Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
malarstwo wystawy

Litewski świat marzeń

Co jakiś czas w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry orga­ni­zo­wa­ne są bar­dzo inte­re­su­ją­ce wysta­wy i wła­śnie w jed­nej, któ­ra dobie­ga już koń­ca, mia­łam oka­zję owej leni­wej nie­dzie­li uczest­ni­czyć. Jest to mono­gra­ficz­na wysta­wa litew­skie­go twór­cy, jakim jest Mika­lo­jus Kon­stan­ti­nas Čiur­lio­nis, w Pol­sce zwa­ny po pro­stu Miko­ła­jem Čiur­lio­ni­sem, tudzież Czur­la­ni­sem. Wspo­mi­nam o naszym kra­ju, gdyż to tutaj Čiur­lio­nis spędził …