Dziś będzie bar­dzo cegla­nie i paję­cza­ście. Powra­ca­my ponow­nie do Kra­ko­wa, jed­nak teraz do cza­sów bar­dziej nam współ­cze­snych. XIX-wiecz­na kamie­ni­ca przy uli­cy Kar­me­lic­kiej — bo o niej będzie mowa — zosta­ła zbu­do­wa­na w 1889 roku według pro­jek­tu sza­le­nie płod­ne­go i zna­ne­go archi­tek­ta, Teo­do­ra Talow­skie­go. Był to jego dom wła­sny. Ta cie­ka­wa reali­za­cja pew­nie wie­lu z Was jest zna­na. Mie­ści się w cen­trum mia­sta Kra­ko­wa i moż­na ją cho­ciaż­by zaob­ser­wo­wać przy przy­stan­ku tram­wa­jo­wym Bato­re­go. Kamie­ni­ca zbu­do­wa­na jest z róż­no­ko­lo­ro­wej cegły, któ­ra uży­ta zosta­ła celo­wo, by spra­wiać wra­że­nie prze­bu­do­wy­wa­nej. Archi­tekt zapro­jek­to­wał też kana­li­ki na fasa­dzie, któ­re umoż­li­wia­ły­by obro­śnię­cie budyn­ku dzi­kim winem. Oczy­wi­ście jak to przy­sta­ło na fan­ta­stycz­ny wiek XXI i cen­trum mia­sta, żad­ne­go dzi­kie­go wina nie ma. Są za to ogrom­ne ilo­ści reklam/szyldów szpe­cą­cych kamienicę.

Obiekt ten przy­cią­ga uwa­gę ze wzglę­du na wymie­sza­nie róż­nych ele­men­tów archi­tek­to­nicz­nych. Przy­kła­do­wo, w atty­ce od uli­cy Kar­me­lic­kiej zna­leźć może­my roz­kosz­ne­go pają­ka, od któ­re­go kamie­ni­ca wzię­ła swo­ją nazwę. Ponad­to, tuż pod pają­kiem, znaj­du­je się zegar sło­necz­ny. Na ele­wa­cji może­my rów­nież zna­leźć inskryp­cję wska­zu­ją­cą na auto­ra budyn­ku — FECIT THE­ODO­RUS TALOW­SKI.

Teo­dor Talow­ski był zna­nym archi­tek­tem XIX/XX wie­ku, aktyw­nym w Mało­pol­sce. Poza archi­tek­tu­rą zaj­mo­wał się rów­nież malar­stwem. Reali­za­cje archi­tek­to­nicz­ne jego autor­stwa może­my zna­leźć choć­by przy uli­cy Reto­ry­ka w Kra­ko­wie (pierw­sze nume­ry). Poza licz­ny­mi kra­kow­ski­mi budyn­ka­mi, budow­le (głów­nie sakral­ne) Talow­skie­go spo­tka­my m.in. w Suchej Beskidz­kiej, Boch­ni, Libią­żu czy Nowym Sączu. Zapro­jek­to­wał rów­nież prze­pięk­ny kościół św. Elż­bie­ty we Lwo­wie. Zmarł w 1910 roku tam­że, jed­nak pocho­wa­ny został w rodzin­nym gro­bow­cu na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim w Krakowie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Pod_Paj%C4%85kiem_Talowski09.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Pod_Pająkiem01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Pod_Pająkiem08.JPG — kanał na dzi­kie wino
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Pod_Pająkiem02.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Pod_Paj%C4%85kiem06.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Pod_Paj%C4%85kiem03.JPG

Kto cią­gle nie widział, a jest z Kra­ko­wa, niech przej­dzie się na uli­cę Kar­me­lic­ką! War­to cza­sem poroz­glą­dać się dooko­ła, gdyż wśród brud­nych ulic moż­na cza­sem wypa­trzyć per­łę ukry­tą pod ohyd­ny­mi rekla­ma­mi bądź też zwy­czaj­nym miej­skim syfem.

Architektura, Inne budynki Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.