Pokazuje: 1 - 3 of 3 WYNIKÓW
malarstwo

Mali przyjaciele

Zwie­rzę jest czę­sto tema­tem moich wpi­sów, ale do tej pory wspo­mi­na­łam o zwie­rzę­tach przy oka­zji kon­kret­nych arty­stów. Zachwy­ca­łam się już koń­mi Micha­łow­skie­go, czy dzie­ła­mi Düre­ra i teraz przy­szedł czas na arty­stów róż­nych. Tych zna­nych, ale rów­nież mniej roz­po­zna­wal­nych. Nie­ste­ty zna­la­złam tyle roz­kosz­nych obra­zów ze zwie­rza­ka­mi wsze­la­ki­mi, że będzie to już kolej­na not­ka po górach, którą … 

malarstwo

Kalendarz

Hola! Jako,  że przez ostat­nie dwa tygo­dnie na Gabun­zlu było raczej cicho, posta­no­wi­łam powró­cić i nie zanie­dby­wać miej­sca, w któ­re prze­cież wło­ży­łam dużo ser­ca i zamie­rzam wkła­dać dalej. Szcze­rze powie­dziaw­szy, ostat­ni zastój spo­wo­do­wa­ny był bra­kiem weny, któ­ry nie pozwa­lał mi na skle­ce­nie żad­ne­go sen­sow­ne­go zda­nia, a co dopie­ro całej not­ki. Dziś natchnę­ła mnie jed­nak pogoda … 

rzeźba

Złote drzwi

Jako, że lubię pięk­ne rze­czy oraz rze­czy zło­te, tego dzie­ła zabrak­nąć tu nie mogło. Dla­cze­go? Bowiem łączy w sobie obie te cechy. Nie jestem szcze­gól­ną entu­zjast­ką rene­san­so­we­go malar­stwa, ale fak­tem jest, iż rzeź­ba mnie zachwy­ca, cze­go dałam już upust w nie­daw­nym wpi­sie o majo­li­kach flo­renc­kiej rodzi­ny del­la Rob­bia. Dzie­ło będą­ce boha­te­rem dzi­siej­szej not­ki rów­nież wyszło …