Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
malarstwo

Bez ubrania

Tak sobie pomy­śla­łam, że polu­bi­łam wrzu­ca­nie tutaj serii obra­zów doty­czą­cych jed­ne­go tema­tu, jed­nak­że dotych­cza­so­we cykle doty­czy­ły kra­jo­bra­zów. No i były też sel­fie. Duma­jąc co też mogło­by być kolej­ne, zde­cy­do­wa­łam się na akty. Stąd dziś będzie trosz­kę goli­zny w wyko­na­niu prze­róż­nych arty­stów. Mniej wię­cej od epo­ki baro­ku po cza­sy naj­now­sze. Prze­dzie­ra­jąc się przez obra­zy o tej …