Jako, że kil­ka dni temu, 1 lip­ca, był dzień psa, tą not­ką chcia­łam się do nie­go odnieść i wpa­so­wać się w ostat­nio panu­ją­cy na tym blo­gu zwie­rzę­cy nurt. O boha­ter­ce dzi­siej­sze­go wpi­su wspo­mi­na­łam już przy oka­zji poprzed­nie­go posta, lecz temat wydał mi się tak inte­re­su­ją­cy, że posta­no­wi­łam go roz­wi­nąć. Zatem, prze­cho­dząc do sed­na, chcia­łam napi­sać kil­ka słów o nie­ty­po­wej — nawet jak na arty­stów, któ­rzy sły­ną ze swej ory­gi­nal­no­ści — malar­kę. Fanom abs­trak­cji na pew­no się spodo­ba, a myślę, że resz­ta poczu­je się cho­ciaż tro­chę zain­try­go­wa­na. Tytuł już trosz­kę zdra­dza o jaką nie­ty­po­wo­ści cho­dzi — ową malar­ką jest Til­la­mo­ok Ched­dar, sucz­ka rasy Jack Rus­sell Terrier.

Historia Tillamook Cheddar

Karie­ra pocho­dzą­cej z Bro­okly­nu Til­lie trwa­ła 14 lat i w tym cza­sie sucz­ce zor­ga­ni­zo­wa­no ponad 20 indy­wi­du­al­nych wystaw na tere­nie Ame­ry­ki, Euro­py oraz na Ber­mu­dach. Ponad­to, jej pra­ce poja­wi­ły się na wie­lu zbio­ro­wych wysta­wach na całym świe­cie, m.in. w Medio­la­nie, Otta­wie i Pary­żu. Oczy­wi­ście naj­wię­cej jej dzieł wysta­wia­nych było w rodzin­nym Nowym Jorku.

Para­fra­zu­jąc mod­ną ostat­nio kam­pa­nię: zdą­ży­ła zro­bić karie­rę, zostać świa­to­wej sła­wy artyst­ką, zaro­bić wie­le dola­rów, a tak­że zdą­ży­ła zostać mat­ką sze­ścior­ga szcze­nia­ków. W 2005 roku uro­dzi­ła pie­ski, a jeden z nich, Doc Chi­no­ok Stron­ghe­art, pozo­stał przy niej do koń­ca jej dni, bowiem Til­la­mo­ok ode­szła z tego świa­ta 29 stycz­nia 2014 roku, kil­ka dni po swych 15 uro­dzi­nach. Doc towa­rzy­szył swo­jej mamie, jed­nak nie poszedł w jej śla­dy i nie został kolej­nym psim arty­stą. O Til­lie powsta­ło wie­le arty­ku­łów pra­so­wych, była tak­że gościem wie­lu pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, a w 2006 F. Bow­man Hastie III, jej wła­ści­ciel, agent i mena­dżer, napi­sał jej pierw­szą bio­gra­fię pt. Por­tra­it of the Dog as a Young Artist.

Hastie odkrył jej arty­stycz­ne zdol­no­ści, gdy Til­lie mia­ła 6 mie­się­cy. Sie­dział na kana­pie pisząc w note­sie, gdy sucz­ka wsko­czy­ła mu na kola­na i zaczę­ła dra­pać po kart­ce. Następ­nie Hastie przy­cze­pił arkusz węgla do note­su i tak powsta­ło pierw­sze dzie­ło Tillamook.

Pra­ce zamiesz­czam w cią­gu chro­no­lo­gicz­nym i pozwa­lam sobie na pozo­sta­wie­nie tytu­łów oryginalnych.

There’s a Chain Saw Coming,
1999, Brooklyn, NY

1999chain_saw
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/1999chain_saw.jpg

First flight,
2000, Brooklyn, NY

http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2000first_flight.jpg
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2000first_flight.jpg

Yellow Let It Mellow,
2003, Brooklyn, NY

http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2003Yellow-Let-It-Mellow.jpg
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2003Yellow-Let-It-Mellow.jpg

Geronimo
2005, Brooklyn, NY

2005geronimo
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2005geronimo.jpg

666,
2008, Brooklyn, NY

2008-666
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2008–666.jpg

Paul Auster,
2009, Brooklyn, NY

http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2009paul.jpg
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2009paul.jpg

From The Porch,
2012, Brooklyn, NY

http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2012-061_From.The.Porch_SQ.jpg
http://www.tillamookcheddar.com/work/images/2012–061_From.The.Porch_SQ.jpg

Na dokład­kę jesz­cze zdję­cie artyst­ki wraz z jed­nym ze swych dzieł :)

http://www.tillamookcheddar.com/photos/images/dw04-1.jpg
http://www.tillamookcheddar.com/photos/images/dw04‑1.jpg

Na YouTu­be zna­la­złam też co naj­mniej dwa fil­my przed­sta­wia­ją­ce pro­ces twór­czy Til­lie. Zamiesz­czę ten krót­szy, coby tych mniej cier­pli­wych nie zanudzić.

Gdy­by ktoś chciał popo­dzi­wiać wszyst­kie dzie­ła Til­la­mo­ok, moż­na to uczy­nić na ofi­cjal­nej stro­nie, gdzie znaj­dzie­cie tak­że wię­cej foto­gra­fii sucz­ki, łącz­nie z sesją z psi­mi boba­sa­mi! Stam­tąd zaczerp­nę­łam więk­szość infor­ma­cji na temat tej nie­wąt­pli­wie inte­re­su­ją­cej malarki.