Obie­ca­łam, więc wra­ca­my do zam­ków. Tym razem dru­gie już Orle Gniaz­do (pierw­szym był Ogro­dzie­niec). Będziń­ska budow­la w prze­ci­wień­stwie do Ogro­dzień­ca jest zam­kiem kró­lew­skim. Obec­ny jej stan to efekt XX wiecz­nej odbu­do­wy (1956 rok).

Like I pro­mi­sed we come back to the castles. This time it’s the second Eagle Nest (the first one here was Ogro­dzie­niec). The buil­ding in Będzin, in con­trast to Ogro­dzie­niec, is a roy­al castle. The cur­rent con­di­tion of the stron­ghold is an effect of the 20th cen­tu­ry recon­struc­tion (in 1956).

Histo­ria tego miej­sca się­ga wie­ku IX, kie­dy to znaj­do­wał się tutaj gród nale­żą­cy praw­do­po­dob­nie do Wiślan. W XIII wie­ku, za pano­wa­nia Bole­sła­wa Wsty­dli­we­go, wznie­sio­no wie­żę typu stołp (zacho­wa­ną do dziś), nato­miast za Kazi­mie­rza Wiel­kie­go powstał budy­nek zam­ku gór­ne­go, a tak­że dwa pier­ście­nie murów. Była to warow­nia wysu­nię­ta naj­bar­dziej na zachód, któ­ra mia­ła gwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwo kró­lew­skie­mu mia­stu Kra­ków. Naj­wcze­śniej wspo­mi­na­li o nim w kro­ni­kach Jan Dłu­gosz i Jan z Czarn­ko­wa. Zamek opu­sto­szał już w 2 poło­wie XVI wie­ku, a sto lat póź­niej został znisz­czo­ny pod­czas poto­pu szwedz­kie­go. Odbu­do­wa­no go, lecz od XVIII wie­ku znów pozo­sta­wał w ruinie. W 1834 roku prze­pro­wa­dzo­no jego neo­go­tyc­ką restau­ra­cję wg pro­jek­tu Fran­cisz­ka Marii Lan­cie­go, nato­miast (jak już wspo­mi­na­łam powy­żej) w latach 50 XX wie­ku zre­kon­stru­owa­no go (za pro­jekt odpo­wia­dał Zyg­munt Gaw­lik). Pier­wot­nie stołp był wyż­szy, a tak­że praw­do­po­dob­nie miał cegla­ne zwień­cze­nie, nato­miast zamek nie miał wyod­ręb­nio­nej wie­ży, zacho­wu­jąc wszę­dzie taką samą licz­bę kon­dy­gna­cji.  Zamek dol­ny cią­gle nie został rekon­stru­owa­ny, ale zna­la­złam cie­ka­we pla­ny na to przed­się­wzię­cie.

Histo­ry of this pla­ce begins in 9th cen­tu­ry, when the­re was a sla­vic gord here. The gord pro­ba­bly was owned by Vistu­lans. In 13th cen­tu­re, during the reign of Bole­sław the Cha­ste, a berg­fried was pla­ced here. During the reign of Casi­mir the Gre­at, the upper castle and two rings of the walls were con­struc­ted. Będzin was the western­most stron­ghold which was sup­po­sed to guaran­tee the safe­ty of the roy­al city of Kra­ków. The ear­lies men­tion of it can by found in chro­nic­les by Jan Dłu­gosz and Jan of Czarn­ków. The castle was aban­do­ned in the 2nd half of 16century, and 100 years later was destroy­ed during the Swe­dish Delu­ge. It was rebu­ilt, but of the 18th cen­tu­ry beca­me a ruin aga­in. In 1834, neo­go­thi­cal restau­ra­tion was con­duc­ted, desi­gned by Fran­ci­szek Maria Lan­ci, and in the 1950s it was recon­struc­ted by Zyg­munt Gaw­lik. Ori­gi­nal­ly, the berg­fried was higher, and it’s upper part was made of brick. The castle­’s tower wasn’t sepa­ra­te. The buil­ding had the same num­ber of con­di­gna­tions. The lower castle still isn’t recond­truc­ted, but I’ve found inte­re­sting plans regar­ding this pro­ject (unfor­tu­na­te­ly the site is Polish only, but the­re are many pic­tu­res which illu­stra­te this idea).

http://zamki.res.pl/foto/bedzin-ca.jpg
http://zamki.res.pl/foto/bedzin-ca.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/B%C4%99dzin%2C_zamek_noc%C4%85_%282%29.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/B%C4%99dzin%2C_zamek_noc%C4%85_%282%29.JPG
http://dn3xvn5nu3tgm.cloudfront.net/fotki/upload/27/36/73/2736731152049545907.jpg
http://dn3xvn5nu3tgm.cloudfront.net/fotki/upload/27/36/73/2736731152049545907.jpg
http://foto.recenzja.pl/foty/bedzin_zamek-210-11c21fbd03dffefe51667cf21833e18b.jpeg
http://foto.recenzja.pl/foty/bedzin_zamek-210–11c21fbd03dffefe51667cf21833e18b.jpeg
http://www.czestochowa.simis.pl/_simzlotuptaka/002325-002429.jpg
http://www.czestochowa.simis.pl/_simzlotuptaka/002325–002429.jpg

W zam­ku mie­ści się Muzeum Zagłę­bia, gdzie podzi­wiać może­my dwie wysta­wy sta­łe: “Daw­na broń” oraz “Z dzie­jów zam­ku i mia­sta”. Za 4 zło­te moż­na wdra­pać się na szczyt stoł­pu i podzi­wiać pano­ra­mę Będzi­na. Poza tym histo­ria i cie­ka­wost­ki na temat będziń­skie­go orle­go gniaz­da a tak­że rekon­struk­cja kom­pu­te­ro­wa wie­ży (któ­ra wyglą­da jak jakiś mod do War­ban­da) oraz dużo zdjęć są dostęp­ne tutaj.

The­re is Muzeum Zagłę­bia in the castle whe­re are two per­ma­nent exhi­bi­tions: “Old Weapon” and “The histo­ry of the castle and the town”. For 4 PLN you can climb the berg­fried whe­re you can enjoy pano­ra­mic view of Będzin. The histo­ry, curio­si­ty abo­ut the stron­ghold and com­pu­ter recon­struc­tion of the berg­fried (which look like some mod to War­band) and lots of pho­to­gra­phies are here (of cour­se only Polish version :/).

Architektura, Rezydencjonalna Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.