Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Architektura Sakralna

Różowy meczet

Ostat­nio prze­glą­da­jąc głu­pie kwej­ki natra­fi­łam na coś, co wyjąt­ko­wo mnie zacie­ka­wi­ło. Były to foto­gra­fie mecze­tu z Ira­nu, któ­ry zachwy­cił moje ser­ce. Oczy­wi­ście w komen­ta­rzach, jak to na kwej­kach bywa, zamiast zachwy­cać się budyn­kiem, ludzie wykłó­ca­li się o Islam. Ale nie o Isla­mie tutaj, a o prze­pięk­nym mecze­cie Nasir al-Mulk w Shi­raz :) Budy­nek wybu­do­wa­ny został z …