Ciekawe strony

Na tej stro­nie umiesz­czo­ne zosta­ły cie­ka­we stro­ny, czy­li inte­re­su­ją­ce blo­gi i stro­ny inter­ne­to­we. Nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z tema­ty­ką Gabunzla :)

Elon­di — moja autor­ska biżu­te­ria — jak nie­któ­rzy wie­dzą, od pew­ne­go cza­su zaj­mu­ję się biżu­te­rią. Efek­ty moich prac moż­na zoba­czyć na stro­nie inter­ne­to­wej, ale rów­nież na Insta­gra­mie i Face­bo­oku.

Raven Foto­ama­tor

Fotoamator

Ren­ne w Muzeum

Into the Shadows

Fun­da­cja “Koty z Kociej”

Muzeum Naro­do­we w Krakowie

Muzeum Ślą­skie

BRY­ŁA

Culture.pl

Poni­żej zamiesz­czam ban­ner do moje­go blo­gu, któ­ry, jeśli ktoś ma ocho­tę, może zamie­ścić u sie­bie. Zapra­szam do kon­tak­tu mailo­we­go, a posta­ram się odwdzię­czyć tym samym :)
banner do gabunzel blog w zakładce ciekawe strony

<a href="http://gabunzelblog.eu/"><img class="aligncenter wp-image-2158 size-full" src="http://www.gabunzelblog.eu/wp-content/uploads/2016/09/banner.jpg" alt="banner" width="500" height="150" /></a>