rzemiosło artystyczne

Szklane flora, fauna i inne rozmaitości

Szkło arty­stycz­ne to nie tyl­ko głę­bo­ki PRL i kil­ka pol­skich hut. Nie­któ­rzy pro­jek­tan­ci z tych zamierz­chłych cza­sów cią­gle two­rzą nowe dzie­ła i chwa­ła im za to, wszak dobry pro­jekt zawsze w cenie. Jed­nak dzię­ki współ­cze­snym arty­stom powsta­je dużo rów­nie zna­ko­mi­tych pro­jek­tów, na któ­re powin­no zwró­cić się uwa­gę. Jed­ną z takich arty­stek jest Maria Gogo­la, absolwentka … 

rzemiosło artystyczne

Nowości w kolekcji

Jako że szkla­na spu­ści­zna, któ­rą dosta­łam od bab­ci, zaczę­ła być dla mnie nie­wy­star­cza­ją­ca, zaczę­łam naby­wać nowo­ści dro­gą kup­na. Nie­któ­re dosta­łam w pre­zen­cie i tak jakoś tego wszyst­kie­go jest nagle wię­cej. Miej­sce do eks­po­zy­cji kur­czy się przez to pro­por­cjo­nal­nie do cier­pli­wo­ści moje­go narze­czo­ne­go, cho­ciaż trze­ba mu przy­znać, że zamon­to­wał mi pięk­ną mini-witry­n­kę na moje szkła! Część nowości … 

malarstwo

Koty psoty

Bar­dzo daw­no się nie odzy­wa­łam, ale nie­ste­ty doro­słe życie ma to do sie­bie, że ma się wie­le obo­wiąz­ków i w wol­nym cza­sie jakoś nie potra­fię się zebrać by coś napi­sać. Ostat­nio jed­nak coraz bar­dziej zaczę­ła mi doskwie­rać tęsk­no­ta za blo­giem, stąd pomy­śla­łam, by po dłu­giej prze­rwie dać znać, że wca­le nie porwa­ło mnie UFO. Moje życie … 

malarstwo rzemiosło artystyczne rzeźba wystawy

Wystawa: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu

W poprzed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łam o dwóch jed­no­cze­śnie odby­wa­ją­cych się w Kra­ko­wie wysta­wach podej­mu­ją­cych tema­ty­kę węgier­ską. Na wspól­nej dro­dze. Kra­ków i Buda­peszt pre­zen­to­wa­na w Muzeum Histo­rycz­nym Mia­sta Kra­ko­wa jest wła­śnie dru­gą z nich, któ­rą mia­łam przy­jem­ność oglą­da­nia nie­mal codzien­nie przez cały okres jej trwa­nia. Daje to moż­li­wość przyj­rze­nia się wszyst­kim obiek­tom po kolei bar­dzo dokład­nie, a … 

rzemiosło artystyczne wystawy

Wystawa Zsolnay. Węgierska secesja.

Co praw­da piszę tro­chę po fak­cie, bo wysta­wa wła­śnie się zakoń­czy­ła, ale ostat­nio cier­pię na chro­nicz­ny brak cza­su, a bar­dzo chcia­ła­bym wspo­mnieć o tym wido­wi­sku, któ­re mia­łam oka­zję podzi­wiać jakieś dwa-trzy tygo­dnie temu. Kra­ków w tym roku obfi­tu­je w wyda­rze­nia zwią­za­ne z naszy­mi nie­gdy­siej­szy­mi sąsia­da­mi, bowiem od 19 maja ubie­głe­go roku do grud­nia 2017 w … 

rzemiosło artystyczne

Szkła różnorakie

W poprzed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łam o wyro­bach Huty Szkła Gospo­dar­cze­go “Ząb­ko­wi­ce”, jed­nak nie napi­sa­łam o wszyst­kich, gdyż moje zbio­ry były bar­dzo roz­pro­szo­ne i cięż­ko było mi poka­zać każ­dą rzecz. Poza tym chcia­łam zosta­wić też coś na deser! Szczę­śli­wie wszyst­kie egzem­pla­rze są już ze mną i mogę się nimi napa­wać oraz obsta­wiać nimi wszyst­kie wol­ne prze­strze­nie. Mogę … 

rzemiosło artystyczne

Huta Ząbkowice

To będzie pierw­szy tak oso­bi­sty wpis na tym blo­gu, bowiem doty­czy rze­czy, któ­re może nie są mistrzo­stwem świa­ta w dzie­dzi­nie szkła, ale mają dla mnie ogrom­ną war­tość sen­ty­men­tal­ną. Część z tych obiek­tów w jakiś spo­sób towa­rzy­szy­ła mi od uro­dze­nia, część dopie­ro nie­daw­no odkry­łam. Rzecz będzie o wyro­bach z HSG “Ząb­ko­wi­ce” w Dąbro­wie Gór­ni­czej (choć tak … 

rzeźba

Tancerka i Edgar Degas

W dzi­siej­szym wpi­sie chcia­łam wspo­mnieć o rzeź­bie, któ­rą wiel­ce ado­ru­ję i chy­ba jest jed­ną z moich ulu­bio­nych w ogó­le. Choć autor rzeź­by koja­rzy się głów­nie z malar­stwem, chcia­łam odnieść się do innej dzie­dzi­ny jego twór­czo­ści. Mowa oczy­wi­ście o arty­ście, jakim jest Edgar Degas i jego rzeź­bie Mała czter­na­sto­let­nia tan­cer­ka. Wosko­wa tan­cer­ka Marie van Goethem Nie … 

rzemiosło artystyczne wystawy

Wystawa: Logika lokalności

W Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry w Kra­ko­wie do 26 mar­ca 2017 roku trwa fan­ta­stycz­na wysta­wa zaty­tu­ło­wa­na Logi­ka lokal­no­ści. Mia­łam oka­zję zwie­dzić ją tydzień temu (i przy­pad­kiem tra­fić na dar­mo­wy dzień zwie­dza­nia, ha!), a z oka­zji Dnia Kobiet mój uko­cha­ny spre­zen­to­wał mi prze­cud­nej uro­dy kata­log z tej­że wysta­wy. Ta not­ka zatem to jego zasłu­ga, bo mia­łam w … 

fot. Gabriela Struzik
Architektura Sakralna

Łemkowskie sanktuarium

Przy oka­zji ostat­nie­go wpi­su o zam­ku w Ten­czy­nie naszło mnie na wię­cej waka­cyj­nych wspo­mnień i tak przy­po­mnia­ło mi się, że w sierp­niu, będąc w Kry­ni­cy Zdro­ju, odby­łam inten­syw­ną jed­no­dnio­wą wyciecz­kę po oko­licz­nych tere­nach i zoba­czy­łam tam m.in. prze­cud­nej uro­dy cer­kiew w Powroź­ni­ku. Chcia­ła­bym wspo­mnieć o niej kil­ka słów, bo to zaby­tek bar­dzo cie­ka­wy oraz zachowany …