Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
malarstwo

Kalendarz

Hola! Jako,  że przez ostat­nie dwa tygo­dnie na Gabun­zlu było raczej cicho, posta­no­wi­łam powró­cić i nie zanie­dby­wać miej­sca, w któ­re prze­cież wło­ży­łam dużo ser­ca i zamie­rzam wkła­dać dalej. Szcze­rze powie­dziaw­szy, ostat­ni zastój spo­wo­do­wa­ny był bra­kiem weny, któ­ry nie pozwa­lał mi na skle­ce­nie żad­ne­go sen­sow­ne­go zda­nia, a co dopie­ro całej not­ki. Dziś natchnę­ła mnie jed­nak pogoda …