Pokazuje: 1 - 10 of 110 WYNIKÓW
malarstwo

Biżuteria i polski portret

Jeśli śle­dzi­cie uważ­nie moje­go fan­pa­ge­’a na Face­bo­oku, wie­cie, że  pasjo­nu­je mnie malar­stwo, ale ostat­nio rów­nież biżu­te­ria. I wca­le nie cho­dzi o jej nosze­nie, bo to prak­ty­ku­ję już od daw­na, ale wyrób! W związ­ku z tym, że szu­kam inspi­ra­cji wszę­dzie, uzna­łam, że por­tret i biżu­te­ria to połą­cze­nie dosko­na­łe. To napro­wa­dzi­ło mnie na reflek­sję dla­cze­go w takim … 

Architektura Inne budynki

Krakowski rynek

Naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­ny­mi czę­ścia­mi Sto­łecz­ne­go Mia­sta Kró­lew­skie­go Kra­ków są nie­wąt­pli­wie zamek na Wawe­lu oraz Rynek Głów­ny. Dziś chcia­ła­bym się sku­pić na tym dru­gim, któ­ry jest naj­więk­szym pla­cem kra­kow­skim. To też naj­więk­szy śre­dnio­wiecz­ny rynek w Euro­pie. Zda­ję sobie spra­wę z tego, że jest on głów­nie atrak­cją tury­stycz­ną nie­licz­nie odwie­dza­ną przez miej­sco­wych, bo sama bywam na nim bardzo … 

Architektura Rezydencjonalna Sakralna

Małopolski skansen

Mało­pol­ska jest bar­dzo pięk­na i róż­no­rod­na. Przy oka­zji mojej opo­wie­ści o zam­ku Lipo­wiec napo­mknę­łam o tym, że u pod­nó­ży jego wznie­sie­nia znaj­du­je się skan­sen i w tym wpi­sie chcia­ła­bym roz­wi­nąć moją myśl, gdyż miej­sce to cały czas sie­dzi w mojej gło­wie. Peł­na nazwa skan­se­nu to Nad­wi­ślań­ski Park Etno­gra­ficz­ny w Wygieł­zo­wie. Jego budo­wa roz­po­czę­ła się w … 

rzemiosło artystyczne

Szklane flora, fauna i inne rozmaitości

Szkło arty­stycz­ne to nie tyl­ko głę­bo­ki PRL i kil­ka pol­skich hut. Nie­któ­rzy pro­jek­tan­ci z tych zamierz­chłych cza­sów cią­gle two­rzą nowe dzie­ła i chwa­ła im za to, wszak dobry pro­jekt zawsze w cenie. Jed­nak dzię­ki współ­cze­snym arty­stom powsta­je dużo rów­nie zna­ko­mi­tych pro­jek­tów, na któ­re powin­no zwró­cić się uwa­gę. Jed­ną z takich arty­stek jest Maria Gogo­la, absolwentka … 

rzemiosło artystyczne

Nowości w kolekcji

Jako że szkla­na spu­ści­zna, któ­rą dosta­łam od bab­ci, zaczę­ła być dla mnie nie­wy­star­cza­ją­ca, zaczę­łam naby­wać nowo­ści dro­gą kup­na. Nie­któ­re dosta­łam w pre­zen­cie i tak jakoś tego wszyst­kie­go jest nagle wię­cej. Miej­sce do eks­po­zy­cji kur­czy się przez to pro­por­cjo­nal­nie do cier­pli­wo­ści moje­go narze­czo­ne­go, cho­ciaż trze­ba mu przy­znać, że zamon­to­wał mi pięk­ną mini-witry­n­kę na moje szkła! Część nowości … 

malarstwo

Koty psoty

Bar­dzo daw­no się nie odzy­wa­łam, ale nie­ste­ty doro­słe życie ma to do sie­bie, że ma się wie­le obo­wiąz­ków i w wol­nym cza­sie jakoś nie potra­fię się zebrać by coś napi­sać. Ostat­nio jed­nak coraz bar­dziej zaczę­ła mi doskwie­rać tęsk­no­ta za blo­giem, stąd pomy­śla­łam, by po dłu­giej prze­rwie dać znać, że wca­le nie porwa­ło mnie UFO. Moje życie …