Pokazuje: 1 - 10 of 11 WYNIKÓW
malarstwo

Koty psoty

Bar­dzo daw­no się nie odzy­wa­łam, ale nie­ste­ty doro­słe życie ma to do sie­bie, że ma się wie­le obo­wiąz­ków i w wol­nym cza­sie jakoś nie potra­fię się zebrać by coś napi­sać. Ostat­nio jed­nak coraz bar­dziej zaczę­ła mi doskwie­rać tęsk­no­ta za blo­giem, stąd pomy­śla­łam, by po dłu­giej prze­rwie dać znać, że wca­le nie porwa­ło mnie UFO. Moje życie … 

malarstwo

Całkiem sporo kół

Ostat­nio uda­ło mi się w koń­cu poma­lo­wać mój rower, obkle­ić go gro­cha­mi, a tak­że dzię­ki nie­oce­nio­nej pomo­cy sąsia­da, zło­żyć do kupy. Stąd, duma­jąc nad tym, o czym moż­na by napi­sać, pomy­śla­łam o wsze­la­kich wehi­ku­łach. Pierw­szym tro­pem byli futu­ry­ści, jed­nak ich sztu­ka jest dla mnie nie­co zbyt odje­cha­na (oczy­wi­ście nie twier­dzę, że nie ma ona swego … 

malarstwo

Małych przyjaciół ciąg dalszy

Czas na dru­gą część moich wypo­cin, czy­li obra­zy któ­rych tema­tem są zwie­rzę­ta. Tym razem chcia­łam poka­zać wam jede­na­ście obra­zów, rów­nież arty­stów wsze­la­kich, jed­nak­że bliż­szych naszym cza­som, niż obra­zy z czę­ści pierw­szej. Zaczy­na­my od lat 70 XIX wie­ku, a koń­czy­my 114 lat póź­niej. Marian­ne North, Ryby, 1870 Autor­ką owych uro­czych rybek była ilu­stra­tor­ka bota­nicz­na. Jej liczne … 

malarstwo

Mali przyjaciele

Zwie­rzę jest czę­sto tema­tem moich wpi­sów, ale do tej pory wspo­mi­na­łam o zwie­rzę­tach przy oka­zji kon­kret­nych arty­stów. Zachwy­ca­łam się już koń­mi Micha­łow­skie­go, czy dzie­ła­mi Düre­ra i teraz przy­szedł czas na arty­stów róż­nych. Tych zna­nych, ale rów­nież mniej roz­po­zna­wal­nych. Nie­ste­ty zna­la­złam tyle roz­kosz­nych obra­zów ze zwie­rza­ka­mi wsze­la­ki­mi, że będzie to już kolej­na not­ka po górach, którą … 

Architektura Inne budynki

Jerebatan, czyli wodny zbiornik

Dłu­go myśla­łam o czym napi­sać tym razem i wydu­ma­łam, że (to jakiś czę­sty wstęp notek na tym blo­gu) mam ocho­tę na tro­chę inny krąg kul­tu­ro­wy niż dotych­czas, a mia­no­wi­cie Bizan­cjum, któ­re poja­wia­ło się tu już przy­naj­mniej raz, przy klasz­to­rze Mar­to­ra­na. Dziś wspo­mnę kil­ka słów o tzw. Jere­ba­tan. Cyster­na Prze­nie­sie­my się do sto­sun­ko­wo wcze­snych cza­sów, bowiem aż … 

malarstwo

Dziwne golasy

Ostat­nio, mimo spo­rej ilo­ści cza­su do skro­ba­nia, weny jakoś mniej. Stąd też drob­ny prze­stój w publi­ka­cji, bowiem wyzna­ję zasa­dę “nic na siłę” :) Swe­go cza­su (nie tak daw­no temu) przy oka­zji wpi­su o aktach, obie­ca­łam, że jak będę mieć zły nastrój, wrzu­cę tutaj praw­dzi­we paskudz­twa z tego tema­tu. Zmie­ni­łam jed­nak zda­nie i stwier­dzi­łam, że zamiesz­czę po prostu … 

malarstwo

Drzewa wszelakie/Various kinds of trees

W prze­rwie mię­dzy odkry­wa­niem pięk­nych zam­ków pol­skich z moją nową książ­ką, zain­spi­ro­wa­na nowym tajem­ni­czym tłem, a tak­że inny­mi szkicami/obrazami przed­sta­wia­ją­cy­mi ten sam motyw (spodo­ba­ło mi się chy­ba zbie­ra­nie obra­zów doty­czą­cych jed­ne­go tema­tu), posta­no­wi­łam dziś zamie­ścić tu kil­ka róż­nych dzieł uka­zu­ją­cych drze­wa. Pra­ce głów­nie pocho­dzą z krę­gu azja­tyc­kie­go, cho­ciaż nie wyłącz­nie. Trud­no coś wię­cej o nich … 

Architektura Sakralna

Różowy meczet

Ostat­nio prze­glą­da­jąc głu­pie kwej­ki natra­fi­łam na coś, co wyjąt­ko­wo mnie zacie­ka­wi­ło. Były to foto­gra­fie mecze­tu z Ira­nu, któ­ry zachwy­cił moje ser­ce. Oczy­wi­ście w komen­ta­rzach, jak to na kwej­kach bywa, zamiast zachwy­cać się budyn­kiem, ludzie wykłó­ca­li się o Islam. Ale nie o Isla­mie tutaj, a o prze­pięk­nym mecze­cie Nasir al-Mulk w Shi­raz :) Budy­nek wybu­do­wa­ny został z … 

malarstwo

Japonia

W dzi­siej­szym wpi­sie chcia­łam wspo­mnieć o arty­ście, któ­ry bli­ski jest memu ser­cu, bowiem mię­dzy inny­mi z jego powo­du uda­ło mi się ukoń­czyć liceum. Mia­no­wi­cie, two­rząc pra­cę dyplo­mo­wą, dopu­ści­łam się pro­fa­na­cji jed­ne­go z jego dzieł, któ­re­go motyw umie­ści­łam na brzu­ś­cu stiu­ko­wej wazy. Cho­dzi oczy­wi­ście o nie­sa­mo­wi­cie zdol­ne­go japoń­skie­go drze­wo­ryt­ni­ka, zwą­ce­go się na pew­nym eta­pie swej artystycznej …