Pokazuje: 1 - 10 of 41 WYNIKÓW
malarstwo

Biżuteria i polski portret

Jeśli śle­dzi­cie uważ­nie moje­go fan­pa­ge­’a na Face­bo­oku, wie­cie, że  pasjo­nu­je mnie malar­stwo, ale ostat­nio rów­nież biżu­te­ria. I wca­le nie cho­dzi o jej nosze­nie, bo to prak­ty­ku­ję już od daw­na, ale wyrób! W związ­ku z tym, że szu­kam inspi­ra­cji wszę­dzie, uzna­łam, że por­tret i biżu­te­ria to połą­cze­nie dosko­na­łe. To napro­wa­dzi­ło mnie na reflek­sję dla­cze­go w takim … 

malarstwo

Koty psoty

Bar­dzo daw­no się nie odzy­wa­łam, ale nie­ste­ty doro­słe życie ma to do sie­bie, że ma się wie­le obo­wiąz­ków i w wol­nym cza­sie jakoś nie potra­fię się zebrać by coś napi­sać. Ostat­nio jed­nak coraz bar­dziej zaczę­ła mi doskwie­rać tęsk­no­ta za blo­giem, stąd pomy­śla­łam, by po dłu­giej prze­rwie dać znać, że wca­le nie porwa­ło mnie UFO. Moje życie … 

malarstwo rzemiosło artystyczne rzeźba wystawy

Wystawa: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu

W poprzed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łam o dwóch jed­no­cze­śnie odby­wa­ją­cych się w Kra­ko­wie wysta­wach podej­mu­ją­cych tema­ty­kę węgier­ską. Na wspól­nej dro­dze. Kra­ków i Buda­peszt pre­zen­to­wa­na w Muzeum Histo­rycz­nym Mia­sta Kra­ko­wa jest wła­śnie dru­gą z nich, któ­rą mia­łam przy­jem­ność oglą­da­nia nie­mal codzien­nie przez cały okres jej trwa­nia. Daje to moż­li­wość przyj­rze­nia się wszyst­kim obiek­tom po kolei bar­dzo dokład­nie, a … 

malarstwo rzeźba wystawy

Wystawa: Maria Mater Misericordiae

Na dniach (tj. 9 paź­dzier­ni­ka 2016 roku) w gma­chu głów­nym Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie koń­czy się wysta­wa zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, noszą­ca tytuł Maria Mater Mise­ri­cor­diae. Doty­czy ona, jak wska­zu­je łaciń­ski tytuł, kul­tu Mat­ki Boskiej Miło­sier­dzia i pre­zen­tu­je zwią­za­ne tema­tycz­nie z nim dzie­ła. Prze­krój chro­no­lo­gicz­ny jest spo­ry, bowiem znaj­dzie­my tutaj XII-wie­cz­ne mozai­ki, jak … 

malarstwo

Rysunkowe wizje szaleńca

Pewien czas temu Metro­po­li­tan Museum zro­bi­ło coś cudow­ne­go, czym wywo­ła­ło wiel­ki entu­zjazm w moim ser­cu. Oka­za­ło się, iż posta­no­wi­li oni udo­stęp­nić swo­je książ­ki (w tym jed­ną, któ­rej boha­te­rem jest van Gogh) w inter­ne­cie cał­kiem za dar­mo. Dzię­ki temu moż­na cał­kiem legal­nie pobrać pdf z inte­re­su­ją­cą nas pozy­cją i roz­ko­szo­wać się jego zawar­to­ścią do woli, a … 

malarstwo wystawy

Litewski świat marzeń

Co jakiś czas w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry orga­ni­zo­wa­ne są bar­dzo inte­re­su­ją­ce wysta­wy i wła­śnie w jed­nej, któ­ra dobie­ga już koń­ca, mia­łam oka­zję owej leni­wej nie­dzie­li uczest­ni­czyć. Jest to mono­gra­ficz­na wysta­wa litew­skie­go twór­cy, jakim jest Mika­lo­jus Kon­stan­ti­nas Čiur­lio­nis, w Pol­sce zwa­ny po pro­stu Miko­ła­jem Čiur­lio­ni­sem, tudzież Czur­la­ni­sem. Wspo­mi­nam o naszym kra­ju, gdyż to tutaj Čiur­lio­nis spędził … 

malarstwo

Słowiańszczyzna

Jako, że ostat­nio zagry­wam się w Wiedź­mi­ny wsze­la­kie, zro­zu­mia­łym jest, iż zafa­scy­no­wa­ła mnie bar­dzo sło­wiańsz­czy­zna, któ­rą wspo­mnia­na gra jest wręcz naszpi­ko­wa­na. Odwo­łań do stwo­rów z wie­rzeń Sło­wian, lite­ra­tu­ry, a tak­że rado­snej, współ­cze­snej twór­czo­ści znaj­dzie­my wie­le. Wszel­kie połu­dni­ce, moty­wy z Dzia­dów czy choć­by Bal­la­dy­ny dla pola­ka są widocz­ne gołym okiem. Stąd moje wnio­ski są nastę­pu­ją­ce: skoro … 

malarstwo

Całkiem sporo kół

Ostat­nio uda­ło mi się w koń­cu poma­lo­wać mój rower, obkle­ić go gro­cha­mi, a tak­że dzię­ki nie­oce­nio­nej pomo­cy sąsia­da, zło­żyć do kupy. Stąd, duma­jąc nad tym, o czym moż­na by napi­sać, pomy­śla­łam o wsze­la­kich wehi­ku­łach. Pierw­szym tro­pem byli futu­ry­ści, jed­nak ich sztu­ka jest dla mnie nie­co zbyt odje­cha­na (oczy­wi­ście nie twier­dzę, że nie ma ona swego …