pokry­cie papie­ro­we, malo­wa­ne obustronnie.
nr 141, str. 216: Pła­ski wachlarz chiń­ski z ok. 1900 r. Pokry­cie dwu­stron­ne z cien­kiej tka­ni­ny jedwab­nej roz­pię­tej na drew­nia­nej ramie. Haftowany.
nr 145, str. 220: Lata 50 XX wie­ku, Chi­ny. Pokry­cie z tka­ni­ny jedwab­nej, malowane.
nr 155, str. 231: Dwa wachla­rze typu tegu­son. Wyko­na­ne w Korei pod koniec XIX w. Pokry­te są liściem okle­jo­nym z obu stron okle­jo­ne­go papie­rem. Deko­ra­cja malowana.
nr 157, str. 234: Wachlarz bojo­wy gun­sen. Pocho­dzi z pierw­szej poło­wy XIX wie­ku, z Japo­niii. Papie­ro­wy, malowany.
nr 166, str. 244: Tutaj mamy pięk­ny XX wiecz­ny okaz z Japo­nii. Papie­ro­wy, malowany.
nr 172, str. 251: Wachlarz płyt­ko­wy z Indii, z począt­ku XX wie­ku. Wyko­na­ny z kości i piór ażu­ro­wo wycinanych.

Wszyst­kie te mądro­ści zaczerp­nę­łam z pod­pi­sów pod kon­kret­ny­mi wachla­rza­mi. Oczy­wi­ście dra­stycz­nie je skró­ci­łam, więc jeśli ktoś zain­te­re­su­je się na tyle tema­tem, pole­cam się­gnąć po książ­kę. Wyda­na przez Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie, tytuł Wachla­rze Zacho­du i Wschodu.

Miłe­go oglądania :)

rzemiosło artystyczne

1 thought on “Wachlarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.