Minio­nej nie­dzie­li odby­li­śmy wypra­wę do jak­że dale­ko poło­żo­ne­go od Kra­ko­wa Opac­twa Bene­dyk­ty­nów w Tyń­cu (I stre­fa — miej­ska, 20 minut z hakiem dro­gi). Klasz­tor pre­zen­tu­je się god­nie, wie­że kościel­ne widać już z dale­ka. Eks­cy­ta­cje wywo­ła­ły już u mnie potęż­ne mury ota­cza­ją­ce bene­dyk­tyń­ski kom­pleks. Jest to w Pol­sce, poza Jasną Górą, naj­bar­dziej zna­ny klasz­tor, a już na pew­no jest naj­star­szym zna­nym tego typu zabyt­kiem na tych zie­miach. Pierw­si bene­dyk­ty­ni przy­by­li tam­że na począt­ku XI wie­ku. Bada­nia arche­olo­gicz­ne potwier­dza­ją obec­ność osad­ni­ków cel­tyc­kich już w I wie­ku p.n.e. — jest to tzw. gru­pa tyniec­ka. Cała histo­ria wzgó­rza klasz­tor­ne­go jak i jego dzie­je opi­sa­na zosta­ła dość przy­stęp­nie na stro­nie opactwa.

Last Sun­day we had visi­ted the Bene­dic­ti­ne Abbey in Tyniec which is real­ly clo­se to Kra­ków (abo­ut 20 minu­tes bus tra­vel). The mona­ste­ry pre­sents itself with digni­ty and the towers are visi­ble from afar. I was very exci­ted by the sight of the mas­si­ve walls sur­ro­un­ding Bene­dic­ti­ne archi­tec­tu­ral com­plex. It is — except Jasna Góra Mona­ste­ry — the most famo­us abbey in Poland and it’s the oldest one in the­se lands. Fir­sts Bene­dic­ti­nes arri­ved the­re in the begi­ning of 11th cen­tu­ry. Cel­tic set­tle­ment from 1nd BCE, known as ‘gru­pa tyniec­ka’, has been con­fir­med by the arche­olo­gi­cal rese­arch. The histo­ry of a mona­stic hill is pro­per­ly descri­bed by abby­’s website.

Nie wia­do­mo komu przy­pi­sać fun­da­cję klasz­to­ru. Powstał on albo z ini­cja­ty­wy Kazi­mie­rza Odno­wi­cie­la, albo jego syna, Bole­sła­wa Szczo­dre­go. Wia­do­mo jed­nak, że w XII wie­ku ist­nia­ła już bazy­li­ka romań­ska wraz z zabu­do­wa­nia­mi klasz­tor­ny­mi.  W póź­niej­szych wie­kach nastą­pi­ły licz­ne prze­bu­do­wy wedle panu­ją­cej wte­dy mody — gotyc­kie, rene­san­so­we, baro­ko­we. Ołta­rze w obec­nej bazy­li­ce są autor­stwa Fran­cisz­ka Pla­ci­die­go, któ­ry kra­ko­wia­nom zna­ny jest z reali­za­cji fasa­dy kościo­ła pija­rów na skrzy­żo­wa­niu ul. Pijar­skiej z ul. św. Jana, a tak­że kościo­ła boni­fra­trów przy ul. Kra­kow­skiej na Kazi­mie­rzu. W 1816 roku wła­dze austriac­kie ska­so­wa­ły opac­two, a bene­dyk­ty­ni powró­ci­li do Tyń­ca dopie­ro w 1939 roku. W latach 1947–2008 odbu­do­wy­wa­no zespół klasztorny.

