Rec­ce­swint był kró­lem wizy­goc­kim żyją­cym w VII wie­ku. Ale w zasa­dzie to mniej­sza o nie­go. Nie­wie­le wiem o jego żywo­cie, więc nie będę bawić się w prze­pi­sy­wa­nie go z wiki­pe­dii. W tej not­ce cho­dzi o jego wotyw­ną koro­nę. Prze­pięk­ną, zło­tą, któ­ra pod­bi­ła moje ser­ce, a pew­nie wie­lu obrzy­dzi. Pocho­dzi ona z tzw. Skar­bu z Guar­ra­zar, w któ­re­go skład wcho­dzą 26 wotyw­ne koro­ny oraz zło­te krzy­że, będą­ce ory­gi­nal­nie ofia­rą dla romań­skich kościo­łów od wizy­goc­kich kró­lów Hisz­pa­nii w VII wie­ku. Poni­żej lito­gra­fia XIX wiecz­na przed­sta­wia­ją­ca nie­wiel­ką część skarbu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Guarrazar.jpg

Wybra­łam koro­nę Rec­ce­swin­ta (pisa­ne­go rów­nież przez th), któ­ra jest chy­ba naj­pięk­niej­sza z tego skar­bu. Ozdo­bio­na jest licz­ny­mi kamie­nia­mi szla­chet­ny­mi, taki­mi jak: sza­fi­ry, per­ły, gra­na­ty, szma­rag­dy i kwar­ce. Zarów­no ona, jak i resz­ta skar­bów, są sty­li­stycz­nie zbli­żo­ne do bizan­tyń­skie­go rze­mio­sła arty­stycz­ne­go, jed­nak tech­ni­ka inkru­sta­cji pocho­dzi już z tere­nów nie­miec­kich. Oczy­wi­ście takie koro­ny w ogó­le nie mia­ły słu­żyć do zakła­da­nia na gło­wę, a były jedy­nie dara­mi, któ­re umiesz­cza­no nad ołta­rzem. W tym egzem­pla­rzu widać jesz­cze na wisio­rach sze­reg liter, któ­re ukła­da­ją się w zda­nie: [R]ECCESVINTUS REX OFFE­RET. — co zna­czy Król Rec­ce­swint ofiaruje.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Tesoro_de_Guarrazar_%28M.A.N._Madrid%29_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/CoronaRecesvinto01.JPG
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m2fpvjLmR41qzb060o2_1280.png

Skarb z Guar­ra­zar jak sama nazwa suge­ru­je, odkry­to w sadzie zwa­nym wła­śnie Guar­ra­zar, w oko­li­cach Tole­do w Hisz­pa­nii. Zło­te pięk­no­ści wizy­goc­kie wyko­pa­no tam mię­dzy 1858, a 1861 rokiem. Naszą koro­nę dziś moż­na obej­rzeć na wła­sne oczy w Museo Arqu­eoló­gi­co Natio­nal w Madry­cie, do cze­go ser­decz­nie zapra­szam, jak już znaj­dzie­cie się na dłuż­szy czas w sto­li­cy tego prze­pięk­ne­go kra­ju (gdzie ja oczy­wi­ście nie byłam i pręd­ko nie będę) :).

rzemiosło artystyczne Tags:

2 thoughts on “Recceswint

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.