Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
malarstwo

Guernica

W poprzed­niej not­ce wspo­mi­na­łam o mojej fazie na oglą­da­nie doku­men­tów o sztu­ce i stąd też dzi­siej­sza not­ka. Chcia­łam wspo­mnieć kil­ka słów o jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych obra­zów Picas­sa — Guer­ni­ce. Naj­pierw może trosz­kę o samym twór­cy, któ­ry zna­ny jest, cho­ciaż­by z nazwi­ska, każ­de­mu. Pablo Picas­so, a wła­ści­wie Pablo Die­go José Fran­ci­sco de Pau­la Juan Nepomuceno …