Pokazuje: 1 - 10 of 15 WYNIKÓW
rzeźba

Tancerka i Edgar Degas

W dzi­siej­szym wpi­sie chcia­łam wspo­mnieć o rzeź­bie, któ­rą wiel­ce ado­ru­ję i chy­ba jest jed­ną z moich ulu­bio­nych w ogó­le. Choć autor rzeź­by koja­rzy się głów­nie z malar­stwem, chcia­łam odnieść się do innej dzie­dzi­ny jego twór­czo­ści. Mowa oczy­wi­ście o arty­ście, jakim jest Edgar Degas i jego rzeź­bie Mała czter­na­sto­let­nia tan­cer­ka. Wosko­wa tan­cer­ka Marie van Goethem Nie … 

malarstwo

Rysunkowe wizje szaleńca

Pewien czas temu Metro­po­li­tan Museum zro­bi­ło coś cudow­ne­go, czym wywo­ła­ło wiel­ki entu­zjazm w moim ser­cu. Oka­za­ło się, iż posta­no­wi­li oni udo­stęp­nić swo­je książ­ki (w tym jed­ną, któ­rej boha­te­rem jest van Gogh) w inter­ne­cie cał­kiem za dar­mo. Dzię­ki temu moż­na cał­kiem legal­nie pobrać pdf z inte­re­su­ją­cą nas pozy­cją i roz­ko­szo­wać się jego zawar­to­ścią do woli, a … 

malarstwo

Małych przyjaciół ciąg dalszy

Czas na dru­gą część moich wypo­cin, czy­li obra­zy któ­rych tema­tem są zwie­rzę­ta. Tym razem chcia­łam poka­zać wam jede­na­ście obra­zów, rów­nież arty­stów wsze­la­kich, jed­nak­że bliż­szych naszym cza­som, niż obra­zy z czę­ści pierw­szej. Zaczy­na­my od lat 70 XIX wie­ku, a koń­czy­my 114 lat póź­niej. Marian­ne North, Ryby, 1870 Autor­ką owych uro­czych rybek była ilu­stra­tor­ka bota­nicz­na. Jej liczne … 

malarstwo

Mali przyjaciele

Zwie­rzę jest czę­sto tema­tem moich wpi­sów, ale do tej pory wspo­mi­na­łam o zwie­rzę­tach przy oka­zji kon­kret­nych arty­stów. Zachwy­ca­łam się już koń­mi Micha­łow­skie­go, czy dzie­ła­mi Düre­ra i teraz przy­szedł czas na arty­stów róż­nych. Tych zna­nych, ale rów­nież mniej roz­po­zna­wal­nych. Nie­ste­ty zna­la­złam tyle roz­kosz­nych obra­zów ze zwie­rza­ka­mi wsze­la­ki­mi, że będzie to już kolej­na not­ka po górach, którą … 

malarstwo

Kalendarz

Hola! Jako,  że przez ostat­nie dwa tygo­dnie na Gabun­zlu było raczej cicho, posta­no­wi­łam powró­cić i nie zanie­dby­wać miej­sca, w któ­re prze­cież wło­ży­łam dużo ser­ca i zamie­rzam wkła­dać dalej. Szcze­rze powie­dziaw­szy, ostat­ni zastój spo­wo­do­wa­ny był bra­kiem weny, któ­ry nie pozwa­lał mi na skle­ce­nie żad­ne­go sen­sow­ne­go zda­nia, a co dopie­ro całej not­ki. Dziś natchnę­ła mnie jed­nak pogoda … 

malarstwo

Malowane okna Redona

Już kie­dyś wspo­mnia­łam o tym mala­rzu przy oka­zji roz­kosz­ne­go obra­zu z wie­lo­barw­nym cyklo­pem i jego gra­fik z pają­ka­mi oraz inny­mi roz­ma­ito­ścia­mi. Tym razem, po prze­gląd­nię­ciu lin­ko­wa­nej już kie­dyś tutaj stro­ny, spo­strze­głam, że kil­ku­krot­nie podej­mu­je on w swym malar­stwie mój ulu­bio­ny temat — WITRA­ŻE (co już zdą­ży­łam zazna­czyć w poprzed­niej not­ce o Odilo­nie) :3 Jako, że jest … 

malarstwo

Pszenica i kruki

Tro­chę niby nie w moim guście, bo nigdy za van Goghiem nie prze­pa­da­łam. Ostat­nio jed­nak w mojej gło­wie dzie­je się rewo­lu­cja este­tycz­na i zaczy­nam dostrze­gać pięk­no w czymś, co dotych­czas mnie brzy­dzi­ło albo było mi obo­jęt­ne. Vin­cen­ta van Gogha raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, jed­nak gdy­by ktoś nie wie­dział, był to arty­sta pocho­dzą­cy z Holan­dii, który … 

malarstwo

Nowa dziwna głowa

No tak, w związ­ku ze zmia­ną wyglą­du blo­ga, czu­ję się w obo­wiąz­ku nie­co wspo­mnieć o obra­zie znaj­du­ją­cym się w tle. Przed­sta­wia on prze­cud­ne­go cyklo­pa, któ­ry po pro­stu ukradł moje ser­ce daw­no temu i nie oddał do tej pory. Auto­rem tej pereł­ki jest Odilon Redon, fran­cu­ski arty­sta dzia­ła­ją­cy na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Jego twór­czość składa … 

rzeźba

Love, love, love

Dziś będzie o rzeź­bie, któ­ra była moją ulu­bio­ną jako chy­ba jed­na z pierw­szych (a u mnie gusta się zmie­nia­ją bar­dzo czę­sto :)). Nim pozna­łam Ber­ni­nie­go i innych mistrzów, zachwy­ci­ło mnie to dzie­ło Anto­nio Cano­vy, zaty­tu­owa­ne Amor i Psy­che. Ci wszy­scy, któ­rzy czy­ta­li Ludzi Bez­dom­nych Żerom­skie­go, być może koja­rzą je m.in. z począt­ku tej powie­ści, gdy mło­dy doktor … 

malarstwo

Tahiti

Dziś nie­co egzo­tycz­ne tema­ty, bo prze­no­si­my się aż na Tahi­ti. W związ­ku ze zmia­ną minia­tur­ki na fejs­bu­ku, pra­gnę przy­bli­żyć uży­ty tam frag­ment obra­zu. Jest to dzie­ło Pau­la Gau­gu­ina, fran­cu­skie­go mala­rza, nazwa­ne Trzech Tahi­tań­czy­ków. Arty­sta, któ­ry po wie­lu przej­ściach osie­dlił się w koń­cu na wyspie Poli­ne­zji Fran­cu­skiej, Tahi­ti, (była to jego dru­ga podróż tam­że) malo­wał lokal­ną społeczność …