Jako, że zawsze mia­łam sła­bość do kolor­ków i cera­mi­ki (cho­ciaż wybra­łam inny pro­fil w liceum pla­stycz­nym) ten wpis posta­no­wi­łam poświę­cić wła­śnie temu tematowi.

W XV i XVI wie­ku  w pięk­nej i sło­necz­nej Flo­ren­cji dzia­łał warsz­tat cera­micz­ny rodzi­ny del­la Rob­bia, któ­ry spe­cja­li­zo­wał się głów­nie w wytwa­rza­niu szkli­wio­nych pła­sko­rzeźb z tera­ko­ty. Uro­da tych­że dzieł była prze­cud­na, a część z nich podzi­wiać może­my po dzień dzi­siej­szy. Naj­zna­mie­nit­szy­mi przy­kła­da­mi dzieł sygno­wa­nych ich nazwi­skiem są ton­da z przed­sta­wie­nia­mi Ewan­ge­li­stów we flo­renc­kiej kapli­cy Paz­zich (archi­tek­to­nicz­na pereł­ka pro­jek­tu Bru­nel­le­schie­go) oraz fasa­da Ospe­da­le degli Inno­cen­ti tudzież po pro­stu Szpi­ta­la Niewiniątek.

W owej rodzi­nie dzia­ła­li twór­cy tacy jak: Luca, Andrea (bra­ta­nek Luki) oraz jego pię­cio­ro synów, spo­śród któ­rych wyróż­nia­li się Giro­la­mo i Gio­van­ni.

Ton­da z kapli­cy Paz­zich przed­sta­wia­ją Apo­sto­łów. Roz­miesz­czo­ne są w prze­strze­niach mię­dzy pila­stra­mi, nato­miast żagiel­ki kopu­ły zdo­bią wize­run­ki Ewan­ge­li­stów wraz ze swo­imi atry­bu­ta­mi. Czy­ta­jąc Wiki­pe­dię natknę­łam się na infor­ma­cję, że Ewan­ge­li­ści mogą być autor­stwa Dona­tel­la, ale brak tam przy­pi­sów, co nie­ste­ty moc­no wpły­wa jej na wia­ry­god­ność. Poza tym ta stro­na poda­je, że ich twór­cą jest Luca del­la Rob­bia (tak jak Apo­sto­łów) i jakoś bar­dziej ufam jej, niż wiki. Swo­ją dro­gą, może­cie tam zna­leźć garst­kę ład­nych zdjęć kaplicy.

ŚW. MAREK

http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/4.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/4.jpg

ŚW. JAN

http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/3.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/3.jpg

ŚW. MATE­USZ

http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/1.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/1.jpg

ŚW. ŁUKASZ

http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/2.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/2.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/309/flashcards/2878309/jpg/brunelleschifacadeofpazzichapel21362204939687.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/309/flashcards/2878309/jpg/brunelleschifacadeofpazzichapel21362204939687.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/pazzi2.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/cappella%20pazzi/image/pazzi2.jpg

Dru­gie, bar­dzo pięk­ne miej­sce, Szpi­tal Nie­wi­nią­tek, obec­nie słu­ży jako gale­ria sztu­ki rene­san­so­wej. Fasa­dę zdo­bią pła­sko­rzeź­by- tak jak w kapli­cy Pazz­zich — w kształ­cie tond. Przed­sta­wia­ją one wize­run­ki dzie­ci. Ich wyko­na­nie przy­pi­su­je się Andrei del­la Rob­bia (wybacz­cie, nie mam pomy­słu jak to odmienić).

http://classconnection.s3.amazonaws.com/348/flashcards/1996348/jpg/brunfoundlinghos1360921181891.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/348/flashcards/1996348/jpg/brunfoundlinghos1360921181891.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Spedale_degli_innocenti,_tondo_andrea_della_robbia_12-13.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Spedale_degli_innocenti,_tondo_andrea_della_robbia_12-13.JPG

Ponad­to zna­la­złam też w tym szpi­ta­lu fan­ta­stycz­ną pła­sko­rzeź­bę, rów­nież autor­stwa Andrei, w kształ­cie pół­ko­la ze sce­ną Zwia­sto­wa­nia, o któ­rej wcze­śniej nie wiedziałam!

http://www.museumsinflorence.com/foto/ospedale%20degli%20innocenti/image/3.jpg
http://www.museumsinflorence.com/foto/ospedale%20degli%20innocenti/image/3.jpg

Syn Luki, Gio­van­ni, jest auto­rem kil­ku rów­nie wspa­nia­łych reali­za­cji. Są to mię­dzy inny­mi: przed­sta­wie­nie św. Seba­stia­na, prze­cho­wy­wa­ne obec­nie w Luw­rze, taber­na­ku­lum kościo­ła San­ti Apo­sto­li we Flo­ren­cji czy pła­sko­rzeź­by na fasa­dzie szpi­ta­la i sie­ro­ciń­ca w Pistoi.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Saint_Sebastian_Della_Robbia_Louvre_InvML96.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Saint_Sebastian_Della_Robbia_Louvre_InvML96.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Santi_apostoli%2C_firenze%2C_interno%2C_tabernacolo_di_Giovanni_della_Robbia_02.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Santi_apostoli%2C_firenze%2C_interno%2C_tabernacolo_di_Giovanni_della_Robbia_02.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Pistoia0003.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Pistoia0003.jpg

Oczy­wi­ście dzieł rodzin­ki jest dużo wię­cej, ale nie w tym rzecz, żeby wkle­jać tutaj wszyst­ko. Jeśli Was zacie­ka­wi­ły cera­micz­ne pła­sko­rzeź­by, kop­cie w inter­ne­cie dalej. Pole­cić pozy­cji książ­ko­wej żad­nej nie mogę, bo nie znam (100% szans, że jakaś ist­nie­je. Jeśli zna­cie, była­bym wdzięcz­na za podzie­le­nie się tą wie­dzą tajem­ną). Nie jestem w sta­nie się zde­cy­do­wać, któ­re­go z tej fami­lii lubię naj­bar­dziej, ale może Wam będzie łatwiej.

rzeźba Tags:

3 thoughts on “Terakotowe Włochy

  1. Wspa­nia­łe zdję­cia. Majo­li­ki są prze­pięk­ne i nie­zwy­kle trwa­łe. To małe arcy­dzie­ła, ozda­bia­ją­ce tak­że wie­le budyn­ków m.in w zabyt­ko­wej czę­ści Flo­ren­cji. Nie­daw­no zauwa­ży­łam majo­lik we wnę­trzach Zam­ku w Gołu­cho­wie koło Kali­sza. Praw­do­po­dob­nie wyko­nał go któ­ryś z rodzi­ny Rob­biów, ale to nie­pew­na informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.