Wra­ca­my do zamczysk! Dziś będzie zamek, któ­ry poło­żo­ny jest w Mało­pol­sce, a dokład­niej w Pie­ni­nach. Nie­dzi­ca — nie mylić z Nidzi­cą, gdzie rów­nież jest zamek, jed­nak poło­żo­ny na pła­skim tere­nie, w woje­wódz­twie war­miń­sko-mazur­skim. Nasz zamek, zwa­ny Zam­kiem Duna­jec, poło­żo­ny jest obec­nie nad woda­mi sztucz­nie utwo­rzo­ne­go Jezio­ra Czorsz­tyń­skie­go. Jest to warow­nia o śre­dnio­wiecz­nym rodo­wo­dzie. Jest mi szcze­gól­nie bli­ska, gdyż spę­dzi­łam tam tydzień będac na ple­ne­rze malar­skim (moich prac Wam oszczę­dzę :D) i mogłam zwie­dzić go bar­dzo dokładnie.

We are back to the castles! Today I’ll be tal­king abo­ut the castle situ­ated in Les­ser Poland, spe­ci­fi­cal­ly in Pie­ni­ny (Car­pa­thian Ran­ge). Nie­dzi­ca — not Nidzi­ca which also is a castle but situ­ated on flat ter­ra­in in War­miń­sko-Mazur­skie district. Our castle, cal­led Duna­jec Castle, at is situ­ated now over the waters of arti­fi­cal­ly cre­ated Lake Czorsz­tyn. It’s a for­tress with medie­val orgins. It’s clo­se to my heart becau­se I spent the­re one week when I was on plen air pain­ting (I’ll spa­re you my works :D) and I had the chan­ce to visit this pla­ce real­ly thoroughly.

Naj­star­sze wzmian­ki o drew­nia­nym zam­ku pocho­dzą z 1325 roku. Wte­dy znaj­do­wał się  on na tere­nie Węgier i był pod wła­da­niem rodu Berze­vi­czych. Muro­wa­ną budow­lę wybu­do­wa­no za kolej­ne­go wła­ści­cie­la, Wil­hel­ma Dru­ge­tha, przed 1330 rokiem. Jest to zna­ny nam do dziś tzw. zamek gór­ny. Rene­san­so­wy wygląd nadał mu Jerzy Horváth. Po zakoń­cze­niu I woj­ny świa­to­wej zamek zna­lazł się na tery­to­rium Pol­ski. Od 1948 roku pro­wa­dzo­no tam pra­ce remon­to­we i rekonk­struk­cyj­ne. Wte­dy też utwo­rzo­no tam dom pra­cy twór­czej Sto­wa­rzy­sze­nia Histo­ry­ków Sztu­ki, a w 1960 roku na basz­cie urzą­dzo­no sta­cję sej­smo­lo­gicz­ną Zakła­du Geo­fi­zy­ki PAN. Dziś nale­ży on w cało­ści do Sto­wa­rzy­sze­nia Histo­ry­ków Sztu­ki, mie­ści się w nim muzeum, hotel i restau­ra­cja. Z tara­su wido­ko­we­go moż­na podzi­wiać ruiny zam­ku w Czorsz­ty­nie na prze­ciw­le­głym brze­gu jeziora.

The ear­liest men­tion of a wooden castle at this loca­tion is from 1325. In tho­se days the castle was on the Hun­ga­rian soil and was owned by the House of Berze­vicz. It was repla­ced by a sto­ne buil­ding befo­re 1330 by ano­ther owner, Wil­l­helm Dru­geth. It’s known today as the upper castle. It has acqu­ired the rena­is­san­ce look thanks to ano­ther owner, Geo­r­ge Horváth. After World War I the castle was on the ter­ri­to­ry of Poland. In 1948 repa­irs and recon­struc­tion works have star­ted. In this time house of cre­ati­ve work owned by Sto­wa­rzy­sze­nie Histo­ry­ków Sztu­ki (Asso­cia­tion of Art Histo­rians) has been cre­ated and from 1960 was seismo­lo­gi­cal sta­tion Geo­phy­sic Insti­tu­te PAN was loca­ted in the tower. Today it’s all owned by Sto­wa­rzy­sze­nie Histo­ry­ków Sztu­ki and insi­de are a museum, a hotel and a restau­rant. From the obse­rva­tion deck the ruins of the castle Czorsz­tyn are visible.

