Pod­czas dzi­siej­szej wizy­ty w skle­pie z tani­mi książ­ka­mi naby­łam album z zam­ka­mi na tere­nie Pol­ski, stąd w naj­bliż­szym cza­sie spo­dzie­waj­cie się tu spa­mu o tej tema­ty­ce! Są prze­róż­ne, więc nie powin­no być nud­no. Chy­ba, że ktoś nie prze­pa­da za archi­tek­tu­rą obron­ną, albo archi­tek­tu­rą w ogó­le. Pierw­szym obiek­tem jaki wybra­łam jest zamek w Olsz­tyn­ku w woje­wódz­twie war­miń­sko-mazur­skim. Cho­ciaż dzi­siaj nie wyglą­da, powstał w poło­wie XIV wie­ku. Jego obec­ny wygląd “zawdzię­cza­my” (moje ser­ce medie­wi­sty nie­co krwa­wi, cho­ciaż wyglą­da on uro­kli­wie) prze­bu­do­wie XIX wiecz­nej, któ­ra pozba­wi­ła go nie­mal cał­ko­wi­cie pier­wot­ne­go, śre­dnio­wiecz­ne­go cha­rak­te­ru, któ­ry odna­leźć może­my w pół­noc­nych murach do pierw­sze­go pię­tra, a tak­że skle­pio­nych  gotyc­kich piwnicach.

Muro­wa­ny budy­nek wznie­sio­ny z pole­ce­nia krzy­żac­kie­go zwierzch­ni­ka ostródz­kie­go, Gün­te­ra von Hohen­ste­ina, zastą­pił drew­nia­ną XIII wiecz­ną warow­nię. Słu­żył mu jako sie­dzi­ba, a tak­że wcho­dził w skład sys­te­mu obron­ne­go mia­sta, zacho­wu­jąc przy tym auto­no­micz­ną for­mę. Nie wia­do­mo czy miał on for­mę taką jak obec­nie, czy był zało­że­niem przy­kła­do­wo czte­ro­skrzy­dło­wym (na co wska­zu­je XVII wiecz­ny mie­dzio­ryt). W roku 1410 został pod­da­ny bez wal­ki i prze­szedł w ręce Pol­ski. Wszel­kie obwa­ro­wa­nia zosta­ły roze­bra­ne w XVII wie­ku, a zamek zaczął popa­dać w ruinę po zdo­by­ciu go w 1656 roku przez Tata­rów. Po XIX wiecz­nej prze­bu­do­wie został on prze­kształ­co­ny w gim­na­zjum i po dzień dzi­siej­szy jest pla­ców­ką edu­ka­cyj­ną. Obec­nie mie­ści się tam Zespół Szkół im. Krzysz­to­fa Cele­sty­na Mron­go­wiu­sza. Dwa lata temu zakoń­czy­ła się reno­wa­cja obiektu.

http://img11.imageshack.us/img11/5519/2olsztynekzamek.jpg
http://www.zamkiobronne.pl/img/big/2180__110618_21_00_26_olsztynek03.png
http://www.zamkiobronne.pl/img/big/2181__110618_21_00_15_olsztynek04.png
http://www.zamki.pl/xz/olsztynek13.jpg
http://www.jerzytaton.pl/inne/polska/olsztynek-zamek5246.jpg

Dru­ga foto­gra­fia przed­sta­wia pół­noc­ną stro­nę, gdzie widać frag­ment pier­wot­nych murów. Jak widać zamek pre­zen­tu­je się god­nie i nawet ten prza­śny napis Olsz­ty­nek wita nie wpły­wa zna­czą­co na jego odbiór. Cie­ka­wa stro­na, któ­ra zda­je się wyczer­py­wać temat zam­ku w Olsz­tyn­ku, a tak­że wszyst­kich innych pol­skich warowni/rezydencji znaj­du­je się tutaj. Moż­na tam przy oka­zji zna­leźć cie­ka­we ilu­stra­cje i zdjęcia.

Architektura, Rezydencjonalna Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.