Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
rzeźba

Love, love, love

Dziś będzie o rzeź­bie, któ­ra była moją ulu­bio­ną jako chy­ba jed­na z pierw­szych (a u mnie gusta się zmie­nia­ją bar­dzo czę­sto :)). Nim pozna­łam Ber­ni­nie­go i innych mistrzów, zachwy­ci­ło mnie to dzie­ło Anto­nio Cano­vy, zaty­tu­owa­ne Amor i Psy­che. Ci wszy­scy, któ­rzy czy­ta­li Ludzi Bez­dom­nych Żerom­skie­go, być może koja­rzą je m.in. z począt­ku tej powie­ści, gdy mło­dy doktor …