Pol­ska jest kra­jem, w któ­rym odkry­to pierw­sze przed­sta­wie­nie wozu na świe­cie. Feno­men ten odna­le­zio­no w 1975 roku na tere­nie Bro­no­cic, gdzie mie­ści­ła się osa­da neo­li­tycz­na. Doko­na­li tego naukow­cy z Insty­tu­tu Arche­olo­gii i Etno­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Zna­le­zio­ne póź­niej­sze przed­sta­wie­nia wozów dato­wa­ne są dopie­ro na epo­kę brą­zu, choć mają podob­ną for­mę do wozu bro­no­cic­kie­go. Waza, co oczy­wi­ste, zna­le­zio­na zosta­ła w kawał­kach i zre­kon­stru­owa­na. Stąd dziś może­my podzi­wiać naczy­nie w swej daw­nej kra­sie. Jest to moż­li­we w Kra­ko­wie, w gma­chu Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go na  zbie­gu ulic Posel­skiej i Senackiej.

Waza z wozem dato­wa­na jest na lata 635‑3370 p.n.e. Pocho­dzi z kul­tu­ry pucha­rów lejkowatych.

http://www.ma.krakow.pl/img/wozy/fot.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/0854_Ein_Krug_aus_Bronocice%2C_3.550_v._Chr..JPG fot. Silar

Tak dla cie­ka­wost­ki powiem, że pierw­sze przed­sta­wie­nie konia zna­le­zio­no nato­miast na tere­nie Śląska!

Po wię­cej infor­ma­cji nt. wazy odsy­łam tutaj. Na tej stro­nie moż­na rów­nież poczy­tać o całych wyko­pa­li­skach na tere­nie Bronocic.

rzemiosło artystyczne Tags:

2 thoughts on “Pierwszy wóz na świecie!

  1. Prze­ciez to sta­tek kosmi­czy z sil­ni­ka­mi pomoc­ni­czy­mi i ante­na! Kolej­ny dowod na to, ze histo­ria ludz­ko­sci od zara­nia ksztal­to­wa­na byla przez inte­li­gent­nych przy­by­szow z kosmo­su. Pole­cam zna­ko­mi­te ksiaz­ki Eri­cha von Daeni­ke­na na ten temat, pre­zen­tu­ja­ce licz­ne dowo­dy z cale­go swiata!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.