W poprzed­niej not­ce wspo­mi­na­łam o mojej fazie na oglą­da­nie doku­men­tów o sztu­ce i stąd też dzi­siej­sza not­ka. Chcia­łam wspo­mnieć kil­ka słów o jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych obra­zów Picas­sa — Guernice.

Naj­pierw może trosz­kę o samym twór­cy, któ­ry zna­ny jest, cho­ciaż­by z nazwi­ska, każ­de­mu. Pablo Picas­so, a wła­ści­wie Pablo Die­go José Fran­ci­sco de Pau­la Juan Nepo­mu­ce­no María de los Reme­dios Cipria­no de la San­tísi­ma Tri­ni­dad Ruiz y Picas­so (:D) uro­dził się w 1881 roku w Mala­dze, a zmarł 1967 roku w Mougins. Już od naj­młod­szych lat wyka­zy­wał ogrom­ne zdol­no­ści arty­stycz­ne. Swo­je pierw­sze obra­zy zaczął sprze­da­wać w wie­ku 15 lat. Przede wszyst­kim jest on, wraz z Geo­r­ge­sem Bra­que, twór­cą kubi­zmu. Całej jego twór­czo­ści nie da się zaszu­flad­ko­wać do jed­ne­go nur­tu. Był to arty­sta bar­dzo wszech­stron­ny i bar­dzo płod­ny. Zmie­niał wie­lo­krot­nie styl malo­wa­nia swych dzieł.

Guer­ni­ca zosta­ła nama­lo­wa­na na wysta­wę świa­to­wą w roku 1937, któ­ra odby­ła się w Pary­żu. Zamó­wie­nie na ten obraz zosta­ło zło­żo­ne przez rząd repu­bli­ki hisz­pań­skiej w celu upa­mięt­nie­nia wyda­rzeń z kwiet­nia tego same­go roku, kie­dy baskij­skie mia­sto zosta­ło zbom­bar­do­wa­ne przez Luft­waf­fe. W Hisz­pa­nii trwa­ła w tym cza­sie woj­na domo­wa, a gene­rał Fran­co dążył do ‘ujed­no­li­ce­nia’ Hisz­pa­nii. Basko­wie (z resz­tą jest tak do dziś) mie­li wła­sny język i bar­dzo moc­ne poczu­cie odręb­no­ści i nie chcie­li pod­dać się jego dzia­ła­niom. Przez ich opór na nie­wie­le zna­czą­ce mili­tar­nie mia­stecz­ko Guer­ni­ca zrzu­co­no ok. 5 tysię­cy bomb. W efek­cie tych dzia­łań zgi­nę­ło 1645 mieszkańców.

Picas­so prze­czy­tał repor­taż o wyda­rze­niach z Guer­ni­cy (nie jestem pew­na czy dobrze to odmie­niam) w pary­skim dzien­ni­ku, co zain­spi­ro­wa­ło go do stwo­rze­nia obra­zu. Pra­cę nad nim doku­men­to­wa­ła Dora Maar.

http://blogs.lanacion.com.ar/arte/files/2014/04/Guernica.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-O15J80FGgPc/TjCFvSkp6hI/ AAAAAAAAALQ/RYq6UQWC16w/s1600/ guernica+fragment+3.jpg

Poni­żej wrzu­ci­łam kil­ka foto­gra­fii pod­czas two­rze­nia Guer­ni­cy. Praw­do­po­dob­nie wszyst­kie są autor­stwa wspo­mnia­nej Dory Maar, jed­nak nie uda­ło mi się do tego dojść :)

http://1.bp.blogspot.com/-hhJYp3N5cDM/UP4GLiDI0FI/AAAAAAAABUw/4oKM6GNgCT8/s1600/Guernica+Stage+One.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DJswU_XWpn0/TbhMy04LSKI/AAAAAAAAAUA/Lu2q-FEwuVw/s4000/State3%255B1%255D.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7001/6628382451_3702501be2_z.jpg
http://iconicphotos.files.wordpress.com/2009/11/24219_picasso_sculpture.jpg

Obraz w ory­gi­na­le podzi­wiać moż­na w Muzeum Kró­lo­wej Zofii w Madry­cie (Museo Reina Sofía). W Guer­ni­ce umiesz­czo­no w 2009 mural z obra­zem Picassa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Mural_del_Gernika.jpg

Wię­cej o tym dzie­le, jak i twór­czo­ści Picas­sa moż­na dowie­dzieć się tutaj. Zwłasz­cza pole­cam koń­ców­kę fil­mu, któ­ra jest trosz­kę gorz­ka, ale wie­le mówi o naszym dzi­siej­szym świecie.