Czo­łem,
Jako, że to nowy blog, to się powin­nam przy­wi­tać z poten­cjal­ny­mi czy­tel­ni­ka­mi, co też czy­nię w pierw­szej linij­ce tej notki!

Blog ten, w porów­na­niu do moich poprzed­nich, któ­re pro­wa­dzi­łam ZA MŁO­DU, pla­nu­je pisać na jeden okre­ślo­ny temat. Oczy­wi­ście pla­nu­ję robić od nie­go cza­sem odstęp­stwa by przy­kła­do­wo umi­lić Wam czas moimi kuli­nar­ny­mi faila­mi czy coś w tym stylu.

Stu­diu­ję histo­rię sztu­ki i jest to jako tako moim głów­nym zain­te­re­so­wa­niem w życiu, z któ­rym być może zwią­żę swo­ją przy­szłość, dla­te­go ten blog chcia­ła­bym poświę­cić tej dzie­dzi­nie, ale nie pisać w jakiś okrop­ny i nie­zro­zu­mia­ły spo­sób dla śmier­tel­ni­ka nie­zwią­za­ne­go z ter­mi­no­lo­gią histo­rycz­no-sztucz­ną. Nie chcia­ła­bym też zagłę­biać się w szcze­gó­ły i roz­pi­sy­wać się nie wia­do­mo jak (sama nie lubię czy­tać dłu­gich tek­stów w inter­ne­tach. Po kil­ku aka­pi­tach mówię sobie w gło­wie ‘tl;dr’). Zamie­rzam tu publi­ko­wać pra­ce, reali­za­cje archi­tek­to­nicz­ne czy inny stuff, któ­ry wg mnie jest cie­ka­wy, więc będzie to wybór czy­sto subiek­tyw­ny :P Tyle chy­ba o zało­że­niach. Jak to się wszyst­ko poto­czy, oka­że się. Może po tygo­dniu mi się w ogó­le znu­dzi i to oleję!

Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.