Pokazuje: 1 - 10 of 20 WYNIKÓW
Architektura Rezydencjonalna Sakralna

Małopolski skansen

Mało­pol­ska jest bar­dzo pięk­na i róż­no­rod­na. Przy oka­zji mojej opo­wie­ści o zam­ku Lipo­wiec napo­mknę­łam o tym, że u pod­nó­ży jego wznie­sie­nia znaj­du­je się skan­sen i w tym wpi­sie chcia­ła­bym roz­wi­nąć moją myśl, gdyż miej­sce to cały czas sie­dzi w mojej gło­wie. Peł­na nazwa skan­se­nu to Nad­wi­ślań­ski Park Etno­gra­ficz­ny w Wygieł­zo­wie. Jego budo­wa roz­po­czę­ła się w … 

Architektura Rezydencjonalna

Wieża z autostrady

Jako, że wyda­je się, iż w Pol­sce cie­płe dni w tym roku nie powró­cą, wzię­ło mnie na wspo­min­ki podró­ży let­nich. Poza prze­cud­nej uro­dy Lipow­cem, uda­ło mi się zwie­dzić jesz­cze jeden zamek, tak­że nie­zwy­kle pięk­ny, choć jesz­cze w peł­ni do zwie­dza­nia nie­do­stęp­ny. Zamek Ten­czyn (bo o nim mowa) zna­ny zapew­ne jest wszyst­kim podró­żu­ją­cym mię­dzy Kra­ko­wem, a … 

Architektura Rezydencjonalna

Biskupie więzienie

Ostat­nio uda­ło mi się wresz­cie nawie­dzić miej­sce, na któ­rym nie­zwy­kle mi zale­ża­ło i nie ukry­wam, że wyciecz­ka ta nie­zwy­kle mnie ura­do­wa­ła :) Jako, że podob­no w dal­szym cią­gu usi­łu­ję skle­cić pra­cę magi­ster­ską, doszłam do wnio­sku, iż wypa­da­ło­by zoba­czyć cho­ciaż­by jed­no z miejsc, o któ­rych piszę. Padło na Lipo­wiec, bo jest chy­ba naj­ład­niej­szy, a poza tym … 

Architektura Rezydencjonalna

Dom złotej kaczki

Ostat­nie wie­ści blo­go­we zdo­mi­no­wa­ne były przez zwie­rząt­ka, a prze­cież upar­łam się na pisa­nie o zam­kach i rezy­den­cjach Pol­ski. Stąd chcia­łam dziś napi­sać o pięk­nym budyn­ku, jakim jest zamek w Tosz­ku. Nosi­łam się z zamia­rem napi­sa­nia o niej już 2 mie­sią­ce i nawet mia­łam pootwie­ra­ne spe­cjal­ne stro­ny w prze­glą­dar­ce, ale jakoś cią­gle coś zaj­mo­wa­ło mi czas … 

Architektura Rezydencjonalna

Mały Wawel

Jako, że dziś jakaś miła dusza namięt­nie gwiazd­ko­wa­ła na Flic­krze moje zdję­cia z Suchej Beskidz­kiej, przy­po­mnia­ło mi się o tam­tej­szym zam­ku (któ­re­go nie ma na owych zdję­ciach, ale to drob­ny szcze­gół), nazy­wa­ne­go piesz­czo­tli­wie Mały Wawel. Moja zam­ko­wa obse­sja trwa, pogłę­bio­na kolej­nym przy­kła­dem, któ­ry zna­la­złam do mojej pra­cy magi­ster­skiej, stąd ska­zu­ję Was, moi kocha­ni Czy­tel­ni­cy, na następną … 

zamek ojców wieża bramna
Architektura Rezydencjonalna

Kraina skał, czyli zamek Ojców

Dziś kolej­ny zamek. Sta­no­wi on zagad­kę dla mojej pamię­ci, bowiem kom­plet­nie nie mam poję­cia czy jako dziec­ko na nim byłam. Fakt, że tam­te oko­li­ce odwie­dza­łam wie­lo­krot­nie, pod­po­wia­da mi, że owszem. Nie potra­fię jed­nak odna­leźć tego wyda­rze­nia w swo­jej gło­wie. Żeby dłu­żej nie mącić, przej­dę do sed­na i zdra­dzę, że roz­cho­dzi się o kolej­ne (po Ogrodzieńcu … 

Architektura Rezydencjonalna

Grota listonosza

Cały czas kor­ci mnie, żeby coś naskro­bać o jakimś zam­ku z mojej pra­cy magi­ster­skiej, ale jesz­cze nie nad­szedł na to odpo­wied­ni moment! Muszę zatem dziel­nie cze­kać, aż gdzieś się wypra­wie i poro­bię ład­ne zdję­cia, a poza tym zgłę­bię ich histo­rię i inne strasz­ne rze­czy. Tym­cza­sem kon­ty­nu­ując wątek zam­ków tere­nu Pol­ski prze­nie­sie­my się do bar­dzo malowniczej … 

Architektura Rezydencjonalna

Duży dom

Prze­pięk­na nowo­żyt­na rezy­den­cja w Ujeź­dzie już od daw­na zaprzą­ta me myśli, jed­nak do tej pory nie mia­łam jakoś odwa­gi zająć się nią sze­rzej. W koń­cu jed­nak nade­szły moje dłu­go wycze­ki­wa­ne ferie (któ­re trwa­ją aż tydzień, juhu), więc posta­no­wi­łam wresz­cie zebrać się w sobie i naskro­bać kil­ka słów o zam­ku zwa­nym Krzyż­to­pór. W nie­wiel­kiej wsi zwa­nej Ujazdem, …