Halo!

Jako, że dziś 20 maja, Gabun­zel obcho­dzi swo­je dru­gie uro­dzi­ny. Roczek jakoś mi umknął, stąd wia­do­mo­ści na ten temat sprzed roku nie uświad­czy­cie, jed­nak­że teraz się zre­flek­to­wa­łam, że już nie­co cza­su minęło.

Przez ten czas powsta­ło nie­mal 100 wpi­sów trak­tu­ją­cych o róż­nych dzie­dzi­nach sztu­ki, a ja nie zamie­rzam na tym poprze­stać i chcę pisać dalej. To dzię­ki Wam wszyst­kim, któ­rzy cią­gle tu (czę­ściej lub rza­dziej, ale jed­nak) zaglą­da­cie i czy­ta­cie moje wypo­ci­ny. Jest mi nie­zmier­nie miło :)

Na prze­strze­ni minio­nych mie­się­cy for­mu­ła wpi­sów, obję­tość (obraz­ko­wa i tek­sto­wa) ule­ga­ła zmia­nie i mam nadzie­ję, że cią­gle zmie­rzam ku lep­sze­mu. Tak­że zmie­nił się adres, gdyż swo­ją przy­go­dę z blo­go­wa­niem roz­po­czę­łam na plat­for­mie blog­spot (gdzie cią­gle pod tym lin­kiem może­cie zna­leźć mój blog, jed­nak­że każ­dy wpis prze­kie­ro­wu­je na nowy adres). Zarów­no tam, jak i tutaj, blog zmie­niał tak­że swój wygląd, sta­rał się wyglą­dać coraz bar­dziej ‘pro­fe­sjo­nal­nie’.

Spę­dzi­łam dużo cza­su na poszu­ki­wa­niu zdję­cia ład­ne­go tor­tu i uda­ło mi się zna­leźć cukier­ni­cze dzie­ło inspi­ro­wa­ne Alfon­sem Muchą. Liczę, że przy­pad­nie Wam do gustu tak jak i mi (przy­naj­mniej moż­na się napatrzeć).

4794595735_db2e9423e3_b
http://farm5.static.flickr.com/4080/4794595735_db2e9423e3_b.jpg

Wpis ten musia­łam przy­go­to­wać nie­co wcze­śniej, bowiem nie mogę ‘na bie­żą­co’ cele­bro­wać tej miłej dla mnie rocz­ni­cy, z tego wzglę­du, iż utknę­łam w szpi­ta­lu na drob­nym zabie­gu. Jak wia­do­mo, dla pacjen­tów dostęp do inter­ne­tu jest ogra­ni­czo­ny, więc musia­łam sko­rzy­stać z opcji auto­ma­tycz­ne­go publi­ko­wa­nia wpi­su o wyzna­czo­nej prze­ze mnie dacie. Stąd jeden z powo­dów, dla­cze­go sama nie upie­kłam tor­tu, jest już zna­ny. Dru­gi jest jesz­cze bar­dziej pro­za­icz­ny — nie potra­fię piec, a cukier­nik ze mnie jest (przy­pusz­czam) koszmarny :)

Koniec moje­go bia­do­le­nia. Jesz­cze raz ser­decz­ne DZIĘ­KI dla wszyst­kich czytelników!

Bez kategorii

6 thoughts on “Drugie urodziny!

  1. Gra­tu­lu­ję pomy­słu i zapa­łu. Nie wiem czy mi, podob­nie jak Tobie wystar­czy moty­wa­cji do dal­sze­go pisa­nia. Pozdra­wiam i życzę zdrowia!

    1. Dzię­ku­ję bar­dzo :) Zabieg na szczę­ście uda­ny więc w naj­bliż­szym cza­sie nie powin­no nic doskwie­rać. Co do zapa­łu… Róż­nie z tym bywa. Raz jest, raz go nie ma :) Po dłuż­szym lub krót­szym znie­chę­ce­niu zawsze powra­ca chęć pisania.

  2. Wszyst­kie­go naj z oka­zji 2 rocz­ni­cy :) Oby tak dalej i do przo­du, choć zda­ję sobie spra­wę, że bywa­ją dłuż­sze i krót­sze prze­sto­je (mie­wam) to zawsze się wra­ca do swo­je­go miej­sca w sie­ci :) Każ­dy z nas bywa cukier­ni­kiem — wystar­czy że sło­dzi kawę lub her­ba­tę ;) Z blo­go­wym pozdrowieniem :)

    1. Oj tak, cza­sa­mi prze­rwy są też nie­za­leż­ne ode mnie, nad­cho­dzą momen­ty znie­chę­ce­nia, ale jak już wra­cam to z nową moty­wa­cją i chę­cia­mi do skro­ba­nia :) Dzię­ku­ję bar­dzo za miłe słowa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.