Oka­zu­je się, że w shel­le­ni­zo­wa­nym Egip­cie mumie mia­ły twa­rze. Gre­cy mumi­fi­ko­wa­li cia­ła swo­ich zmar­łych, na któ­rych twa­rze nakła­da­li gip­so­we maski. Po prze­ję­ciu przez Impe­rium Rzym­skie owych tere­nów, prak­ty­kę tę lek­ko zmo­dy­fi­ko­wa­no i zaczę­to zastę­po­wać maski malo­wa­ny­mi por­tre­ta­mi. Sze­rzej zna­ne są one jako por­tre­ty fajum­skie od nazwy mia­sta Fajum, gdzie zna­le­zio­no ich naj­więk­sze sku­pi­sko, acz­kol­wiek por­tre­ty mumio­we nie były wyko­ny­wa­ne jedy­nie na tam­tych tere­nach. Odna­le­zio­no je rów­nież na przy­kład na Anti­no­opo­lis — mie­ście o gene­zie z uro­czą histo­rią miło­sną. Gdy­by wszy­scy face­ci mie­li taki gest jak Hadrian, świat był­by lepszy!

It turns out that mum­mies from hel­le­ni­zed Egypt had faces. Gre­eks mum­mi­fied the bodies of the­ir dead and put gyp­sum masks on the­ir faces. This custom has been sli­gh­tly modi­fied when the Roman Empi­re seized tho­se ter­ri­to­ries as the mask were repla­ced by pain­ted por­tra­its. They are known as Fay­um Por­tra­its becau­se of the city Fay­um whe­re the lar­gest col­lec­tion of the­se pain­tings has been found. But it isn’t the only pla­ce whe­re the burial por­tra­its were made. For exam­ple they were also found in Anti­no­opo­lis — the city foun­ded on a love story.

Ale do rze­czy. Rzy­mia­nie miesz­ka­ją­cy na tere­nach Egip­tu przy­mo­co­wy­wa­li do mumii malo­wa­ne na płót­nie lub desce obra­zy z wize­run­ki, któ­re trzy­ma­ły się za pomo­cą ban­da­ży. Do wyko­na­nia owych wize­run­ków uży­wa­no tech­ni­ki tem­pe­ro­wej (któ­ra była bar­dzo popu­lar­na jesz­cze bar­dzo wie­le lat) lub enkau­sty­ki (far­by z wosko­wym spo­iwem). Bywa­ło i tak, że obie tech­ni­ki były łączo­ne ze sobą. Swo­ją szczy­to­wą for­mę arty­stycz­ną wyko­naw­cy por­tre­tów osią­gnę­li w II w. n.e., póź­niej nie­ste­ty ich jakość zaczę­ła się pogarszać.

The world would be a bet­ter pla­ce if all men were as gene­ro­us as Hadrian.
Romans who lived in Egypt faste­ned with ban­da­ges the ima­ges made on pie­ces of cloth or wood to the mum­mies. The­se ima­ges were pain­ted in tem­pe­ra (which was very popu­lar for many years) or encau­stic tech­ni­que (paint with a wax bin­der). Some­ti­mes the­se two tech­ni­qu­es were mixed. The pain­ters of the burial por­tra­its achie­ved the best results in the second cen­tu­ry CE. Later the quali­ty of pain­tings deteriorated.

Do cze­go dokład­nie mia­ły słu­żyć? Nie do koń­ca wia­do­mo. W więk­szo­ści przed­sta­wia­ją one oso­by mło­de, co suge­ru­je że mogły być malo­wa­ne dłu­go przed śmier­cią, a dopie­ro po niej zło­żo­ne wraz zmar­łym do gro­bu. Por­tre­ty prze­zna­czo­ne spe­cjal­nie na potrze­by pochów­ku czę­sto mia­ły jakieś ele­men­ty kultowe.

What was exac­tly its func­tion? It’s not cle­ar. For the most part they repre­sent young people which sug­ge­sts that the pain­tings could have been made long befo­re the death of a per­son and used many years later. Por­tra­its pain­ted spe­cial­ly for burial often had some sym­bo­lic and reli­gio­us elements.

W Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie może­my podzi­wiać jeden z takich por­tre­tów, tzw. Por­tret chłop­ca :)

One of the Fay­um por­tra­its is in Natio­nal Museum in War­sza­wa. It is known as Por­tra­it of the Boy :)

http://salveart.pl/sites/default/files/FayumboyMNW.jpg
http://salveart.pl/sites/default/files/FayumboyMNW.jpg

A tu jesz­cze kil­ka innych, bar­dzo ład­nych przy­kła­dów tego typu por­tre­tów, któ­re roz­sia­ne są po całym świe­cie i zdo­bią eks­po­zy­cje innych muzeów.

The­re are a few real­ly pret­ty exam­ples of such por­tra­its. They are exhi­bi­ted in vario­us museums aro­und the world.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fayum-34.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Fayum-34.jpg
Fayum-22
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Fayum-22.jpg/220px-Fayum-22.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Fayum-01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Fayum-01.jpg

Na koniec jesz­cze przy­kład jak wyglą­da­ło to ‘w cało­ści’, czy­li w połą­cze­niu z mumią.

And lastly, I pre­sent you the pho­to which shows how the who­le mum­my looks like.

http://www.bible-archaeology.info/Copy_of_Roemermumie_Detail.jpg
http://www.bible-archaeology.info/Copy_of_Roemermumie_Detail.jpg

Mam nadzie­ję, że owe por­tre­ty zain­try­go­wa­ły Was choć w pew­nym stop­niu tak jak mnie. Oczy­wi­ście przy­kła­dów jest znacz­nie wię­cej i po wpi­sa­niu fra­zy ‘fay­um por­tra­it’ w wyszu­ki­war­kach moż­na podzi­wiać je do woli.

I hope the por­tra­its intri­gu­ed you at least just a lit­tle bit. Obvio­usly the­re are many more exam­ples which you can see for your­se­lves if you type ‘fay­um por­tra­it’ in any search engine.

Co do histo­rii Hadria­na w pierw­szym aka­pi­cie — cesarz zało­żył Anti­no­opo­lis, zwa­ne rów­nież Anti­noe, oko­ło 137 roku na cześć Anti­no­usa, dwo­rza­ni­na i pana jego serca.

When it comes to histo­ry of Hadrian from the first para­graph — the Empe­ror foun­ded Anti­no­opo­lis, also cal­led Anti­noe, abo­ut 137 CE in honor of Anti­no­us, the man of court and the master of his heart.

malarstwo Tags:

3 thoughts on “Mumie i ich twarze/Mummies and their faces

  1. A jak, mam 20 lat, zamó­wię sobie por­tret, będzie jak zna­lazł jak umrę. Poło­żą mi go na twarz to nie będzie widać jak roba­ki wyja­da­ją mi oczy“
    Fay­um, 152 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.