Nastą­pił kres moje­go gnie­wa­nia się na blo­go­wy ser­wis i rekla­my, więc korzy­sta­jąc z wol­ne­go cza­su oko­ło-świą­tecz­ne­go roz­my­śla­łam nad tym, co moż­na by tu wrzu­cić i przy­po­mnia­ło mi się, że nie tak daw­no temu na wykła­dzie ogrom­ny zachwyt wywo­ła­ły u mnie szki­ce Dela­cro­ixa. Zwłasz­cza moją uwa­gę przy­kuł dzien­nik pro­wa­dzo­ny przez arty­stę pod­czas podró­ży, w któ­rym zapi­sy­wał infor­ma­cje i szkicował.

Uda­ło mi się w inter­ne­tach zna­leźć kil­ka stron owe­go dzien­ni­ka (czy też kil­ku dzien­ni­ków [I don’t know]) i przy oka­zji kil­ku szki­ców, któ­re jakoś szcze­gól­nie mi się spodobały.

Enjoy!

http://sketchuniverse.files.wordpress.com/2012/06/by-delacroix-journeys ‑diary-of-morocco.jpg
http://www.asu.edu/cfa/wwwcourses/art/SOACore/time _interact/Delacroix/Delacroix_notebook.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Delacroix_ IMG_5311.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Delacroix_IMG _5312.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Cp7_a1ZgAcg/Tc4JOsQqQrI/AAAAAAAAAg4 /NDd5cute3tQ/s1600/Delacroix1.jpg
http://uploads6.wikipaintings.org/images/eugene-delacroix/city-wall-of- meknes-morocco-from-the-sketchbook-1832(1).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Delacroix_IMG _5320.jpg
http://uploads8.wikipaintings.org/images/eugene-delacroix/sketch-for ‑the-women-of-algiers-1832(1).jpg

Nie mam poję­cia, czy ktoś wydał to jako ksią­żecz­kę czy nie, ale jeśli tak, to umar­ła­bym ze szczę­ścia, gdy­bym sta­ła się jej posia­dacz­ką. Dela­cro­ix dużo podró­żo­wał, stąd też jego prze­pięk­ne zapi­ski peł­ne są egzo­tycz­nych, barw­nych motywów.

malarstwo Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.