Pokazuje: 1 - 6 of 6 WYNIKÓW
malarstwo rzemiosło artystyczne rzeźba wystawy

Wystawa: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu

W poprzed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łam o dwóch jed­no­cze­śnie odby­wa­ją­cych się w Kra­ko­wie wysta­wach podej­mu­ją­cych tema­ty­kę węgier­ską. Na wspól­nej dro­dze. Kra­ków i Buda­peszt pre­zen­to­wa­na w Muzeum Histo­rycz­nym Mia­sta Kra­ko­wa jest wła­śnie dru­gą z nich, któ­rą mia­łam przy­jem­ność oglą­da­nia nie­mal codzien­nie przez cały okres jej trwa­nia. Daje to moż­li­wość przyj­rze­nia się wszyst­kim obiek­tom po kolei bar­dzo dokład­nie, a … 

rzemiosło artystyczne wystawy

Wystawa Zsolnay. Węgierska secesja.

Co praw­da piszę tro­chę po fak­cie, bo wysta­wa wła­śnie się zakoń­czy­ła, ale ostat­nio cier­pię na chro­nicz­ny brak cza­su, a bar­dzo chcia­ła­bym wspo­mnieć o tym wido­wi­sku, któ­re mia­łam oka­zję podzi­wiać jakieś dwa-trzy tygo­dnie temu. Kra­ków w tym roku obfi­tu­je w wyda­rze­nia zwią­za­ne z naszy­mi nie­gdy­siej­szy­mi sąsia­da­mi, bowiem od 19 maja ubie­głe­go roku do grud­nia 2017 w … 

rzemiosło artystyczne wystawy

Wystawa: Logika lokalności

W Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry w Kra­ko­wie do 26 mar­ca 2017 roku trwa fan­ta­stycz­na wysta­wa zaty­tu­ło­wa­na Logi­ka lokal­no­ści. Mia­łam oka­zję zwie­dzić ją tydzień temu (i przy­pad­kiem tra­fić na dar­mo­wy dzień zwie­dza­nia, ha!), a z oka­zji Dnia Kobiet mój uko­cha­ny spre­zen­to­wał mi prze­cud­nej uro­dy kata­log z tej­że wysta­wy. Ta not­ka zatem to jego zasłu­ga, bo mia­łam w … 

malarstwo rzeźba wystawy

Wystawa: Maria Mater Misericordiae

Na dniach (tj. 9 paź­dzier­ni­ka 2016 roku) w gma­chu głów­nym Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie koń­czy się wysta­wa zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, noszą­ca tytuł Maria Mater Mise­ri­cor­diae. Doty­czy ona, jak wska­zu­je łaciń­ski tytuł, kul­tu Mat­ki Boskiej Miło­sier­dzia i pre­zen­tu­je zwią­za­ne tema­tycz­nie z nim dzie­ła. Prze­krój chro­no­lo­gicz­ny jest spo­ry, bowiem znaj­dzie­my tutaj XII-wie­cz­ne mozai­ki, jak … 

malarstwo wystawy

Litewski świat marzeń

Co jakiś czas w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry orga­ni­zo­wa­ne są bar­dzo inte­re­su­ją­ce wysta­wy i wła­śnie w jed­nej, któ­ra dobie­ga już koń­ca, mia­łam oka­zję owej leni­wej nie­dzie­li uczest­ni­czyć. Jest to mono­gra­ficz­na wysta­wa litew­skie­go twór­cy, jakim jest Mika­lo­jus Kon­stan­ti­nas Čiur­lio­nis, w Pol­sce zwa­ny po pro­stu Miko­ła­jem Čiur­lio­ni­sem, tudzież Czur­la­ni­sem. Wspo­mi­nam o naszym kra­ju, gdyż to tutaj Čiur­lio­nis spędził … 

rzemiosło artystyczne wystawy

Zegar liczy nam czas

Jak w tytu­le. Byłam na zachwy­ca­ją­cej wysta­wie zega­rów ze zbio­rów Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu. Nazy­wa­ła się ona bar­dzo ory­gi­nal­nie, bo: Zega­ry w zbio­rach Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu. Uda­ło mi się wygrać wej­ściów­ki oraz prze­wod­nik po wysta­wie w kon­kur­sie na Face­bo­oku, stąd też mogę napi­sać tutaj tro­chę infor­ma­cji i zamie­ścić zdję­cia zdjęć owe­go prze­wod­ni­ka. Liczy­łam na to, że będę …