Do tego dzie­ła mam sen­ty­ment, bo mię­dzy inny­mi dzię­ki nie­mu uda­ło mi się zdać egza­min z Bizan­cjum. Poza tym widzia­łam je na żywo i total­nie się zako­cha­łam. Mowa o cer­kwi pw. Zwia­sto­wa­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Supra­ślu, któ­ra cho­ciaż jest rekon­stru­owa­na (pewien pan rzekł, że w spo­sób okrop­ny), to urze­ka swo­im suro­wym pięk­nem. I roz­kosz­ną buzią na fasa­dzie, któ­rą pew­nie widzi nie­wie­lu, ale jeśli już ją zauwa­ży, to będzie widzieć ją za każ­dym razem :)

This master­pie­ce is a spe­cial one for me becau­se thanks to this church I pas­sed the exam in Byzan­ti­ne art. I saw it in per­son and I com­ple­te­ly fell in love with it. It’s the ortho­dox church of the Annun­cia­tion in Supraśl. It’s recon­struc­ted (some­one said that it’s awful) but I love its raw beau­ty. And the faca­de of the church makes a love­ly face, which is unno­ti­ced by many people but what has been seen can­not be unseen ;)

Cer­kiew jest XVI-wiecz­nym budyn­kiem, któ­ry wcho­dzi w skład Mona­ste­ru Zwia­sto­wa­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Supra­ślu. Jej for­ma jest bar­dzo wyjąt­ko­wa, bowiem łączy w sobie ele­men­ty gotyc­kie z wpły­wa­mi bizan­tyń­ski­mi oraz posia­da cechy obronne.

This church is from 16th cen­tu­ry, a part of the Mona­ste­ry of the Annun­cia­tion in Supraśl. Its of a real­ly rare form becau­se it incor­po­ra­tes gothic and byzan­ti­ne ele­ments with defen­si­ve features.

Obec­nie w środ­ku ścia­ny pozba­wio­ne są jakich­kol­wiek ozdób i w zasa­dzie znaj­du­je się tam tyl­ko pro­wi­zo­rycz­ny, nie­zbyt nie­ste­ty ład­ny, iko­no­stas (albo coś na jego wzór, śred­nio się nie­ste­ty na tym znam) oraz fan­ta­stycz­ny żyran­dol, któ­ry kocham tak bar­dzo, że jest to nie­po­ję­te. Ten prze­cud­nej uro­dy budy­nek wysa­dzo­no w powie­trze w 21 lip­ca 1944 roku. Fre­ski zdo­bią­ce ścia­ny cer­kwi  przed tym nie­for­tun­nym wyda­rze­niem zosta­ły ścią­gnię­te na spe­cjal­ne siat­ki i zabez­pie­czo­ne, a obec­nie eks­po­no­wa­ne są w Muzeum Ikon, któ­re mie­ści się przy mona­ste­rze. Budy­nek cią­gle jest rekon­stru­owa­ny (obec­nie wnę­trze). Mnich z tam­tej­sze­go mona­ste­ru opo­wia­dał, że zbie­ra­ne są fun­du­sze na odtwo­rze­nie malo­wi­deł w środ­ku, któ­re wyko­nać ma spe­cjal­nie spro­wa­dzo­ny z Ser­bii malarz.

Pre­sen­tly the inte­rior is devo­id of any deco­ra­tions. The­re is nothing here except a rough ico­no­sta­tis (not too pret­ty to be honest) and an abso­lu­te­ly gor­ge­ous chan­de­lier which I love so much! This buli­ding has been blown up on 21 janu­ary 1944. Befo­re that unfor­tu­na­te event fre­scos from walls have been remo­ved and secu­red. Nowa­days you can see it in the Icon Museum which is besi­de the mona­ste­ry. The buil­ding is still being recon­struc­ted (spe­ci­fi­cal­ly the inte­rior at the moment). A monk from the mona­ste­ry said they­’re gathe­ring funds for resto­ra­tion of the pain­tings insi­de the church. They want to hire a pain­ter from Serbia.

Buzia!
Buzia! / Face!

3 Supraśl Monaster (4)

3 Supraśl Monaster (7)

3 Supraśl Monaster (8)

3 Supraśl Monaster (9)

Obok znaj­du­je się jesz­cze jed­na, mniej­sza cer­kiew pw. św. Jana Teo­lo­ga i wspo­mnia­ne Muzeum Ikon, do któ­re­go nie­ste­ty nie uda­ło się nam dostać :( Poza tym na tere­nie zako­nu panu­je napraw­dę nie­ziem­ski kli­mat. Jeśli tyl­ko będzie­cie mieć oka­zje, pole­cam ser­decz­nie się tam prze­je­chać i zoba­czyć na wła­sne oczy cały mona­ster. Mni­si wyglą­da­ją tro­chę jak Deven­dra Ban­hart w swo­ich naj­lep­szych cza­sach! Dłu­gie wło­sy scho­wa­ne pod cza­pecz­ką, któ­ra naj­pew­niej ma swo­ją facho­wą nazwę. (Zdję­cia są moim mate­ria­łem, stąd więc jakość nie jest naj­wyż­sza. Doceń­cie jed­nak to, że się starałam!)

Next to the church the­re is ano­ther one, the church of Saint John the The­olo­gian and the pre­vio­usly men­tio­ned Icon Museum which we could­n’t visit :( In the mona­ste­ry the­re is a won­der­ful atmo­sphe­re so if you’ll be able to visit Supraśl I recom­mend to see this pla­ce. Monks looks a bit like Deven­dra Ban­hart in his best times! Long hair cove­red by a lit­tle hat which pro­ba­bly has spe­cial name. (The pho­tos are mine, tha­t’s why are not the best. But ple­ase try to appre­cia­te my effort!)

Wię­cej infor­ma­cji na temat tej cer­kwi, jak i resz­ty zespo­łu klasz­tor­ne­go, moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej mona­ste­ru. Znaj­du­ją się tam infor­ma­cje na temat archi­tek­tu­ry, histo­rii oraz prac rekon­struk­cyj­nych. War­to zatem, jeśli inte­re­su­je nas ten temat, zer­k­nąć tam co jakiś czas i śle­dzić roz­wój wypadków.

More infor­ma­tion abo­ut the church and mona­ste­ry can be found on the offi­cial websi­te but unfor­tu­na­tel­ly only in Polish. You can read more abo­ut the archi­tec­tu­re, histo­ry, and recon­struc­tion works, so it’s worth to check it out.

Architektura, Sakralna Tags:

2 thoughts on “Cerkiew która patrzy

  1. Cer­kiew odbu­do­wa­no cał­kiem nie­daw­no. Jesz­cze jak byłem w pod­sta­wów­ce to w tym miej­scu była tyl­ko kupa gru­zu. Szko­da, że nie uda­ło wam się wejść do muzeum ikon. Tam są wysta­wio­ne te reszt­ki oca­la­łych fre­sków z cer­kwi. Mam nadzie­ję, że wnę­trzu cer­kwi uda się przy­wró­cić jej pier­wot­ny wygląd. Pozdra­wiam
    msz4

    1. Tak, zda­je się, że w latach 80 zaczę­to odbu­do­wę :) Wła­śnie dla­te­go chcą spro­wa­dzić mala­rza z Ser­bii, żeby utrzy­mać sty­li­sty­kę daw­nych malo­wi­deł. Dzię­ki za roz­wi­kła­nie mojej zagad­ki, bo się zasta­na­wia­łam, gdzie te fre­ski zdję­te zosta­ły umiesz­czo­ne, ale teraz już wiem, że w tym muzeum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.