Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
rzemiosło artystyczne

Średzki skarb/Środa Treasure

Zain­spi­ro­wa­na bar­dzo cie­ka­wym wykła­dem z kon­ser­wa­cji (do koń­ca nie wiem jaką on nosi nazwę) i opo­wiast­ką nt. pew­ne­go zło­te­go dia­de­mu posta­no­wi­łam wspo­mnieć tutaj kil­ka słów o tajem­ni­czym skar­bie średz­kim, w któ­re­go skład wcho­dzi rze­czo­ny dia­dem. Otóż, jak ujął to pro­wa­dzą­cy, pew­ne­go pięk­ne­go dnia w Śro­dzie Ślą­skiej, w cza­sach, gdy w Pol­sce pano­wał ustrój komu­ni­stycz­ny (lata …