Pokazuje: 1 - 10 of 27 WYNIKÓW
malarstwo

Biżuteria i polski portret

Jeśli śle­dzi­cie uważ­nie moje­go fan­pa­ge­’a na Face­bo­oku, wie­cie, że  pasjo­nu­je mnie malar­stwo, ale ostat­nio rów­nież biżu­te­ria. I wca­le nie cho­dzi o jej nosze­nie, bo to prak­ty­ku­ję już od daw­na, ale wyrób! W związ­ku z tym, że szu­kam inspi­ra­cji wszę­dzie, uzna­łam, że por­tret i biżu­te­ria to połą­cze­nie dosko­na­łe. To napro­wa­dzi­ło mnie na reflek­sję dla­cze­go w takim … 

Architektura Rezydencjonalna Sakralna

Małopolski skansen

Mało­pol­ska jest bar­dzo pięk­na i róż­no­rod­na. Przy oka­zji mojej opo­wie­ści o zam­ku Lipo­wiec napo­mknę­łam o tym, że u pod­nó­ży jego wznie­sie­nia znaj­du­je się skan­sen i w tym wpi­sie chcia­ła­bym roz­wi­nąć moją myśl, gdyż miej­sce to cały czas sie­dzi w mojej gło­wie. Peł­na nazwa skan­se­nu to Nad­wi­ślań­ski Park Etno­gra­ficz­ny w Wygieł­zo­wie. Jego budo­wa roz­po­czę­ła się w … 

rzemiosło artystyczne

Nowości w kolekcji

Jako że szkla­na spu­ści­zna, któ­rą dosta­łam od bab­ci, zaczę­ła być dla mnie nie­wy­star­cza­ją­ca, zaczę­łam naby­wać nowo­ści dro­gą kup­na. Nie­któ­re dosta­łam w pre­zen­cie i tak jakoś tego wszyst­kie­go jest nagle wię­cej. Miej­sce do eks­po­zy­cji kur­czy się przez to pro­por­cjo­nal­nie do cier­pli­wo­ści moje­go narze­czo­ne­go, cho­ciaż trze­ba mu przy­znać, że zamon­to­wał mi pięk­ną mini-witry­n­kę na moje szkła! Część nowości … 

malarstwo

Koty psoty

Bar­dzo daw­no się nie odzy­wa­łam, ale nie­ste­ty doro­słe życie ma to do sie­bie, że ma się wie­le obo­wiąz­ków i w wol­nym cza­sie jakoś nie potra­fię się zebrać by coś napi­sać. Ostat­nio jed­nak coraz bar­dziej zaczę­ła mi doskwie­rać tęsk­no­ta za blo­giem, stąd pomy­śla­łam, by po dłu­giej prze­rwie dać znać, że wca­le nie porwa­ło mnie UFO. Moje życie … 

rzemiosło artystyczne wystawy

Wystawa Zsolnay. Węgierska secesja.

Co praw­da piszę tro­chę po fak­cie, bo wysta­wa wła­śnie się zakoń­czy­ła, ale ostat­nio cier­pię na chro­nicz­ny brak cza­su, a bar­dzo chcia­ła­bym wspo­mnieć o tym wido­wi­sku, któ­re mia­łam oka­zję podzi­wiać jakieś dwa-trzy tygo­dnie temu. Kra­ków w tym roku obfi­tu­je w wyda­rze­nia zwią­za­ne z naszy­mi nie­gdy­siej­szy­mi sąsia­da­mi, bowiem od 19 maja ubie­głe­go roku do grud­nia 2017 w … 

rzemiosło artystyczne

Szkła różnorakie

W poprzed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łam o wyro­bach Huty Szkła Gospo­dar­cze­go “Ząb­ko­wi­ce”, jed­nak nie napi­sa­łam o wszyst­kich, gdyż moje zbio­ry były bar­dzo roz­pro­szo­ne i cięż­ko było mi poka­zać każ­dą rzecz. Poza tym chcia­łam zosta­wić też coś na deser! Szczę­śli­wie wszyst­kie egzem­pla­rze są już ze mną i mogę się nimi napa­wać oraz obsta­wiać nimi wszyst­kie wol­ne prze­strze­nie. Mogę … 

rzemiosło artystyczne

Huta Ząbkowice

To będzie pierw­szy tak oso­bi­sty wpis na tym blo­gu, bowiem doty­czy rze­czy, któ­re może nie są mistrzo­stwem świa­ta w dzie­dzi­nie szkła, ale mają dla mnie ogrom­ną war­tość sen­ty­men­tal­ną. Część z tych obiek­tów w jakiś spo­sób towa­rzy­szy­ła mi od uro­dze­nia, część dopie­ro nie­daw­no odkry­łam. Rzecz będzie o wyro­bach z HSG “Ząb­ko­wi­ce” w Dąbro­wie Gór­ni­czej (choć tak … 

rzeźba

Tancerka i Edgar Degas

W dzi­siej­szym wpi­sie chcia­łam wspo­mnieć o rzeź­bie, któ­rą wiel­ce ado­ru­ję i chy­ba jest jed­ną z moich ulu­bio­nych w ogó­le. Choć autor rzeź­by koja­rzy się głów­nie z malar­stwem, chcia­łam odnieść się do innej dzie­dzi­ny jego twór­czo­ści. Mowa oczy­wi­ście o arty­ście, jakim jest Edgar Degas i jego rzeź­bie Mała czter­na­sto­let­nia tan­cer­ka. Wosko­wa tan­cer­ka Marie van Goethem Nie …