Na tej stro­nie umiesz­czo­ne zosta­ły stro­ny do inte­re­su­ją­cych blo­gów i stron inter­ne­to­wych. Nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z tema­ty­ką Gabunzla :)

 

Raven Foto­ama­tor

Fotoamator

Ren­ne w Muzeum

Into the Shadows

kobieceporady-pl

 

 

Fun­da­cja “Koty z Kociej”

Muzeum Naro­do­we w Krakowie

Muzeum Ślą­skie

BRY­ŁA

Culture.pl

Poni­żej zamiesz­czam ban­ner do moje­go blo­gu, któ­ry, jeśli ktoś ma ocho­tę, może zamie­ścić u sie­bie. Zapra­szam do kon­tak­tu mailo­we­go, a posta­ram się odwdzię­czyć tym samym :)
banner

<a href="http://gabunzelblog.eu/"><img class="aligncenter wp-image-2158 size-full" src="http://www.gabunzelblog.eu/wp-content/uploads/2016/09/banner.jpg" alt="banner" width="500" height="150" /></a>