Kom­plet­nie pochło­nę­ły mnie ostat­nio przy­ziem­ne roz­ryw­ki, takie jak sko­ki nar­ciar­skie i gry kom­pu­te­ro­we, więc cięż­ko mi było zna­leźć moty­wa­cję do tego, by coś tutaj naskro­bać. Jako, że dłu­ga i wspa­nia­ła prze­rwa świą­tecz­no-nowo­rocz­na dobie­ga już koń­ca, czas wró­cić do świa­ta żywych. Szu­ka­jąc inspi­ra­cji do wzię­cia się za pra­cę magi­ster­ską, posta­no­wi­łam napi­sać tutaj co nie­co, żeby zmu­sić się do robo­ty. Wąt­pię czy się uda, ale wszel­kie pró­by są wska­za­ne :P

Sztu­ka cią­gle brnie do przo­du, i co ponie­któ­rym mogło­by się wyda­wać, że nie jest to dobry kie­ru­nek, są cią­gle rze­czy god­ne uwa­gi i jed­nym z twór­ców tako­wych jest Igor Ver­niy, rosyj­ski arty­sta. Mam sła­bość do kwej­ków, cze­go nie­ste­ty nie mogę ukryć, i cza­sem natra­fiam tam na coś, co mnie zain­try­gu­je. Kil­ka dni temu natra­fi­łam wła­snie na obra­zek doty­czą­cy ‘stre­am­pun­ko­wej’ (kwej­ko­wi znaw­cy <3) twór­czo­ści Igo­ra. Two­rzy on meta­lo­we rzeź­by nie­wiel­kich roz­mia­rów, przed­sta­wia­ją­ce głów­nie zwie­rzę­ta. Za bar­dzo nie wiem nad czym mogę się roz­pi­sy­wać, bo tu po pro­stu trze­ba się napa­trzeć na te cudeń­ka :). Oczy­wi­ście Igor sprze­da­je swo­je dzie­ła przez inter­net. Jak sam mówi, two­rzy ze sta­rych przed­mio­tów, któ­re dosta­je od róż­nych ludzi, znaj­du­je na pchlich tar­gach, czy też w gara­żach przy­ja­ciół i rodzi­ny. W swo­ich pra­cach łączy war­to­ści arty­stycz­ne z tech­no­lo­gią. Inspi­ru­je się głów­nie natu­rą i marze­nia­mi sen­ny­mi, co jest dosko­na­le widocz­ne w jego twórczości.

igor-11-750x721
http://laughingsquid.com/wp-content/uploads/2014/12/igor-11–750x721.jpg
steampunk-animal-3
http://www.buzzecolo.com/wp-content/uploads/2014/12/steampunk-animal‑3.jpg
steampunk-animal-sculptures-igor-verniy-10
http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/steampunk-animal-sculptures-igor-verniy-10.jpg
tumblr_n81igpFu9S1s3hp12o8_500
http://36.media.tumblr.com/6a6e80b5fd73aa75a45b6a7d8bcd5293/tumblr_n81igpFu9S1s3hp12o8_500.jpg
Verniy6
http://api.ning.com/files/KzOvBNTGFEEGL6D1lcgm9euRmFEESGFEiTUXOYSSpVw-2yGVJ0pVKMI7zlY6WLJxSkkKZjbEiJMhIsnApsIV2blIOU5-BhIR/Verniy6.jpg
Steampunk-Animal-Sculptures-by-Igor-Verniy-7
http://strangeline.net/wp-content/uploads/2014/12/Steampunk-Animal-Sculptures-by-Igor-Verniy‑7.jpg
steampunk-animal-sculptures-igor-verniy-6
http://img.opposingviews.com/sites/default/files/imagecache/adaptive/gallery/061114/steampunk-animal-sculptures-igor-verniy‑6.jpg
igor-1
http://www.thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2014/12/igor‑1.jpg
Steampunk-animal-and-insect-sculptures-by-Igor-Verniy7
http://ego-alterego.com/wp-content/uploads/2014/12/Steampunk-animal-and-insect-sculptures-by-Igor-Verniy7.jpg

Oczy­wi­ście Igor jest obec­ny na Face­bo­oku, a tak­że, jak już wspo­mi­na­łam, pro­wa­dzi sprze­daż inter­ne­to­wą swo­ich prac. Zachwy­cam się nim bar­dzo! Wię­cej foto­gra­fii jego prac może­cie zna­leźć wpi­su­jąc w googlach magicz­ną fra­zę ‘Igor Verniy’.

 

PS. Mimo mojej dłu­giej nie­ak­tyw­no­ści tutaj, codzien­nie blog odwie­dza kil­ka osób (głów­nie przy­by­wa­ją­cych z wyszu­ki­wa­rek). Dziękuję :)

rzeźba Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.