Myśla­łam o czym mogła­bym napi­sać w prze­rwie mię­dzy kolej­ny­mi zam­ka­mi pol­ski­mi i doszłam do wnio­sku, że chmu­ry będą odpo­wied­nie. Naj­ład­niej­sze chmu­ry wyszły spod pędz­la Joh­na Con­sta­ble, któ­ry poza nimi malo­wał tak­że pięk­ną roślin­ność, co nie­ja­ko łączy go z poprzed­nią not­ką z cyklem obra­zów przed­sta­wia­ją­cych drze­wa. Idąc tym tro­pem wpi­sa­łam na mojej ulu­bio­nej stro­nie, Google Art Pro­ject, tag ‘clo­uds’ i uda­ło mi się zna­leźć roz­ma­ite obra­zy z chmu­ra­mi, któ­ry­mi chcia­ła­bym się tutaj podzie­lić. Zatem będzie róż­no­rod­nie, choć głów­nie XIX wiecznie.

Na począ­tek kla­sycz­nie, czy­li wspo­mi­na­ny już John Con­sta­ble.

I was thin­king abo­ut what can I wri­te in a bre­ak betwe­en more Polish castles and I came to the conc­lu­sion that clo­uds will be ok. The most beau­ti­ful clo­uds were pain­ted by John Con­sta­ble who also pain­ted pret­ty plants. It con­nects him with the pre­vio­us note abo­ut tre­es. Going that route I typed ‘clo­uds’ in my favo­uri­te site, Google Art Pro­ject, and I found vario­us pic­tu­res with clo­uds. So I wan­ted to sha­re the­se pain­tings with you. They will be from vario­us eras but main­ly from 19th century.

First some clas­sic stuff, alre­ady men­tio­ned John Con­sta­ble.

Chmury/Clouds
1822

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/clouds/IwH3AnjdEZxMEg?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/clouds/IwH3AnjdEZxMEg?hl=pl&projectId=art-project

Roz­le­gły kra­jo­braz z sza­ry­mi chmurami/Extensive Land­sca­pe with Grey Clouds
ok. 1821

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/extensive-landscape-with-grey-clouds/5AG3LA8Ur1jbtw?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/extensive-landscape-with-grey-clouds/5AG3LA8Ur1jbtw?hl=pl&projectId=art-project

Aure­lia­no de Beru­ete y Moret - Widok na góry Guadar­ra­ma z El Planio/View of The Guadar­ra­ma Moun­ta­ins from El Plantío
1901

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/view-of-the-guadarrama-mountains-from-el-plant%C3%ADo/1wEZBBGzVwRREg?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/view-of-the-guadarrama-mountains-from-el-plant%C3%ADo/1wEZBBGzVwRREg?hl=pl&projectId=art-project

Euge­ne Bau­dinStu­dium nieba/Study of the Sky
ok. 1888 — 1895

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/study-of-the-sky/XAHED0Y9vDoW_g?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/study-of-the-sky/XAHED0Y9vDoW_g?hl=pl&projectId=art-project

David Caspar Frie­drich - Gór­ski szczyt z dry­fu­ją­cy­mi chmurami/Mountain Peak with Dri­fting Clouds
1835

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/mountain-peak-with-drifting-clouds/OQEDqGXtRlgaXg?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/mountain-peak-with-drifting-clouds/OQEDqGXtRlgaXg?hl=pl&projectId=art-project

Johann Chri­stian Dahl - Stu­dium dry­fu­ją­cych chmur/Study of dri­fting Clouds
1835

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/study-of-drifting-clouds/ZgEPKTxAxOzI2g?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/study-of-drifting-clouds/ZgEPKTxAxOzI2g?hl=pl&projectId=art-project

Odilon Redon -Flo­wer Clouds
ok. 1903

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/flower-clouds/HQFRZtxodRaiPg?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/flower-clouds/HQFRZtxodRaiPg?hl=pl&projectId=art-project

Simon Denis - Stu­dium chmur z zacho­dem słoń­ca nie­opo­dal Rzymu/Study of Clo­uds with a Sun­set near Rome
1786 — 1801

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/study-of-clouds-with-a-sunset-near-rome/zQGwDnuv87XB1g?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/study-of-clouds-with-a-sunset-near-rome/zQGwDnuv87XB1g?hl=pl&projectId=art-project

Vin­cent Van GoghDom­ki kry­te strze­chą w Cordeville/Thatched Cot­ta­ges at Cordeville
1890

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/thatched-cottages-at-cordeville/pwEO5v3f4pZn3Q?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/thatched-cottages-at-cordeville/pwEO5v3f4pZn3Q?hl=pl&projectId=art-project

Euge­nio Lucas Vela­zqu­ez - Arab­skie kara­wa­ny przy­by­wa­ją­ce na wybrzeże/Arab Cara­vans Arri­ving at the Coast
ok. 1860

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/arab-caravans-arriving-at-the-coast/2wENqjXnv1HEpg?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/arab-caravans-arriving-at-the-coast/2wENqjXnv1HEpg?hl=pl&projectId=art-project

Tu chmur pra­wie nie ma, ale ostat­nio tak sło­necz­nie jak na załą­czo­nym obraz­ku (przy­naj­mniej w połu­dnio­wej Pol­sce), więc nie mogłam się oprzeć :)

The­re are almost no clo­uds but recen­tly it has been very sun­ny like on the pic­tu­re (at least in Southern Poland) so I can’t resist :)

Wol­fgag Lettl - Mas­se­ria Tuori
1995

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/riviera-sud/HQH_sYjr_v-JQA?hl=pl&projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/riviera-sud/HQH_sYjr_v-JQA?hl=pl&projectId=art-project

Dość pochmur­nie się zro­bi­ło, ale bar­dzo roz­kosz­nie i uro­czo. Jak już wspo­mnia­łam, wszyst­kie obra­zy zna­la­złam na GAP. Jest ich tam o wie­le wię­cej i jeśli macie ocho­tę może­cie poszpe­rać samodzielnie.

It’s quite clo­udy here but very deli­cio­us and char­ming. Like I men­tio­ned all the pic­tu­res were found on GAP. The­re are many more ‘clo­udy’ pain­tings and if you only have a desi­re you can rum­ma­ge the­re by yourself.

 

malarstwo Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.