Daw­no nie było tu nic nowe­go, ale nie dla­te­go, że już mi się znu­dzi­ło, a po pro­stu cza­su tro­chę brak :) Wra­cam dziś, nie obie­cu­jąc jed­nak, że szyb­ko poja­wi się coś kolejnego.

Na ostat­nim wykła­dzie z histo­rii sztu­ki nowo­żyt­nej, któ­ry był w zasa­dzie o niczym, zain­te­re­so­wał mnie temat Jeana Anto­ine Wat­te­au. Twór­ca ten jest pre­kur­so­rem fran­cu­skie­go roko­ka w malar­stwie. Zaczę­łam się zasta­na­wiać, czy go w ogó­le lubię i stwier­dzi­łam, że doj­dę do tego, jak zoba­czę jego dzie­ła na żywo. To wszyst­ko dla­te­go, że Dama z łasicz­ką da Vin­cie­go też mi się nie podo­ba­ła, a jak pooglą­da­łam ją w ory­gi­na­le, to nagle wyda­ła mi się genial­na. Dziś jed­nak nie o malar­stwie, a o Wat­te­au i jego rysunkach!

Jean Anto­ine Wat­te­au uro­dził się w 1684 roku i zmarł na gruź­li­cę mając zale­d­wie 37 lat. Stu­dio­wał na Kró­lew­skiej Aka­de­mii Malar­stwa i Rzeź­by w Pary­żu. Pod swą pro­tek­cję wziął go Pier­re Cro­zat, słyn­ny kolek­cjo­ner sztu­ki i ban­kier. Dzię­ki temu Wat­te­au mógł stu­dio­wać dzie­ła m.in. wenec­kich mistrzów oraz Rembrandta.

Nie ma wąt­pli­wo­ści co do tego, że rysow­ni­kiem był wybit­nym. Świad­czą o tym wszyst­kie rysun­ki, któ­re po sobie pozo­sta­wił, a zacho­wa­ło się ich aż koło 1000. Jak poda­je Wiki­pe­dia, któ­rej nie wia­do­mo czy moż­na wie­rzyć (BRAK PRZY­PI­SÓ­Ó­Ó­Ó­ÓW), naj­więk­sze ich zbio­ry może­my zoba­czyć w Luw­rze, Bri­tish Museum oraz w sztok­holm­skim Natio­nal­mu­seum. Głów­nie wyko­ny­wał je czar­ną kred­ką, ołów­kiem lub san­gwi­ną. Muszę przy­znać, że są napraw­dę fan­ta­stycz­ne i zako­cha­łam się w nich bar­dzo, ale mam wiel­ką sła­bość do gra­fi­ki wsze­la­kiej. Może to dla­te­go, iż sama jestem rysow­ni­kiem mar­nym i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej pod­cho­dzi mi malowanie.

https://chloenelkin.files.wordpress.com/2011/03/watteau-2.jpg
https://chloenelkin.files.wordpress.com/2011/03/watteau‑2.jpg
http://www.mardecortesbaja.com/WatteauStudies.jpg
http://www.mardecortesbaja.com/WatteauStudies.jpg
http://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8Y3LUT/$File/Jean-Antoine-Watteau-Sitting-Couple-2-.JPG
http://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8Y3LUT/$File/Jean-Antoine-Watteau-Sitting-Couple-2-.JPG
https://chloenelkin.files.wordpress.com/2011/03/watteau-6.jpg
https://chloenelkin.files.wordpress.com/2011/03/watteau‑6.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Antoine_Watteau,_Trois_%C3%A9tudes_d'une_dame_au_chapeau_%28vers_1715%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Antoine_Watteau,_Trois_%C3%A9tudes_d’une_dame_au_chapeau_%28vers_1715%29.jpg
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01848/Antoine-Watteau_1848332i.jpg
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01848/Antoine-Watteau_1848332i.jpg
http://www.themorgan.org/sites/default/files/images/collection/drawings/download/110116v_0001.jpg
http://www.themorgan.org/sites/default/files/images/collection/drawings/download/110116v_0001.jpg
http://www.themorgan.org/sites/default/files/images/collection/drawings/download/160939v_0001.jpg
http://www.themorgan.org/sites/default/files/images/collection/drawings/download/160939v_0001.jpg

Oczy­wi­ście poka­za­łam tutaj tyl­ko sam przed­smak. Dużo wię­cej rysun­ków może­cie zna­leźć cho­ciaż­by w Googlach, wpi­su­jąc magicz­ną fra­zę wat­te­au dra­wings.

Sam Wat­te­au naj­bar­dziej zna­ny jest z obra­zu Odjazd na Cyte­rę, któ­ry jak uda­ło mi się dziś dowie­dzieć, jest odjaz­dem Z Cyte­ry. Two­rzył głów­nie dzie­ła fête galan­te, czy­li sce­ny wytwor­nych zabaw itd. Tema­tem rów­nież bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­nym w jego malar­stwie są tru­py aktor­skie, głów­nie ze śro­do­wisk wło­skich i francuskich.

malarstwo Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.