No tak, w związ­ku ze zmia­ną wyglą­du blo­ga, czu­ję się w obo­wiąz­ku nie­co wspo­mnieć o obra­zie znaj­du­ją­cym się w tle. Przed­sta­wia on prze­cud­ne­go cyklo­pa, któ­ry po pro­stu ukradł moje ser­ce daw­no temu i nie oddał do tej pory.

Auto­rem tej pereł­ki jest Odilon Redon, fran­cu­ski arty­sta dzia­ła­ją­cy na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Jego twór­czość skła­da się z napraw­dę prze­dziw­nych prac, w tym bar­dzo wie­lu gra­fik. I tak poza wspo­mnia­ny­mi już Cyklo­pa­mi, do tych bar­dziej odje­cha­nych nale­żą m.in. (bowiem kolek­cja jest spo­ra i nie spo­sób wrzu­cić tutaj wszyst­kie­go) Uśmiech­nię­ty pająk, Oko jako dziw­ny balon wspi­na­ją­cy się ku nie­skoń­czo­no­ści, Czło­wiek kak­tus i Pła­czą­cy pająk. Oczy­wi­ście, ze wzglę­du na moje cią­go­ty witra­żo­we dorzu­cić muszę jesz­cze obraz o wie­le mówią­cym tytu­le Witraż :D

Obra­zy poni­żej uło­żo­ne są wedle poda­nych tytu­łów, przy czym pierw­sze są oczy­wi­ście Cyklo­py.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/ Redon.cyclops.jpg
http://www.odilon-redon.org/The-Smiling-Spider.jpg
http://www.odilon-redon.org/The-Eye-Like-A-Strange ‑Balloon-Mounts-Toward-Infinity.jpg
http://www.odilon-redon.org/210669/Cactus-Man-large.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/ Redon_crying-spider.jpg
http://www.odilon-redon.org/267565/Stained- Glass-Window-large.jpg

Cała stro­na, z któ­rej zresz­tą pocho­dzi więk­szość zdjęć w tej not­ce, zawie­ra bar­dzo obszer­ną gale­rię arty­sty, gdzie znaj­du­ją się 473 jego dzie­ła. Jeśli komuś przy­pa­dło do gustu, zapra­szam :)

PS. Odno­śnie ostat­niej not­ki o koniach, wiel­kie obu­rze­nie wywo­łał brak naj­pięk­niej­sze­go konia malar­stwa pol­skie­go (:D), jed­nak zapo­wia­dam, że jak znaj­dę wię­cej przy­kła­dów szcze­gól­nie uda­nych ruma­ków, poświę­cę im osob­ną not­kę (a kolek­cja się powiększa…)

malarstwo Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.