Pokazuje: 11 - 15 of 15 WYNIKÓW
Architektura Rezydencjonalna

Ceglana wieża

Ostat­nio zro­bi­ło się tu podróż­ni­czo i zanie­dba­ny został nasz głów­ny wątek, jakim są zam­ki w Pol­sce. Zanie­dba­ny na rzecz klasz­to­ru w Sta­niąt­kach, a tak­że zagra­nicz­nych podró­ży do Car­nun­tum, Tren­czy­na i Sław­ko­wa! Pora zatem na powrót do naszych pol­skich warow­ni i zadu­ma­niu się nad oso­bli­wym przy­kła­dem, któ­ry znaj­du­je się na Mazow­szu. Liw, bo tutaj się przeniesiemy … 

Architektura Rezydencjonalna

Warowna perła/Fortified pearl

Wra­ca­my do tema­tu zam­ków, bowiem każ­dy wie, że są to pięk­ne i szla­chet­ne budow­le! Tym razem powę­dru­je­my ponow­nie na połu­dnie, ale już znacz­nie bli­żej niż w przy­pad­ku ostat­nie­go wpi­su. Wspo­mi­na­łam o Nie­dzi­cy, któ­ra ma węgier­ski rodo­wód i tak będzie tak­że w przy­pad­ku tej twier­dzy. Dłu­żej nie trzy­ma­jąc w nie­pew­no­ści — cho­dzi o zamek w Tren­czy­nie (czy …

Architektura Rezydencjonalna

Będzin

Obie­ca­łam, więc wra­ca­my do zam­ków. Tym razem dru­gie już Orle Gniaz­do (pierw­szym był Ogro­dzie­niec). Będziń­ska budow­la w prze­ci­wień­stwie do Ogro­dzień­ca jest zam­kiem kró­lew­skim. Obec­ny jej stan to efekt XX wiecz­nej odbu­do­wy (1956 rok). Like I pro­mi­sed we come back to the castles. This time it’s the second Eagle Nest (the first one here was Ogro­dzie­niec). The … 

Architektura Rezydencjonalna

Olsztynek

Pod­czas dzi­siej­szej wizy­ty w skle­pie z tani­mi książ­ka­mi naby­łam album z zam­ka­mi na tere­nie Pol­ski, stąd w naj­bliż­szym cza­sie spo­dzie­waj­cie się tu spa­mu o tej tema­ty­ce! Są prze­róż­ne, więc nie powin­no być nud­no. Chy­ba, że ktoś nie prze­pa­da za archi­tek­tu­rą obron­ną, albo archi­tek­tu­rą w ogó­le. Pierw­szym obiek­tem jaki wybra­łam jest zamek w Olsz­tyn­ku w województwie … 

Architektura Rezydencjonalna

Orle Gniazdo

Jako, że mamy week­end majo­wy, pomy­śla­łam o wypra­wach za dzie­cia­ka, wła­śnie w majów­kę, do pobli­skich zam­ków. Jed­ną z nich była wyciecz­ka do Ogro­dzień­ca, gdzie wraz z bra­tem i kuzy­na­mi zbłą­dzi­li­śmy w ruinach tego pięk­ne­go Orle­go Gniaz­da. Zamek w Ogro­dzień­cu wcho­dzi w sys­tem śre­dnio­wiecz­nych zam­ków, któ­re za zada­nie mia­ły strze­że­nia gra­ni­cy Kró­le­stwa Pol­skie­go. Więk­szość z tych …