Pokazuje: 1 - 7 of 7 WYNIKÓW
malarstwo

Małych przyjaciół ciąg dalszy

Czas na dru­gą część moich wypo­cin, czy­li obra­zy któ­rych tema­tem są zwie­rzę­ta. Tym razem chcia­łam poka­zać wam jede­na­ście obra­zów, rów­nież arty­stów wsze­la­kich, jed­nak­że bliż­szych naszym cza­som, niż obra­zy z czę­ści pierw­szej. Zaczy­na­my od lat 70 XIX wie­ku, a koń­czy­my 114 lat póź­niej. Marian­ne North, Ryby, 1870 Autor­ką owych uro­czych rybek była ilu­stra­tor­ka bota­nicz­na. Jej liczne … 

malarstwo

Mali przyjaciele

Zwie­rzę jest czę­sto tema­tem moich wpi­sów, ale do tej pory wspo­mi­na­łam o zwie­rzę­tach przy oka­zji kon­kret­nych arty­stów. Zachwy­ca­łam się już koń­mi Micha­łow­skie­go, czy dzie­ła­mi Düre­ra i teraz przy­szedł czas na arty­stów róż­nych. Tych zna­nych, ale rów­nież mniej roz­po­zna­wal­nych. Nie­ste­ty zna­la­złam tyle roz­kosz­nych obra­zów ze zwie­rza­ka­mi wsze­la­ki­mi, że będzie to już kolej­na not­ka po górach, którą … 

Architektura Sakralna

Asturia

Prze­nie­sie­my się znów do Hisz­pa­nii, lecz tym razem aż do IX wie­ku. W Astu­rii, 3 kilo­me­try od uro­kli­we­go Ovie­do, na zbo­czu góry Naran­co usy­tu­owa­ny jest nie­wiel­ki kośció­łek, któ­ry słu­żył począt­ko­wo jako sala kró­lew­ska Rami­ro I, kró­la Astu­rii. San­ta María del Naran­co, bo tak nazy­wa­na jest ta świą­ty­nia, two­rzy kom­pleks wraz z San Migu­el de Lillo — … 

malarstwo

Guernica

W poprzed­niej not­ce wspo­mi­na­łam o mojej fazie na oglą­da­nie doku­men­tów o sztu­ce i stąd też dzi­siej­sza not­ka. Chcia­łam wspo­mnieć kil­ka słów o jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych obra­zów Picas­sa — Guer­ni­ce. Naj­pierw może trosz­kę o samym twór­cy, któ­ry zna­ny jest, cho­ciaż­by z nazwi­ska, każ­de­mu. Pablo Picas­so, a wła­ści­wie Pablo Die­go José Fran­ci­sco de Pau­la Juan Nepomuceno … 

rzemiosło artystyczne

Recceswint

Rec­ce­swint był kró­lem wizy­goc­kim żyją­cym w VII wie­ku. Ale w zasa­dzie to mniej­sza o nie­go. Nie­wie­le wiem o jego żywo­cie, więc nie będę bawić się w prze­pi­sy­wa­nie go z wiki­pe­dii. W tej not­ce cho­dzi o jego wotyw­ną koro­nę. Prze­pięk­ną, zło­tą, któ­ra pod­bi­ła moje ser­ce, a pew­nie wie­lu obrzy­dzi. Pocho­dzi ona z tzw. Skar­bu z Guarrazar, … 

Architektura Sakralna

Morska Pani Bozia

Rany, w koń­cu posta­no­wi­łam się ogar­nąć. Wybacz­cie tę prze­rwę ogrom­nie wiel­ką, ale spo­wo­do­wa­na ona była pożar­ciem mojej duszy przez League of Legends oraz ogól­nie poję­ty­mi waka­cja­mi. Będąc w kli­ma­cie upa­łów, któ­re przy­naj­mniej u mnie wła­śnie ustą­pi­ły, chcia­łam naskro­bać kil­ka słów o bar­ce­loń­skim koście­le San­ta Maria del Mar. Pierw­sza wzmian­ka na temat tej budow­li pocho­dzi z … 

Architektura rzeźba Sakralna

Dzieło nieukończone

Dziś nie­ty­po­wo, bo jak wska­zu­je tytuł, będzie o budow­li, któ­ra cią­gle jesz­cze powsta­je i to nie­prze­rwa­nie od koń­ca XIX wie­ku. Cho­dzi oczy­wi­ście o prze­pięk­ną świą­ty­nie Sagra­da Fami­lia, archi­tek­to­nicz­ną damę Bar­ce­lo­ny. Mia­łam wiel­kie szczę­ście w życiu widzieć ją na wła­sne oczy, ale nie­ste­ty tyl­ko z zewnątrz. By odwie­dzić wnę­trze trze­ba kupić bilet, a kolej­ki są gigantyczne. …