W prze­rwie mię­dzy odkry­wa­niem pięk­nych zam­ków pol­skich z moją nową książ­ką, zain­spi­ro­wa­na nowym tajem­ni­czym tłem, a tak­że inny­mi szkicami/obrazami przed­sta­wia­ją­cy­mi ten sam motyw (spodo­ba­ło mi się chy­ba zbie­ra­nie obra­zów doty­czą­cych jed­ne­go tema­tu), posta­no­wi­łam dziś zamie­ścić tu kil­ka róż­nych dzieł uka­zu­ją­cych drze­wa. Pra­ce głów­nie pocho­dzą z krę­gu azja­tyc­kie­go, cho­ciaż nie wyłącz­nie. Trud­no coś wię­cej o nich wspo­mnieć, bo każ­de z nich jest odmien­ne i autor­stwa inne­go arty­sty. Jedy­ne, co jest dla nich wspól­ne, to wła­śnie przed­sta­wie­nie drze­wa i fakt, że odna­la­złam je na Google Art Pro­ject, szu­ka­jąc cze­goś co nada się jako tło, któ­re będzie na tyle neu­tral­ne, by nie zakłó­cać odbio­ru slaj­dów na stro­nie głów­nej, a jed­no­cze­śnie będzie coś przed­sta­wiać. Wyda­je mi się, że w mia­rę uda­ło mi się to osią­gnąć wybie­ra­jąc ten motyw, ale oce­nę pozo­sta­wiam Wam :)

Whi­le taking a bre­ak from disco­ve­ring beau­ti­ful Polish castles with my new book, inspi­red by my new myste­rio­us back­gro­und and other drawings/paintings sho­wing the same motiff (it seems I like col­lec­ting pain­ting on the same topic) today I deci­ded to wri­te abo­ut a few dif­fe­rent works pre­sen­ting tre­es. The­se works come main­ly from asian region but not exc­lu­si­ve­ly. It’s hard to say much more abo­ut them as each one is quite dif­fe­rent and from a dif­fe­rent artist. One thing which is com­mon for all is that I found them on Google Art Pro­ject when I was sear­ching for new blog back­gro­und. The only com­mon thing abo­ut them is that they all show tre­es and that I have found them on Google Art Pro­ject whi­le sear­ching for some­thing for this blo­g’s back­gro­und. Some­thing that will be neu­tral eno­ugh not to disrupt vie­wing of sli­ders on the main page but also will actu­al­ly pre­sent some­thing. I think I have mana­ged to achie­ve that but you’ll be the judges :)

Każ­dy jeden obraz z dzi­siej­szej not­ki moż­na sobie powięk­szyć i podzi­wiać na GAP by napa­wać się jego fajnością!

You can also zoom and enjoy each of the pic­tu­res from today­’s post on GAP!

Hase­ga­wa Touha­ku - Sosny/Pine Tre­es
XVI wiek, Japonia

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/pine-trees/HgFQR4hgzPorXg?hl=pl&projectId=art-project

Zeng Mi - Sosna/Pine Tree
Chiny

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/pine-tree-%E6%9D%BE/CwHrnB6xyFeVVg?hl=pl&projectId=art-project

Heo Hyeong — Para­wan ze sta­rym drze­wem śliwki/Folding Scre­en of an Old Plum Tree
XIX/XX w., Korea

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/folding-screen-of-an-old-plum-tree/GQFKdc2D51TKyw?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/folding-screen-of-an-old-plum-tree/GQFKdc2D51TKyw?hl=pl&projectId=art-project

Jo Ji-Un — Ptak na śliwie/Bird on a Plum Tree
XVII/XVIII w., Korea

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/bird-on-a-plum-tree/5QGpMgE0y-B5UA?hl=pl&projectId=art-project

Jo Ji-Un - Ptak drze­mią­cy na drzewie/A Bird Dozing on a Tree
XVII/XVIII w., Korea

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/a‑bird-dozing-on-a-tree/bwGGmqBx0dYhoA?hl=pl&projectId=art-project

Ladi­slav Med­ny­ánsz­ky — Melan­cho­lij­ny nastrój z suchym drzewem/Melancholic Mood with a Dry Tree
1900, Słowacja

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/melancholic-mood-with-a-dry-tree/wgEPytvVV-Uy_A?hl=pl&projectId=art-project

Eliot Poter — Red­bud Tree in Bot­tom Land, Red River Gor­ge, Ken­tuc­ky, April 17, 1968 (tu zosta­wi­łam ory­gi­nal­ny tytuł, gdyż w pol­skim nazwa tego drze­wa ma nie­co prze­ra­ża­ją­cą nazwę — juda­szo­wiec kana­dyj­ski :D)
1968, USA

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/redbud-tree-in-bottom-land-red-river-gorge-kentucky-april-17–1968/ZwEMs_spLGinOA?hl=pl&projectId=art-project

Eugène Atget — Buk/Beech tree
1910–1915, Francja

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/beech-tree/kQGrzdG5Mhytkg?hl=pl&projectId=art-project

Vin­cent van Gogh — Różo­wa śliwa/The Pink Peach Tree
1888, Francja

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-pink-peach-tree/IQGq1G4xUhcRwg?hl=pl&projectId=art-project

Vin­cent van Gogh — Drze­wa i runo leśne/Trees and undergrowth
1887, Francja

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/trees-and-undergrowth/9AHoQRTbY7RC2Q?hl=pl&projectId=art-project

Gustav Klimt — Krze­wy róży pod drzewami/Rosebushes under the Trees
ok. 1905, Austria

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/rosebushes-under-the-trees/dQHZKbLsLFUObQ?hl=pl&projectId=art-project

Fred Wil­liams — Pło­ną­cy pniak/Burning tree stump
1968

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/burning-tree-stump/UwEKKAmPiQoQjw?hl=pl&projectId=art-project

Ale­xan­der Lak­tio­nov — Wierz­choł­ki drzew. Abramstevo/Tree Tops. Abramtsevo
1955, Rosja

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/tree-tops-abramtsevo/zAErNgdN_Hk7Rg?hl=pl&projectId=art-project

Cią­gle jesz­cze usi­łu­ję się odna­leźć w nowej edy­cji notek, ale powo­li chy­ba uda­je mi się przy­wyk­nąć (nie ogar­niam usta­wia­nia roz­mia­ru obraz­ków, stąd mogą się poja­wić mon­stru­al­ne zdję­cia). Pozo­sta­je mi życzyć miłe­go podzi­wia­nia drzew i zapew­nić, że kie­dyś jesz­cze wró­cę do tego tema­tu, bo GAP jest ist­ną kopal­nią prze­pięk­nych dzieł, za któ­re war­to się wziąć.

I’m still try­ing to get used to new edi­ting of posts but I’m gra­du­al­ly get­ting bet­ter at it (I don’t com­ple­te­ly under­stand set­ting the ima­ge dimen­sions yet, tha­t’s why some of pic­tu­res can be very big). I wish you a ple­asant vie­wing of tre­es and pro­mi­se I will come back to this topic becau­se GAP is a gre­at mine of beau­ti­ful pic­tu­res which are worth showing.