o mnieO mnie to dział, w któ­rym wypa­da­ło­by się przed­sta­wić, praw­da? Z wykształ­ce­nia i zami­ło­wa­nia jestem histo­ry­kiem sztu­ki. Moją zna­jo­mość tej dzie­dzi­ny nauki poświad­cza tytuł magi­stra uzy­ska­ny na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim w Kra­ko­wie. Ponie­waż sztu­ka jest moją pasją, posta­no­wi­łam zacząć pisać blo­ga doty­czą­ce­go tej tema­ty­ki. Na począt­ku dzia­łal­no­ści pisa­łam krót­kie wpi­sy doty­czą­ce jed­ne­go dzie­ła sztu­ki, jed­nak z cza­sem for­mu­ła ta ewo­lu­owa­ła. Na blo­gu zaczę­ły poja­wiać się dłuż­sze treści.

W więk­szo­ści przy­pad­ków sama dopie­ro pozna­ję publi­ko­wa­ne dzie­ła sztu­ki. Blog jest nie tyl­ko speł­nie­niem moich pisar­skich potrzeb, ale tak­że dzię­ki nie­mu wie­le się uczę. Sta­ram się sygna­li­zo­wać dane zja­wi­sko, a po resz­tę odsy­łać zain­te­re­so­wa­nych do dal­szych materiałów.

Z zakre­su sztu­ki szcze­gól­niej inte­re­su­ję się archi­tek­tu­rą śre­dnio­wie­cza, a tak­że malar­stwem XIX wie­ku. Moje gusta są bar­dzo dyna­micz­ne i czę­sto prze­ży­wam krót­kie, ale za to bar­dzo inten­syw­ne fascy­na­cje inny­mi tema­ta­mi. Te dwie dzie­dzi­ny inte­re­su­ją mnie naj­bar­dziej, ale jak zresz­tą widać po zgro­ma­dzo­nym na blo­gu mate­ria­le, nie lubię się ograniczać.

Do krę­gu moich zain­te­re­so­wań poza histo­rycz­no-sztucz­nych nale­żą eks­pe­ry­men­ty haf­ciar­skie, wyrób biżu­te­rii oraz sko­ki nar­ciar­skie, któ­re są moją nie­zro­zu­mia­łą przez wie­le osób sła­bo­ścią. Jeśli ktoś był­by zain­te­re­so­wa­ny zamiesz­cze­niem gościn­ne­go arty­ku­łu na Gabun­zlu lub chciał­by dowie­dzieć się o mnie jesz­cze cze­goś inne­go, zapra­szam do kon­tak­tu mailowego.