Jak każ­dy sza­nu­ją­cy się zamek, ten rów­nież ma swo­je legen­dy, jed­nak­że jed­na z nich jest wyjąt­ko­wo egzo­tycz­na. To wszyst­ko za spra­wą Seba­stia­na de Berze­vi­cza, jed­ne­go z panów nie­dzic­kich (póź­niej zamek znów był we wła­da­niu tego rodu), któ­ry w XVIII wie­ku wyemi­gro­wał do Peru, gdzie poślu­bił kobie­tę ze szla­chec­kie­go rodu. Ich cór­ka, Umi­na, zosta­ła wyda­na za bra­tan­ka Tupa­ca Ama­ru II, wodza Inków. Gdy po wybu­chu powsta­nia prze­ciw­ko hisz­pa­nom w 1781 roku stra­co­no ich wodza, Seba­stian wraz z żoną, cór­ką i zię­ciem, zabie­ra­jąc skar­by, uciekł do Wene­cji. Zię­cia, któ­ry był jedy­nym spad­ko­bier­cą tro­nu Inków, zaszty­le­to­wa­no tam­że, więc pozo­sta­ła trój­ka ucie­kła do Zam­ku Duna­jec. Co cała histo­ria ma do legen­dy? Otóż, podob­no gdzieś w oko­li­cach ukry­ty jest skarb Inków!  Świad­czyć o tym ma odna­le­zio­ne w zam­ku po II woj­nie świa­to­wej kipu, któ­re jest for­mą inkań­skie­go pisma trójwymiarowego.

Like eve­ry self-respec­ting castle, this one also has its own legends. One of them is excep­tio­nal­ly exo­tic. It all star­ted becau­se of Seba­stian de Berze­vicz, one of the rulers of Nie­dzi­ca (after some time the castle was aga­in owned by this fami­ly), who in 18th cen­tu­ry emi­gra­ted to Peru. The­re he was mar­ried a woman from a noble fami­ly. The­ir dau­gh­ter, Umi­na, was mar­ried to a nephew of Tupac Ama­ru II, the Inca chief. When in 1781 the upri­sing bro­ke out aga­inst the Spa­niards, the chief was exe­cu­ted. Seba­stian and his wife, the­ir dau­gh­ter and son-in-law took tre­asu­res of the Inka and esca­ped to Veni­ce. The son-in-law, who was the last heir to the Inka thro­ne, has been kni­fed the­re, so the other three set off to Duna­jec Castle. How is the sto­ry con­nec­ted to the legend? Appa­ren­tly some­whe­re aro­und Duna­jec Castle the Inca tre­asu­re is hid­den! The evi­den­ce of this is quipu (which is a form of three-dimen­sio­nal scrip­tu­re) has been found in the castle after World War II.

http://att.e-nocleg.pl/00/00/05/52/39/niedzica,gmina,lapsze,nizne,powiat,nowotarski,wojewodztwo,malopolskie,55239,800x600.jpg
http://att.e‑nocleg.pl/00/00/05/52/39/niedzica,gmina,lapsze,nizne,powiat,nowotarski,wojewodztwo,malopolskie,55239,800x600.jpg
http://www.niedzica.pl/userfiles/opisy/14/345838.jpg
http://www.niedzica.pl/userfiles/opisy/14/345838.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Niedzica_-_Zamek_Dunajec_-_dziedziniec.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Niedzica_-_Zamek_Dunajec_-_dziedziniec.jpg
http://img2.garnek.pl/a.garnek.pl/002/730/2730105_800.0.jpg/zamek-dunajec-w-niedzicy.jpg
http://img2.garnek.pl/a.garnek.pl/002/730/2730105_800.0.jpg/zamek-dunajec-w-niedzicy.jpg

DSCF3580

Odro­bi­nę wię­cej o histo­rii zam­ku moż­na zna­leźć na jego ofi­cjal­nej stro­nie. Pole­cam, gdyż jest bar­dzo przy­stęp­nie napi­sa­na :) Oczy­wi­ście zamek moż­na zwie­dzać, nawet na nim spać — w poko­jach gościn­nych, a poni­żej wzgó­rza, przy zapo­rze odwie­dzić miłe miej­sce o nazwie Cafe Tur­bin­ka. Ponad­to zamek był miej­scem pla­nów fil­mo­wych Zemsta  z 1955 roku, Maze­pa, a tak­że seria­li Jano­sikWaka­cje z duchami.

You can find more abo­ut the histo­ry of the castle on the offi­cial page. Unfor­tu­na­tel­ly it’s only in Polish :( Of cour­se the castle is open to visi­tors and you can even sle­ep the­re — in guest rooms. And bene­ath the hill, at the dam, you can visit nice pla­ce named Cafe Tur­bin­ka. More­over the castle was used as a film set for movies like Zemsta from 1955 and Maze­pa or tv shows like Jano­sik and Waka­cje z ducha­mi.