Pokazuje: 1 - 6 of 6 WYNIKÓW
Architektura Inne budynki

Krakowski rynek

Naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­ny­mi czę­ścia­mi Sto­łecz­ne­go Mia­sta Kró­lew­skie­go Kra­ków są nie­wąt­pli­wie zamek na Wawe­lu oraz Rynek Głów­ny. Dziś chcia­ła­bym się sku­pić na tym dru­gim, któ­ry jest naj­więk­szym pla­cem kra­kow­skim. To też naj­więk­szy śre­dnio­wiecz­ny rynek w Euro­pie. Zda­ję sobie spra­wę z tego, że jest on głów­nie atrak­cją tury­stycz­ną nie­licz­nie odwie­dza­ną przez miej­sco­wych, bo sama bywam na nim bardzo … 

Architektura Inne budynki malarstwo rzemiosło artystyczne rzeźba

Grobowce i koroplaści

Przy­zna­ję się już w samym wstę­pie, że z Etru­ska­mi mia­łam nie­co przejść. Dopro­wa­dzi­li mnie do łez, książ­kę o ich sztu­ce czy­ta­łam z zaci­śnię­ty­mi zęba­mi, ale uda­ło się i histo­rię sztu­ki sta­ro­żyt­nej zda­łam. Lek­tu­ra, mimo nie­chę­ci spo­wo­do­wa­nej nie­zna­jo­mo­ścią w klu­czo­wym momen­cie poję­cia ‘koro­pla­sty­ka’, oka­za­ła się przy­jem­na i inte­re­su­ją­ca. Pan Witold Dobro­wol­ski, w swo­im dzie­le o jak­że zaskakującym … 

Architektura Inne budynki

Jerebatan, czyli wodny zbiornik

Dłu­go myśla­łam o czym napi­sać tym razem i wydu­ma­łam, że (to jakiś czę­sty wstęp notek na tym blo­gu) mam ocho­tę na tro­chę inny krąg kul­tu­ro­wy niż dotych­czas, a mia­no­wi­cie Bizan­cjum, któ­re poja­wia­ło się tu już przy­naj­mniej raz, przy klasz­to­rze Mar­to­ra­na. Dziś wspo­mnę kil­ka słów o tzw. Jere­ba­tan. Cyster­na Prze­nie­sie­my się do sto­sun­ko­wo wcze­snych cza­sów, bowiem aż … 

Architektura Inne budynki

Rzymskie relikty/Roman relics

Mia­łam ostat­nio przy­jem­ność pozwie­dzać tro­chę tere­nów naszych połu­dnio­wych sąsia­dów i zaha­czyć tak­że o kawa­łek Austrii. Tam wła­śnie znaj­du­je się park arche­olo­gicz­ny zwą­cy się Car­nun­tum. Skła­da się on z trzech czę­ści: Pierw­sza z nich to eks­po­zy­cja rzeźb, tablic z inskryp­cja­mi i biżu­te­rii (fibu­le od płasz­czy, pier­ścion­ki itd.) pocho­dzą­cych z wyko­pa­lisk. Ta część zosta­ła zało­żo­na w 1904 roku … 

Architektura Inne budynki

Pająk

Dziś będzie bar­dzo cegla­nie i paję­cza­ście. Powra­ca­my ponow­nie do Kra­ko­wa, jed­nak teraz do cza­sów bar­dziej nam współ­cze­snych. XIX-wie­cz­na kamie­ni­ca przy uli­cy Kar­me­lic­kiej — bo o niej będzie mowa — zosta­ła zbu­do­wa­na w 1889 roku według pro­jek­tu sza­le­nie płod­ne­go i zna­ne­go archi­tek­ta, Teo­do­ra Talow­skie­go. Był to jego dom wła­sny. Ta cie­ka­wa reali­za­cja pew­nie wie­lu z Was … 

Architektura Inne budynki

Babilon!

Za dziec­ka mia­łam dużo ksią­­żek-albu­­mów (w zasa­dzie to dalej je mam), któ­re po praw­dzie w więk­szo­ści nale­ża­ły do moje­go bra­ta, ale oglą­da­li­śmy je wspól­nie. Jako, że książ­ki te były ilu­stro­wa­ne rysun­ka­mi, czę­sto uka­zu­ją­cy­mi prze­kro­je, lubi­li­śmy się na nich ‘bawić’. Naj­częst­szym polem naszych zabaw był tytuł Cuda świa­ta. I tak bawi­li­śmy się w prze­kro­ju Sta­tui Wolności …