It’s not known who foun­ded the mona­ste­ry. It was cre­ated on the ini­tia­ti­ve of Casi­mir I the Resto­rer or his son, Bole­sław II the Gene­ro­us. It is known that a basi­li­ca and the mona­stic buil­dings were here in 12th cen­tu­ry. In later cen­tu­ries mona­ste­ry was modi­fied accor­ding to the cur­rent fashion — gothic, rena­is­san­ce, baro­que. Altars from the basi­li­ca were made by Fran­ci­sco Pla­ci­di who is known to people of Kra­ków as the cre­ator of the pia­rist church at the inter­sec­tion of Pijar­ska stre­et and St John stre­et and the tri­ni­tian church on Kra­kow­ska stre­et in Kazi­mierz (an area in Kra­ków). In 1816 Austrian autho­ri­ties dis­so­lved Bene­dic­ti­ne mona­ste­ry in Tyniec and monks have not retur­ned the­re until 1939. In 1947–2008 the abbey was reconstructed.

Relik­ty odna­le­zio­ne z cza­sów osad­nic­twa cel­tyc­kie­go moż­na podzi­wiać w muzeum. Tam tak­że znaj­du­ją się oca­la­łe gło­wi­ce romań­skie wraz z frag­men­ta­mi zacho­wa­nych trzo­nów oraz baz kolumn. Są też kafel­ki wraz z rekon­struk­cja­mi wzo­rów, fun­da­men­ty romań­skie­go kościo­ła, makie­ta klasz­to­ru i ornat JPII. Mi naj­bar­dziej podo­ba­ły się oczy­wi­ście kapi­te­le kost­ko­we prze­cud­nej uro­dy oraz fun­da­men­ty. Mogła­bym się wpa­try­wać w nie milio­ny godzin, a i tak było­by mi mało :P

We can see the relicts of set­tle­ment in the abbey­’s museum. The­re are also saved roma­ne­sque capi­tels with frag­ments of bot­toms and cores. The­re are tiles with recon­struc­tion of a pat­tern, foun­da­tions of the roma­ne­sque church, model of the mona­ste­ry and a cha­su­ble of John Paul II the­re. I, of cour­se, fell in love with the beau­ti­ful cubic capi­tels and roma­ne­sque foun­da­tions. I could look at it for mil­lion hours and it would­n’t be eno­ugh :P

Podzie­lę się tu swo­imi fotkami.

I’m sha­ring my pho­tos with you.

DSCF1440

DSCF1299

DSCF1306

DSCF1438

DSCF1439

DSCF1308

DSCF1339

DSCF1319

DSCF1340

DSCF1362

DSCF1357

DSCF1347

DSCF1359

DSCF1343

DSCF1345

DSCF1344

DSCF1383

DSCF1377

DSCF1376

DSCF1370

DSCF1390

DSCF1389

DSCF1366

DSCF1369

DSCF1365

DSCF1337

Jak widzi­cie po weso­łych minach na ostat­nim zdję­ciu wyciecz­ka się uda­ła. Ponad­to bene­dyk­ty­ni tyniec­cy mają zacny sklep pełen smacz­nych trun­ków oraz ziół, her­ba­tek, kosme­ty­ków itd. Jak już wspo­mi­na­łam, na stro­nie opac­twa moż­na szcze­gó­ło­wo zapo­znać się z histo­rią tego miej­sca. Na owej stro­nie jest tak­że pokaź­na gale­ria zdjęć z cza­sów odbu­do­wy klasz­to­ru, któ­rą ser­decz­nie pole­cam. Pozwo­lę sobie też zamie­ścić film z tego wyda­rze­nia, któ­ry zala­złam na rze­czo­nej stronie.

As you can see by the hap­py faces on the last pho­to, the trip was a suc­cess. Also, Bene­dic­ti­nes in Tyniec have a gre­at sto­re full of deli­cio­us brews, herbs, teas, cosme­tics etc. Like I’ve men­tio­ned befo­re, you can read the deta­iled histo­ry of the Abbey on the­ir websi­te. The­re­’s also a gre­at gal­le­ry of pho­tos of resto­ra­tion of the mona­ste­ry which I tru­ly urge you to see. And I’d also like to sha­re a video from this event that I found on the­ir website.