Pokazuje: 1 - 10 of 42 WYNIKÓW
Architektura Inne budynki

Krakowski rynek

Naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­ny­mi czę­ścia­mi Sto­łecz­ne­go Mia­sta Kró­lew­skie­go Kra­ków są nie­wąt­pli­wie zamek na Wawe­lu oraz Rynek Głów­ny. Dziś chcia­ła­bym się sku­pić na tym dru­gim, któ­ry jest naj­więk­szym pla­cem kra­kow­skim. To też naj­więk­szy śre­dnio­wiecz­ny rynek w Euro­pie. Zda­ję sobie spra­wę z tego, że jest on głów­nie atrak­cją tury­stycz­ną nie­licz­nie odwie­dza­ną przez miej­sco­wych, bo sama bywam na nim bardzo … 

Architektura Rezydencjonalna Sakralna

Małopolski skansen

Mało­pol­ska jest bar­dzo pięk­na i róż­no­rod­na. Przy oka­zji mojej opo­wie­ści o zam­ku Lipo­wiec napo­mknę­łam o tym, że u pod­nó­ży jego wznie­sie­nia znaj­du­je się skan­sen i w tym wpi­sie chcia­ła­bym roz­wi­nąć moją myśl, gdyż miej­sce to cały czas sie­dzi w mojej gło­wie. Peł­na nazwa skan­se­nu to Nad­wi­ślań­ski Park Etno­gra­ficz­ny w Wygieł­zo­wie. Jego budo­wa roz­po­czę­ła się w … 

fot. Gabriela Struzik
Architektura Sakralna

Łemkowskie sanktuarium

Przy oka­zji ostat­nie­go wpi­su o zam­ku w Ten­czy­nie naszło mnie na wię­cej waka­cyj­nych wspo­mnień i tak przy­po­mnia­ło mi się, że w sierp­niu, będąc w Kry­ni­cy Zdro­ju, odby­łam inten­syw­ną jed­no­dnio­wą wyciecz­kę po oko­licz­nych tere­nach i zoba­czy­łam tam m.in. prze­cud­nej uro­dy cer­kiew w Powroź­ni­ku. Chcia­ła­bym wspo­mnieć o niej kil­ka słów, bo to zaby­tek bar­dzo cie­ka­wy oraz zachowany … 

Architektura Rezydencjonalna

Wieża z autostrady

Jako, że wyda­je się, iż w Pol­sce cie­płe dni w tym roku nie powró­cą, wzię­ło mnie na wspo­min­ki podró­ży let­nich. Poza prze­cud­nej uro­dy Lipow­cem, uda­ło mi się zwie­dzić jesz­cze jeden zamek, tak­że nie­zwy­kle pięk­ny, choć jesz­cze w peł­ni do zwie­dza­nia nie­do­stęp­ny. Zamek Ten­czyn (bo o nim mowa) zna­ny zapew­ne jest wszyst­kim podró­żu­ją­cym mię­dzy Kra­ko­wem, a … 

Architektura Rezydencjonalna

Biskupie więzienie

Ostat­nio uda­ło mi się wresz­cie nawie­dzić miej­sce, na któ­rym nie­zwy­kle mi zale­ża­ło i nie ukry­wam, że wyciecz­ka ta nie­zwy­kle mnie ura­do­wa­ła :) Jako, że podob­no w dal­szym cią­gu usi­łu­ję skle­cić pra­cę magi­ster­ską, doszłam do wnio­sku, iż wypa­da­ło­by zoba­czyć cho­ciaż­by jed­no z miejsc, o któ­rych piszę. Padło na Lipo­wiec, bo jest chy­ba naj­ład­niej­szy, a poza tym … 

Architektura Sakralna

Kopuły

Z racji tego, że pozo­sta­wi­łam moją książ­kę o zam­kach w domu, napi­szę o czymś innym! Ostat­nio oglą­da­jąc album o zabyt­kach świa­ta natknę­łam się na wie­le inte­re­su­ją­cych budyn­ków i jeden z nich zain­try­go­wał mnie tak bar­dzo, że muszę o nim wspo­mnieć. Może urzekł moje ser­ce ze wzglę­du na jego impo­nu­ją­cą for­mę, a może dla­te­go, że kocham … 

Architektura Inne budynki malarstwo rzemiosło artystyczne rzeźba

Grobowce i koroplaści

Przy­zna­ję się już w samym wstę­pie, że z Etru­ska­mi mia­łam nie­co przejść. Dopro­wa­dzi­li mnie do łez, książ­kę o ich sztu­ce czy­ta­łam z zaci­śnię­ty­mi zęba­mi, ale uda­ło się i histo­rię sztu­ki sta­ro­żyt­nej zda­łam. Lek­tu­ra, mimo nie­chę­ci spo­wo­do­wa­nej nie­zna­jo­mo­ścią w klu­czo­wym momen­cie poję­cia ‘koro­pla­sty­ka’, oka­za­ła się przy­jem­na i inte­re­su­ją­ca. Pan Witold Dobro­wol­ski, w swo­im dzie­le o jak­że zaskakującym …