Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Architektura Rezydencjonalna

Ceglana wieża

Ostat­nio zro­bi­ło się tu podróż­ni­czo i zanie­dba­ny został nasz głów­ny wątek, jakim są zam­ki w Pol­sce. Zanie­dba­ny na rzecz klasz­to­ru w Sta­niąt­kach, a tak­że zagra­nicz­nych podró­ży do Car­nun­tum, Tren­czy­na i Sław­ko­wa! Pora zatem na powrót do naszych pol­skich warow­ni i zadu­ma­niu się nad oso­bli­wym przy­kła­dem, któ­ry znaj­du­je się na Mazow­szu. Liw, bo tutaj się przeniesiemy …